Takaisin

POP Koti vakuutusehdot

Voimassa 3.4.2018 alkaen.

Kotivakuutusehdot

1 Vakuuttamiseen ja korvaamiseen liittyviä käsitteitä

1.1 Täysarvo

Rakennus ja irtaimisto voidaan vakuuttaa täydestä arvostaan, millä tarkoitetaan vakuuttamista pinta-alatietojen mukaisesti. Täydestä arvosta vakuutettaessa omaisuuden arvoa ei tarvitse määritellä vakuutusta tehtäessä vaan riittää, että vakuutusyhtiön pyytämät tiedot omaisuudesta ovat oikein ja että tietojen muutoksista ilmoitetaan vakuutusyhtiölle (esim. pinta-ala). Irtaimistoa täydestä arvosta vakuutettaessa asiakkaan tulee tarkistaa, että vakuutuskirjaan merkittävät enimmäiskorvausmäärät ovat riittävät.

Omaisuuden arvon selvittäminen tulee tarpeelliseksi vasta vakuutustapahtuman jälkeen. Tätä arvoa selvitettäessä huomioidaan omaisuuden ikä, käyttö, kuluminen ja muut sen arvoon vaikuttavat tekijät. Näiden tekijöiden perusteella korvaus maksetaan joko jälleenhankinta-arvon tai päivänarvon mukaan. Täydestä arvosta vakuuttaminen ei tarkoita, että vanhasta vahingoittuneesta omaisuudesta saa uuden hinnan mukaisen korvauksen.

1.2 Vakuutusmäärä

Omaisuus voidaan myös vakuuttaa vakuutuksenottajan ilmoittamasta tietystä rahamäärästä. Tätä summaa kutsutaan vakuutusmääräksi, jonka perusteella määräytyy suurin mahdollinen maksettava korvaus.

Vakuutuksenottajan on huolehdittava, että vakuutuksessa ilmoitettu rahamäärä vastaa omaisuuden todellista arvoa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Jos tämä vakuutusmäärä ei vastaa omaisuuden todellista arvoa, voi omaisuus olla yli- tai alivakuutettu. Korvauksen määrää laskettaessa yli- tai alivakuutus otetaan huomioon yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Yli- ja alivakuuttamisriski on täysarvovakuutuksessa pienempi kuin vakuutusmäärällisessä vakuutuksessa ja siksi täysarvovakuuttaminen on yleensä turvallisempi vakuuttamisvaihtoehto.

Vakuutusmäärä voi olla omaisuuden jälleenhankinta-arvo, päivänarvo tai ensivastuun vakuutusmäärä. Vakuutusmäärää määritettäessä on otettava huomioon myös verotuksesta annetut säännökset.

Vakuutusmäärä on vakuutusmaksun laskentaperuste ja ylin korvausmäärä, mutta ei vahingon määrä tai sen arvioimisen peruste.

1.3 Enimmäiskorvausmäärä

Kun irtaimistolle tehdään täysarvovakuutus, samalla määritellään osalle omaisuudesta enimmäiskorvausmäärät. Enimmäiskorvausmäärä on suurin mahdollinen maksettava korvausmäärä ja se on merkitty vakuutuskirjaan tai -ehtoihin.

1.4 Asuinpinta-ala (huoneistoala)

Asuinpinta-alalla tarkoitetaan asunnon sisäseiniin rajoittuvaa pinta-alaa. Se lasketaan asunnon jokaisesta kerroksesta ja näin saadut pinta-alat lasketaan yhteen. Asuinpinta-alaan kuuluvia asuintiloja ovat muun muassa asuinhuoneet, käytävät, sauna- ja peseytymistilat sekä vaatehuoneet.

Muussa kuin asuinkäytössä olevat tilat eivät kuulu asuinpinta-alaan. Näitä tiloja ovat esimerkiksi asunto-osakeyhtiön varastotilat, kellarikomerot sekä asunnon ulkopuoliset sauna- ja peseytymistilat.

Irtaimiston täysarvovakuutuksessa vakuutusmaksu lasketaan asuinpinta-alan perusteella ja tämä pinta-ala merkitään vakuutuskirjaan.

Mikäli rakennus ja irtaimisto vakuutetaan yhdessä, niin irtaimisto vakuutetaan rakennuksen kokonaisalan mukaan.

1.5 Rakennuksen kokonaisala (bruttopinta-ala)

Kokonaisalalla tarkoitetaan rakennuksen ulkomittojen mukaista pinta-alaa. Se lasketaan jokaisesta kerroksesta ja näin saadut pinta-alat lasketaan yhteen. Kokonaisalaan lasketaan sekä kylmät että lämpimät tilat ja avonaiset autokatokset, jotka ovat kiinni rakennuksessa.

Rakennuksen avoimet osat, kuten avoimet terassit ja kuistit, eivät kuulu kokonaisalaan, ellei niiden yhteenlaskettu pinta-ala ylitä rakennuksen muun osan pinta-alaa.

Rakennuksen täysarvovakuutuksessa vakuutusmaksu lasketaan kokonaisalan perusteella ja tämä pinta-ala merkitään vakuutuskirjaan.

2 Vakuutuksen voimassaolo

Kotivakuutukseen voi sisältyä rakennus- ja irtaimistovakuutus. Vakuutuskirjaan on merkitty valitut vakuutuspaketit, niihin sisältyvät turvat, vakuutusmäärät ja omavastuut. Vakuutusturva muodostuu vakuutuskirjaan merkityn sopimuksen sisällöstä, POP Koti -vakuutusehdoista ja POP Vakuutuksen yleisistä sopimusehdoista.

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkittyjen valittujen turvien mukaisesti. Korvaus maksetaan vakuutustapahtuman sattumishetkellä voimassa olevien vakuutusehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Korvaaminen edellyttää, että vakuutustapahtuma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana.

2.1 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt, ellei vakuutuskirjaan ole muuta merkitty. Vakuutetun asuinpaikkana pidetään pääsääntöisesti väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä vakituista kotiosoitetta.

2.2 Rakennus

Rakennuksen vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.

2.3 Irtaimisto

Irtaimiston vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa. Omakotitalossa ja vapaa-ajan rakennuksessa tämä tarkoittaa, että vakuutus on voimassa vakuutetussa rakennuksessa sekä rakennuksen käyttöä palvelevissa samalla piha-alueella olevissa rakennuksissa. Vuokra- tai osakehuoneistossa irtaimiston vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa asuinhuoneistossa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa.

Kerros-, rivi- tai paritalojen kellarikomeroissa ja muissa asunnon hallintaan ja käyttöön välittömästi liittyvissä asunnon ulkopuolisissa varastoissa säilytettävän irtaimiston enimmäiskorvausmäärä on 3 000 euroa vakuutustapahtumaa kohden.

2.4 Kiinteät sisusteet

Asuinhuoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain 4 luvun tai vastaavan myöhemmän lain mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä.

Näitä ovat esimerkiksi

 • kiinteät kalusteet, kuten keittiön kaapistot ja kylpyhuoneen kalusteet
 • pinnoitteet, kuten kaakelit, parketit ja tapetoinnit
 • huoneistokohtaiset jälkeenpäin asennetut saunat ja ilmastoinnit.

Vakuutuksen kohteena oleva kiinteä sisustus on vakuutettuna vakuutuskirjaan merkitystä enimmäiskorvausmäärästä.

Huoneiston kiinteän sisustuksen vakuuttaminen edellyttää samassa vakuutuspaikassa voimassa olevaa irtaimiston vakuutusta. Jos irtaimiston vakuutus päättyy, myös huoneiston kiinteiden sisusteiden vakuutus päättyy.

Yhtiöjärjestyksessä sovitut osakkaan vastuunlaajennukset eivät sisälly kiinteisiin sisustuksiin.

Kun sekä asuin- tai vapaa-ajan rakennus että irtaimisto ovat vakuutettuina samanaikaisesti, kuuluvat kiinteät sisusteet pääsääntöisesti rakennuksen vakuutuksen piiriin. Poikkeuksen muodostavat kiinteästi asennetut kodinkoneet, jotka kuuluvat irtaimistovakuutuksen puolelle. Näitä ovat esimerkiksi liesi, liesituuletin, kylmäkaappi, pakastin sekä kiuas.

2.5 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella

Vakuutuspaikasta tilapäisesti muualle siirretty irtaimisto on vakuutettuna Suomessa enintään 12 kuukautta. Tilapäisesti pois siirretty irtaimisto on vakuutettuna Suomessa enintään 10 000 euroon saakka. Tätä enimmäiskorvausmäärää ei sovelleta niissä tilanteissa, joissa tilapäisesti muualle siirretty irtaimisto on varastoituna vakuutuspaikan ulkopuolelle tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon vuoksi.

Jos vakuutukseen on valittu matkatavaraturva, matkalle mukaan otetut matkatavarat ovat vakuutettuina Suomessa ja ulkomailla enintään kolme kuukautta matkan alkamisesta. Kaikkien yhdessä matkustavien perheenjäsenten osalta matkatavarat ovat vakuutettuina enintään 2 000 euroon saakka matkaa kohden ilman omavastuuta.

2.6 Voimassaolo muuton aikana

Muutettaessa Suomessa vakinaisesta asunnosta toiseen vakinaiseen asuntoon on irtaimiston vakuutus voimassa kaksi kuukautta muuton alkamisesta.

2.7 Kotitalouskäyttöön vuokrattu tai lainattu omaisuus

Omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun irtaimistoonsa. Lainatun tai vuokratun esineen enimmäiskorvausmäärä on 4 000 euroa.

2.8 Vakuutusmaksun määräytyminen

Vakuutusmaksuun tulee muutoksia vuosittain. Jotta vakuutusturva pysyy ajan tasalla, vakuutusmäärät ja -maksut on sidottu indeksiin.

2.9 Indeksitarkastukset

Vakuutusmäärät, omavastuut ja vakuutusmaksut tarkistetaan indeksillä vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa. Indeksin tarkistuslukuna käytetään edellisen kalenterivuoden syyskuun pistelukua. Rakennuskohteissa käytetään rakennuskustannusindeksiä ja muissa kohteissa käytetään kuluttajahintaindeksiä.

3 Vakuutuksen kohde

3.1 Rakennus

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty yli 10 m²:n suuruinen asuinrakennus tai vapaa-ajan rakennus.

3.1.1 Asuinrakennus

Asuinrakennuksella tarkoitetaan rakennusta, josta vähintään puolet on tarkoitettu asuinkäyttöön ja joka on vakuutettujen pääasiallisessa ympärivuotisessa asumiskäytössä. Rakennusta pidetään ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuna, jos se rakenteeltaan, tekniikaltaan ja varustetasoltaan mahdollistaa jatkuvan ympärivuotisen asuinkäytön.

3.1.2 Vapaa-ajan rakennus

Vapaa-ajanrakennus on vakuutettujen vapaa-ajan viettoon käytettävä rakennus, joka ei varustelultaan ja rakenteeltaan mahdollista ympärivuotista asumista.

Asuinrakennuksen ja vapaa-ajan rakennuksen mukana vakuutukseen sisältyvät vakuutettua rakennusta ja sen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut

 • lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteet (LVISA-laitteet)
 • sähkö- ja muut kaapelit sekä johtimet ja putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen liittymään saakka
 • sähköjohdot ja -mittarit sekä sähköpääkeskus.

Asuinrakennuksen ja vapaa-ajan rakennuksen mukana vakuutukseen sisältyvät lisäksi

 • rakennuksen valvontaan, turvatekniikkaan ja niiden automaattiseen ohjaamiseen kuuluvat laitteet ja järjestelmät
 • piha-alue, johon katsotaan kuuluvan rakennuksien välittömässä läheisyydessä, päivittäisessä käytössä oleva hoidettu alue ja maaperä enintään 50 000 euroon asti
 • piha-alueella olevat kiinteät tavanomaiset rakenteet, koneet ja laitteet, kuten lipputangot, aidat ja antennit enintään 5 000 euroon asti
 • uima-altaat, paljut ynnä muut vastaavat altaat enintään 5 000 euroon asti
 • öljysäiliöt
 • rakennuksen sijaintipaikassa olevat lämmitysaineet enintään vuoden käyttöä vastaavasta määrästä
 • piha-alueella olevat enintään 10 m²:n suuruiset rakennukset, kuten katokset, kasvihuoneet, varastot ja leikkimökit ovat vakuutettuina enintään 10 000 euroon asti.

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävät tai tarkoitetut rakennukset
 • vesialueet, laiturit ja rantarakennelmat
 • tonttimetsä ja luonnonvaraiset alueet
 • savusaunat
 • piha-alueella olevat patsaat, taide-esineet ja muut vastaavat erikoisrakennelmat
 • moottoriajoneuvot, moottorikäyttöiset kulkuvälineet, niiden osat ja varusteet
 • vakuutetun rakennuksen perusanturan alapuolella olevat rakenteet, kuten salaojat tai paalutukset ja jätevesien maapuhdistamokenttä putkistoineen
 • maalämpöjärjestelmään kuuluvat putket, jotka ovat rakennuksen anturan ala- tai ulkopuolella
 • pyörien päällä olevat rakennukset ja rakennelmat
 • jätevesikaivot, lukuun ottamatta pumppua laitteistoineen
 • pora- ja lämpökaivot tai vastaavat, lukuun ottamatta pumppua laitteistoineen.

3.2 Irtaimisto

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty kotitalouskäyttöön tarkoitettu irtaimisto. Irtaimiston enimmäiskorvausmäärä on merkitty vakuutuskirjaan. Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä. Koti-irtaimistoon sisältyy myös 4 000 euroon asti sellainen kotitalouskäyttöön lainattu tai vuokrattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun koti-irtaimistoonsa. Lähtökohtaisesti irtaimistoa on se omaisuus, joka otetaan mukaan muutettaessa rakennuksesta.

3.2.1 Yksittäiset esineet ja enimmäiskorvausmäärät

Seuraavassa taulukossa on kerrottu vakuutuksen kohteena olevien tiettyjen yksittäisten esineiden tai tiettyjen esine- tai omaisuusryhmien enimmäiskorvausmäärät.

EsineryhmäEnimmäiskorvaus
Yksittäinen esine tai kokoelma5 000 euroa
Taideteoksia, koruja, kelloja ja muita arvoesineitä yhteensä20 000 euroa
Huoneiston kiinteä sisustusvakuutuskirjaan merkitty enimmäiskorvausmäärä
Polkupyörä2 500 euroa
Autossa, matkailuautossa, perävaunussa, asuntoperävaunussa tai veneessä pysyvästi tai tilapäisesti säilytettävä kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimisto varkaus- ja ilkivaltavahingoissa2 000 euroa
Autossa, matkailuautossa, perävaunussa, asuntoperävaunussa tai veneessä pysyvästi tai tilapäisesti säilytettävät tietokonepelit, CD-, DVD-, Blu-ray- tai vastaavat levyt200 euroa
Kerros-, rivi- ja paritalojen kellarikomeroissa ja muissa asunnon hallintaan ja käyttöön välittömästi liittyvissä asunnon ulkopuolisissa varastoissa pysyvästi tai tilapäisesti säilytettävä irtaimisto3 000 euroa
Poltto- tai sähkömoottorilla toimivat rekisteröintivelvollisuudesta vapaat koneet, joiden rakenteellinen huippunopeus on enintään 15 km/h, kuten päältä ajettava ruohonleikkuri tai puutarhatraktori3 500 euroa
Soutuveneeksi valmistettu vene, kanootti tai jolla ja siihen kuuluva enintään kymmenen hevosvoiman perämoottori yhteensä4 000 euroa
Sellaiset vuokratut tai lainatut esineet, jotka vakuutetun omistamana kuuluisivat hänen vakuutettuun irtaimistoonsa4 000 euroa
Rahaa ja arvopapereita vakuutuspaikassa500 euroa
Tietovälineisiin sisältyvien tietojen, tiedostojen ja ohjelmien palautuskustannukset500 euroa
Elintarvikkeet1 000 euroa
Alkoholituotteet1 000 euroa
Työkalut vakuutuspaikassa5 000 euroa

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • eläimet
 • hevostalouden koneet, laitteet ja tarvikkeet, lukuun ottamatta ratsastajan varusteita, kuten kypärät, saappaat ja vaatteet
 • moottoriajoneuvot, perävaunut, asuntoperävaunut, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet eivätkä niiden osat ja varusteet
 • veneet eivätkä niiden osat ja varusteet lukuun ottamatta edellä mainittua soutuvenettä, kanoottia ja jollaa ja niihin kuuluvaa enintään kymmenen hevosvoiman perämoottoria
 • ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävä tai tarkoitettu omaisuus
 • käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet ja muut vastaavanlaiset asiakirjat
 • sähkövirta tai vesi
 • polttopuut
 • toiselle vuokrattu tai lainattu omaisuus
 • henkilökohtaiset apuvälineet kuten proteesit, pyörätuolit tai muut vastaavat apuvälineet silmälaseja lukuun ottamatta.

4 Vakuutusturvat

Rakennus- ja irtaimistovakuutus koostuu siihen valituista turvatasoista. Lisäksi irtaimistovakuutukseen voi valita erillisen matkatavaraturvan.

4.1 Paloturva

Vakuutuksesta korvataan palovahinko, jonka syynä on äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti irti päässyt tuli tai tulisijasta tai lämmityslaitteesta noussut noki, savu tai savukaasun äkillinen ja ennalta arvaamaton räjähdys.

Paloturvasta ei korvata vahinkoja, jotka alkuperäisen aiheuttajan tai vahingon aiheuttaneen syyn perusteella ovat käsiteltävissä jonkin muun turvan perusteella.

4.2 Tulvaturva

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle rakennukselle ja rakennuksessa olevalle vakuutetulle irtaimistolle aiheutunut välitön esinevahinko, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva, jonka vuoksi vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta. Vakuutuksesta ei korvata tulvan piha-alueelle aiheuttamia vahinkoja.

Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, poikkeuksellisista sateista, lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadoista.

Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista meren vedenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksista Tanskan salmissa.

Poikkeuksellisella vesistön tai meren vedenpinnan nousulla tarkoitetaan myrskytuulen aiheuttamaa vedenpinnan nousua ja vedenkorkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Poikkeuksellisena ei pidetä pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai vedenpinnan tason normaalista vaihtelusta tai aallokosta johtuvaa tulvaa.

4.3 Rikkoutumisturva

Vakuutuksesta korvataan välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Tapahtuman äkillisyys ja ennalta arvaamattomuus arvioidaan objektiivisesti yleisen elämänkokemuksen, tapahtumankulun poikkeuksellisuuden ja korvauksenhakijan toiminnan perusteella. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutuksesta korvataan myös sähköilmiön (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheuttama välitön rikkoutuminen. Vakuutuksesta korvataan myös äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutetun kiinteistön toimintaa palvelevan LVISA-laitteen tai -tekniikan välitön rikkoutuminen. Rikkoutumisturvasta ei korvata vahinkoja, jotka alkuperäisen aiheuttajan mukaan ovat käsiteltävissä seuraavien turvien perusteella:

 • paloturva
 • tulvaturva
 • luonnonilmiöturva
 • rikosturva
 • vuototurva
 • asumisen keskeytysturva
 • matkatavaraturva.

4.4 Luonnonilmiöturva

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on myrskytuuli, myrskytuulen irrottama esine tai poikkeuksellisen voimakas raekuuro. Myrskytuulena pidetään tuulta, jonka nopeus on yli 20m/s.

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut rakennukselle tai rakennuksessa olevalle irtaimistolle villieläimen tunkeutumisesta asuintiloihin. Asuintiloina ei pidetä rakennuksen lämpöeristämättömiä ullakko-, kellari- tai varastotiloja.

Vakuutuksesta korvataan myös äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko salamaniskun seurauksena, jos salamanisku on kohdistunut suoraan vakuutettuun omaisuuteen ja pirstonut sitä mekaanisesti. Turvasta ei korvata jännitepiikin seurauksena rikkoutuneita esineitä.

4.5 Rikosturva

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja -olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä ja jonka syynä on

 • varkaus tai murto: vahinko irtaimistolle ja rakennukselle, kun rakennukseen on -- murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti, esimerkiksi lukkoja vahingoittaen -- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.
 • ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta tai sen yritystä, jossa henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.
 • ilkivalta eli vahingonteko, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa esinevahinkoa.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamiseksi, unohtamiseksi, hukkaamiseksi tai häviämiseksi.

4.6 Vuototurva

Vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVISA-laitteen, -tekniikan tai -putkiston tai niihin kytketyn käyttölaitteen, kuten pesukoneen tai astianpesukoneen, äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen tai äkillisen ja ennalta arvaamattoman viemärin tukkeutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Tästä turvasta ei korvata putkea tai käyttölaitetta, josta vuoto on alkanut, vaan vuodon aiheuttajan rikkoutuminen käsitellään rikkoutumisturvasta. Kohdissa 4.7–4.11 esitellyt turvat ovat valittavissa ainoastaan irtaimistovakuutukseen.

4.7 Asumisen keskeytysturva

Vakuutuksesta korvataan omassa käytössä olevan, vakuutuskirjaan merkityn asunnon päivittäisessä elämässä tärkeän huonetilan, kuten esimerkiksi keittiön ja kylpyhuonetilan, asumiskäytön estymisestä syntyneitä kustannuksia, kun vakituiseen asuntoon on kohdistunut näiden vakuutusehtojen mukaan korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Asumiskäytön estyminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti, ottaen huomioon vakuutettujen elämäntilanne ja mihin osaan asuntoa/rakennusta asumiskäytön keskeytyminen on kohdistunut. Vahingon on täytynyt yleisesti ottaen kohdistua niin laajasti saniteettitiloihin taikka keittiöön, että niiden tilojen käyttäminen ei ole mahdollista.

Vakuutuksesta korvataan kohtuulliset ja välttämättömät ylimääräiset asumis-, kuljetus- ja varastointikustannukset. Vakuutuksesta ei korvata ruokailukustannuksia tai muita välillisiä kustannuksia.

Korvauksen määrää laskettaessa otetaan kuitenkin huomioon todelliset ylimääräiset kustannukset, joista vähennetään säästyneet kustannukset, kuten matkakustannukset ja vahingoittuneen asunnon vuokrakustannukset. Vaihtoehtoisesti asumiskäytön keskeytymisestä maksettava korvaus voidaan sopia myös kertakorvauksena, jolloin vakuutetun ei tarvitse toimittaa selvitystä todellisista ylimääräisistä kustannuksista. Asumiskäytön haitan kertakorvauksena maksetaan enimmillään 10 €/päivä/henkilö.

Korvauksena maksetaan enintään 85 prosenttia edellä mainituista, vakuutusyhtiön kanssa etukäteen sovituista todellisista kustannuksista.

Korvausta asumiskäytön keskeytymisestä maksetaan enintään yhdeltä vuodelta.

4.8 Matkatavaraturva

Vakuutuksesta korvataan matkatavaroille vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvia esinevahinkoja. Vakuutusturva on voimassa kolme kuukautta matkan alkamisesta sekä loma- että työmatkoilla Suomessa ja ulkomailla. Irtaimisto on vakuutettuna ulkomailla ja Suomessa enintään 2 000 euroon saakka matkaa kohden ilman omavastuuta.

Vakuutus on voimassa ulkomaanmatkoilla. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään vakuutetun päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle yli 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Matka sisältää menon matkakohteeseen, oleskelun siellä ja paluun. Vakuutus ei ole voimassa päivittäisen elinympäristön sisällä tai edellä mainittujen paikkojen välisillä matkoilla.

Vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön omistamalla tai vuokraamalla asunnolla tai vapaa-ajan asunnolla eikä näiden paikkojen välisillä matkoilla matkan pituudesta riippumatta.

Jatkuvassa matkavakuutuksessa yhtäjaksoisen matkan tai oleskelun ulkomailla tai Suomessa ei katsota katkeavan alle 14 vuorokauden mittaisen kotipaikkakunnalla käynnin vuoksi, jos tarkoitus on palata samaan matkakohteeseen.

Matkatavaralla tarkoitetaan vakuutetun matkalle mukaansa ottamaa ja matkalla hankkimaa omaisuutta. Vakuutukseen sisältyy lisäksi sellainen vuokrattu tai lainattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun irtaimistoonsa. Matkatavarat ovat vakuutettuina kaikkien vakuutettujen osalta yhteensä enintään 2 000 euroon asti matkaa kohden. Rahat ja asiakirjat, kuten passi, henkilöllisyystodistus, ajokortti sekä muut niihin rinnastettavat, ovat vakuutettuina enintään 300 euroon asti. Korut, kellot sekä muut arvoesineet ovat matkavakuutuksessa vakuutettuina enintään 500 euroon asti. Kosmetiikka ja siihen rinnastettavat tuotteet ovat vakuutettuina enintään 200 euroon asti.

Matkatavaravakuutuksen kohteena eivät ole

 • muuttotavarat ja erilliset rahtitavaralähetykset
 • arvopaperit, luottokortit tai muut maksuvälineet
 • käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet ja muut vastaavanlaiset asiakirjat
 • tietovälineisiin sisältyvät tiedot, tiedostot ja ohjelmat
 • eläimet ja kasvit
 • moottoriajoneuvot, perävaunut, perämoottorit, moottoroidut laitteet, asuntoperävaunut, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet tai veneet eivätkä niiden osat ja varusteet
 • ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävä tai tarkoitettu omaisuus
 • henkilökohtaiset apuvälineet, kuten proteesit, pyörätuolit tai muut vastaavat apuvälineet silmälaseja lukuunottamatta
 • kodinkoneet
 • huonekalut ja valaisimet
 • työkalut
 • taideteokset.

4.9 Vastuuvakuutus

Vakuutusturva kattaa sen korvausvelvollisuuden, joka vakuutetulle syntyy hänen yksityishenkilönä toiselle aiheuttamastaan äkillisestä esine- tai henkilövahingosta. Vahinkojen on oltava huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneita.

Tarkemmat tiedot tästä turvasta löydät kohdasta Vastuuvakuutusehdot.

4.10 Oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut vakuutettujen yksityiselämään ja omassa käytössä oleviin kohteisiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt.

Tarkemmat tiedot tästä turvasta löydät kohdasta Oikeusturvavakuutusehdot.

5 Vakuutusturviin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta
 • tavanomaisesta naarmuuntumisesta tai kolhiintumisesta aiheutunutta vahinkoa
 • vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä, kuten varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja -olosuhteita ei voida tarkoin määritellä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut tietokoneviruksesta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut seuraeläimen käyttäytymisestä
 • urheiluvälineen tai -varusteen rikkoutumista tai menettämistä, kun sitä käytetään tarkoitukseensa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut jääkaapin, pakastimen tai vastaavan käyttölaitteen sulamisvedestä ilman, että kyseinen käyttölaite on rikkoutunut ennen sulamisveden vuototapahtumaa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että polkupyörä, lastenvaunut tai muu vastaava esine ei ole ollut lukittuna
 • veneestä tai teltasta varastettua rahaa tai maksuvälineitä, arvo-omaisuutta ja optisia tai elektronisia laitteita
 • matkapuhelimen varkausvahinkoa, jos vakuutettu ei ole ilmoittanut puhelimensa IMEI-tunnusta operaattorille puhelimen lukitsemiseksi niin, ettei sitä voi käyttää eikä myydä eteenpäin
 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että esine on saatettu alttiiksi sellaiselle lämpötilalle, kosteudelle tai muulle vastaavalle olosuhteelle, jota esineen ei ominaisuuksiltaan tulisi kestää
 • vahinkoa, joka on aiheutunut pakkasesta, jäästä, jäätymisestä, kuivuudesta, kuumuudesta, kosteudesta, aallokosta, lumesta tai sateesta, lukuun ottamatta rankkasade- tai vesistötulvan aiheuttamaa vahinkoa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut lämpötilan vaihtelusta aiheutuneesta aineen ja materiaalin laajenemisesta tai supistumisesta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, kulumisesta, aineen ja materiaalin väsymisestä, kondensiosta, likaantumisesta, värjääntymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut hajusta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta
 • vahinkoja, joissa vesi on läpäissyt vesieristeen tai vesieriste on puuttunut kokonaan
 • vahinkoja, joissa vesi on päässyt rakenteeseen lattiakaivon, lattiakaivon ja korokerenkaan tai lattiakaivon ja rakenteiden liittymiskohdista
 • vahinkoja, joissa sulamis- tai sadevesi on läpäissyt ulkoapäin perustuksen, ulkoseinän tai vesikaton
 • vahinkoja, joissa vesi on päässyt rakenteeseen rakenteiden liittymiskohdista
 • vahinkoa, joka on aiheutunut altaan poistoviemärin vuodosta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että veden pääsy lattiakaivoon on estynyt
 • hyönteisten, rottien, hiirien, myyrien, näätien, oravien, jänisten eikä kanien aiheuttamaa vahinkoa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut ulkoapäin syöpyneen vesiputken vuodosta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakennuksen kattokourun tai rakennuksen ulkopuolisen sadevesisyöksytorven rikkoutumisesta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakenteiden liikkumisesta
 • kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai toimimattomuudesta aiheutunutta vahinkoa, ellei syynä ole rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva
 • vahinkoa ja kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet omaisuudelle tai esineelle rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta, kuten suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta, korjaamiseen tai rakentamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista, rakennusvirheestä tai perustamisvirheestä
 • ilmanlaatututkimuksista tai asbestikartoituksista aiheutuneita kustannuksia
 • vahinkoa, joka on aiheutunut ammattimaisesta räjäytys-, louhinta-, paalutus- tai muusta maanrakennustyöstä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut polttomoottorille tai polttomoottorikäyttöiselle laitteelle muusta syystä kuin ulkoapäin äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä. Irtipäässeen tulen aiheuttama vahinko kuitenkin korvataan.
 • vahinkoa, joka on aiheutunut moottorisahalle, ruohonleikkurille tai muulle työkalulle sitä käytettäessä käyttötarkoitukseensa
 • petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta tai vuokralaisen toiminnan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutunutta vahinkoa
 • piirustusten ja asiakirjojen vahinkoja, ellei niiden tilalle hankita uusia
 • puhtaita varallisuusvahinkoja
 • vahinkoa, jos asunto-osakeyhtiö on kunnossapitovastuullaan olevia rakenteita kohdanneen vahingon yhteydessä velvollinen vastaamaan myös osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevan omaisuuden vaurioista
 • vakuutetulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja siltä osin kuin vahinko aiheutuu rakennukselle, joka on rakennettu ilman laissa säädettyä lupaa tai myönnetyn luvan vastaisesti, tai vahinko aiheutuu tällaisessa rakennuksessa olevalle omaisuudelle
 • vahinkoa, joka on aiheutunut sellaisesta syystä, että se voidaan korvata jonkin erityislain, takuun, muun sitoumuksen tai vakuutuksen perusteella taikka julkisista varoista. Vakuutuksesta kuitenkin korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja siltä osin kuin vakuutetun ei ole mahdollista saada korvausta esimerkiksi valtion varoista poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain tai mahdollisen myöhemmän lain nojalla.
 • kauko-ohjattavaa lennokkia, kopteria tai vastaavaa, joka on rikkoutunut tai menetetty lennättämisen aikana
 • vahinkoa, joka on aiheutunut huumeviljelystä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut sodasta, kapinasta, vallankumouksesta, lakosta, aseellisesta selkkauksesta tai ydinvahingosta
 • matkapuhelinten ja tablettien vahinkoja, jos laitetta tai laitteen IMEI-koodia ei pystytä toimittamaan vakuutusyhtiöön laitteen sulkemiseksi
 • sulakkeen palamisen ja automaattisulakkeen tai vikavirtasuojakytkimen laukeamisen seurauksena syntyneitä vahinkoja
 • lentokoneen ruumaan jätettyjen arvoesineiden, optisten tai elektronisten laitteiden vahinkoja
 • moottoriajoneuvoon, perävaunuun, veneeseen, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen arvoesineiden optisten tai elektronisten laitteiden eikä sähkötyökalujen varkautta. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske optisten tai elektronisten laitteiden tai sähkötyökalujen varkautta matkailuperävaunusta.
 • vahinkoa, joka on aiheutunut irtaimistolle huollon laiminlyönnistä, valmistus- tai aineviasta tai huollon ja kunnossapidon laiminlyönnistä
 • käyttövirheestä aiheutunutta vahinkoa.

6 Omaisuusvahinkojen korvaaminen

6.1 Korvauksen hakeminen

Vahingon sattumisen jälkeen korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava vakuutustapahtumasta vakuutusyhtiölle. Korvauksen hakemisesta kerrotaan tarkemmin yleisissä sopimusehdoissa.

6.2 Korvauksen enimmäismäärä

Vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan omaisuudesta enintään sen jälleenhankintahinnan tai nykyhinnan. Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on korvauksen enimmäismäärä, kun omaisuus on vakuutettu erikseen sovitusta vakuutusmäärästä. Irtaimistovahinko korvataan enintään vakuutuskirjassa merkittyyn enimmäismäärään asti, vaikka jälleenhankintahinnan mukainen korvaus ylittäisi vakuutuskirjaan merkityn enimmäiskorvausmäärän.

Vakuutuksesta korvataan myös välittömän esinevahingon yhteydessä syntyneet vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Lukon vaihtamis- tai sarjoituskustannukset korvataan vahingontorjuntakuluina vain, jos avain on joutunut ulkopuolisen haltuun varkauden, ryöstön tai murron yhteydessä ja on aihetta olettaa, että välittömän vahingon vaara on tämän vuoksi lisääntynyt olennaisesti.

6.3 Matkatavaroiden korvaaminen

Seuraavat kustannukset korvataan vakuutusmäärästä riippumatta:

 • Kadonneen matkatavaran etsimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korvataan, jos matkatavara on ollut luovutettuna hotellin, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun.
 • Välttämättömyystarvikkeiden hankintakulut korvataan, kun asianmukaisesti kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään 8 tuntia vakuutetun ulkomaan matkakohteeseen saapumisesta. Korvauksena maksetaan enintään 100 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, kuitenkin enintään 500 euroa matkustajaa kohti. Kustannukset korvataan yksilöityjä tositteita vastaan.
 • Ulkomailla sattuneissa varkaus-, murto- tai ryöstötapauksissa korvataan passin, viisumin tai matkalippujen hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset ylimääräiset matka-, puhelin- ja yöpymiskustannukset enintään 500 euroon asti. Vakuutuksesta ei korvata ruokailukustannuksia.

6.4 Korvauksen suorittamisvaihtoehdot

6.4.1 Korjaaminen

Vahingoittunut esine korvataan ensisijaisesti korjauttamalla se ja maksamalla korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. Korjauskustannuksina korvataan kulut omaisuuden palauttamisesta vahinkoa edeltänyttä vastaavaan kuntoon. Korjauskustannuksina maksetaan enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut hinta.

Korjauskustannukset maksetaan sen hinnan mukaan, jolla vakuutusyhtiö olisi omaisuuden voinut korjauttaa. Korjauksen yhteydessä tehdyt perus- tai muut parannukset eivät ole korvattavia.

6.4.2 Kertakorvaus

Jos vahingoittunutta omaisuutta ei korjata, vaikka se olisi mahdollista, maksetaan kertakorvauksena arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä, kuitenkin enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut hinta.

Korvaus taideteoksista, koruista, kelloista, soittimista, aseista ja muista arvoesineistä on 60 prosenttia niiden nykyhinnasta, ellei vakuutettu hanki uusia vastaavia kuuden kuukauden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta.

Jos vahingoittunutta omaisuutta ei voida korjata, maksetaan kertakorvauksena enintään esineellä välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut uudishinta, josta on vähennetty vahingoittuneen esineen jäännöshinta, mahdollinen ikävähennys ja omavastuu. Tällöin vahingoittunut irtain esine siirtyy vakuutusyhtiön omistukseen.

6.4.3 Tilalle hankkiminen

Vakuutusyhtiö voi vaihtoehtoisesti korvata esinevahingon hankkimalla vaurioituneen tai varastetun esineen tilalle vastaavanlaisen ja samaan käyttöön tarkoitetun esineen. Tällöin vahingoittunut irtain esine siirtyy vakuutusyhtiön omaisuudeksi.

Jos korvaukseen oikeutettu ei halua hankkia tilalle vastaavanlaista esinettä, vaikka se olisikin mahdollista, rahakorvauksen määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla tilalle voitaisiin hankkia vastaavanlainen esine. Hankintahinnasta vähennetään mahdollinen ikävähennys ja omavastuu.

6.5 Omavastuu ja muut vähennykset

6.5.1 Vähennysten laskemisjärjestys

Omavastuut ja muut vähennykset vähennetään korvattavan vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä:

 1. mahdollisen veron määrä
 2. käyttöikään perustuva vähennys (ikävähennys)
 3. omavastuu
 4. henkilön menettelyyn perustuva korvauksen alentaminen.
6.5.2 Verolainsäädännön vaikutus

Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon verotusta säätelevät säädökset, kuten arvonlisäverotuksesta annetut säännökset.

6.5.3 Ikävähennys

Käyttöikään perustuvasta vähennyksestä kerrotaan tarkemmin ehtokohdassa 6.8.2.

6.5.4 Omavastuu

Jokaisessa vakuutustapahtumassa korvattavan vahingon määrästä vähennetään omavastuu. Omavastuun suuruus määräytyy vakuutuskirjan mukaan. Jos useaa vakuutuskohdetta korvataan saman vakuutustapahtuman perusteella ja vakuutusturvissa on erilaiset omavastuut, vähennetään vain suurin omavastuu.

Omavastuuta ei vähennetä

 • jos kohde on suojattu vakuutusyhtiön hyväksymällä turva- tai hälytyslaitteella (vuotoilmaisin tai palo- tai rikosilmoitinjärjestelmä) ja tämä laite tai sen toiminta on estänyt vahingon syntymistä tai rajoittanut sen määrää
 • jos pyykin- tai astianpesukoneen tai kylmälaitteiden alle asennettu turvakaukalo on toiminut asianmukaisesti ja oleellisesti vähentänyt vahingon määrää
 • varkausyrityksissä tai varkausvahingoissa, jos asuntoon tai rakennukseen on murtauduttu turvalukolla lukitun oven kautta
 • korjauskustannusarviosta
 • uuden ylijännitesuojan hankintakustannuksista, jos sähkölaitetta suojannut ylijännitesuoja on rikkoutunut salamaniskun tai muun ylijännitteen seurauksena
 • matkatavaravahingoissa, jos irtaimistovakuutukseen on valittu matkatavaraturva
 • vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksista. Tulvaturvasta korvattavassa rankkasade-, vesistö- tai merivesitulvan aiheuttamassa vahingossa, joka kohdistuu rakennukseen, vähennetään rakennukselle omavastuu nelinkertaisena.

6.6 Korvaamisen rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata

 • omaisuuden arvon alenemista vakuutustapahtuman johdosta
 • vahinkoon tai vahingonselvittelyyn välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelin- ja matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavanlaisia kustannuksia
 • vahingon selvitykseen liittyviä selvitys- ja asiantuntijakustannuksia, joita vakuutusyhtiö ei ole pyytänyt
 • huolto- ja kunnossapitokustannuksia
 • vahingon johdosta hukkaan valunutta ainetta tai lisääntynyttä energiankulutusta
 • viranomaisten pakottavista määräyksistä aiheutuvia lisäkustannuksia enempää kuin 10 prosenttia korvattavien korjauskustannusten määrästä
 • korjauksen johdosta tulevasta sävyerosta aiheutunutta vahinkoa
 • kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että esine, tarvikkeet tai varaosat kuljetetaan tai korjataan tavanomaisesta olennaisesti poikkeavin keinoin
 • yli- tai pyhätyökustannuksia
 • tilapäiskorjauksista aiheutuneita kustannuksia
 • korjauskustannuksia siltä osin kuin ne ylittävät esineellä ennen vakuutustapahtumaa olleen hinnan
 • esineen tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista vakuutustapahtuman yhteydessä
 • vahinkoa, joka korvataan jonkun erityislain, takuun tai muun vakuutuksen perusteella
 • muutos- tai tasonparannustöitä eikä muita vahinkoon liittymättömiä kustannuksia. Jos korjauksen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu muita töitä, joiden johdosta omaisuuden kunnon voidaan näiltä osin katsoa olennaisesti parantuneen, otetaan tämä huomioon lopullisen korvauksen määrässä.
 • kodinkoneiden rikkovahinkojen kuljetus- ja asennuskustannuksia.

6.7 Rakennuksen korvaaminen

6.7.1 Rakennuksen hinnan arvioiminen

Rakennuksen hinta vahinkohetkellä arvioidaan tiloiltaan, varusteiltaan ja käyttökelpoisuudeltaan vastaavanlaisen uuden rakennuksen hinnan (uudishinnan) mukaan. Uudishinta lasketaan nykyaikaisten rakenneosien ja Suomessa yleisesti saatavissa olevien rakennustarvikkeiden ja nykyaikaisten työmenetelmien mukaan.

6.7.2 Rakennuksen vahingon määrän laskeminen ja korvaamisen edellytykset

Rakennuksen tai rakennuksen osan vahingosta maksettavan korvauksen määrä perustuu omaisuuden uudishintaan tai nykyhintaan. Vahingon määrän arvioon voi vaikuttaa myös omaisuuden jäännösarvo.

Jos rakennuksen tai rakennuksen osan nykyhinta vahinkohetkellä on vähintään puolet sen uudishinnasta, vahingon määrä lasketaan rakennuksen uudishinnan mukaan.

Jos rakennuksen tai rakennuksen osan nykyhinta vahinkohetkellä on alentunut alle puoleen sen uudishinnasta, vahingon määrä lasketaan rakennuksen tai sen osan nykyhinnan mukaan. Tällöin myös korvaus maksetaan nykyhinnan mukaan.

Ikävähennysten kohteena olevien rakennuksen koneiden, laitteiden ja putkistojen arvo määritellään kuitenkin palovahinkoja lukuun ottamatta omaisuuden iän perusteella.

Uudishinta

Uudishinnalla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai ominaisuuksiltaan vastaavan omaisuuden hankintakustannusta. Uudishinnan mukaan määräytyvä korvaus edellyttää, että vahingoittunut rakennus korjataan tai sen tilalle rakennetaan samalle tontille tai tilalle uusi vastaavanlainen ja vastaavaan käyttöön tarkoitettu rakennus kahden vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

Korvaus maksetaan kahdessa erässä. Ensin maksetaan nykyhinnan mukainen korvaus. Tämän jälkeen korvataan uudishinnan ja nykyhinnan välinen erotus, kun vakuutusyhtiö on saanut selvityksen rakennuksen korjaus- tai rakentamistoimenpiteiden suorittamisesta. Korvauksena maksetaan kuitenkin enintään rakennuksen toteutuneiden rakentamiskustannusten ja maksetun nykyhintakorvauksen erotus.

Uudishinta on kaikissa tapauksissa korvauksen enimmäismäärä, vaikka markkina-arvo olisi uudishintaa korkeampi.

Rakennuksen nykyhinta

Nykyhinnan mukaan määräytyvää korvausta maksettaessa omaisuuden arvo lasketaan sillä vahinkohetkellä olleen arvon mukaan.

Rakennuksen nykyhinnalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka saadaan, kun uudishinnasta vähennetään rakennuksen iän, käytön, asumattomuuden, huollon tai hoidon laiminlyönnin, käyttökelpoisuuden alenemisen tai vanhanaikaisuuden johdosta tapahtunut hinnan alentuminen.

Rakennuksen nykyhinta määritetään ensisijaisesti kauppa-arvomenetelmällä, jossa tarkastellaan esimerkiksi samalla alueella olevien samanlaisten tai vastaavien rakennusten myyntihintatilastoja ja niihin liittyviä markkinatietoja (markkina-arvo).

Jos omaisuus korjataan, korvataan korjauskustannukset enintään rakennuksen nykyhintaan asti. Jos omaisuutta ei voida korjata, korvataan enintään omaisuuden vahingoittumisasteen mukainen osuus nykyhinnasta.

Jäännösarvo

Vahingon määrää arvioitaessa otetaan myös huomioon rakennuksen jäännösarvo, jolla tarkoitetaan omaisuuden arvoa välittömästi vakuutustapahtuman jälkeen. Arvio rakennuksen arvosta tehdään samojen perusteiden mukaan kuin välittömästi ennen vakuutustapahtumaa.

Vakuutuksesta korvataan varsinaisen esinevahingon lisäksi myös rakennuksen jäännösarvo, jos vahingoittunutta rakennusta ei voida korjata ennalleen voimassa olevan rakennuskiellon tai -rajoituksen vuoksi. Korvauksena maksetaan yhteensä enintään rakennuksen hinta ennen vahinkoa. Siitä vähennetään kuitenkin jäljelle jääneiden rakennusosien myyntihinta, joka saataisiin myytäessä ne pois siirrettäviksi.

Vakuutuksenottajan on esitettävä selvitys siitä, että rakennuskielto tai rakentamisrajoitus on voimassa, ja jos vakuutusyhtiö niin pyytää, haettava niistä poikkeusta rakennuksen saattamiseksi entiseen kuntoon. Jollei poikkeuslupaa myönnetä, vakuutuksenottajan on vakuutusyhtiön pyynnöstä lisäksi haettava muutosta päätökseen. Jos vakuutusyhtiö niin pyytää, vakuutuksenottajan on valtuutettava vakuutusyhtiö edustamaan häntä poikkeuksen hakemista koskevassa asiassa.

Jäännösarvon aleneminen

Jos vahingon jälkeen jäljelle jääneitä rakennusosia ei voida rakennuslain tai tielain säännösten perusteella tai voimassa olevan rakennuskiellon tai rakentamisrajoituksen vuoksi käyttää hyväksi rakennuksen saattamiseksi entiseen kuntoonsa, korvaukseen lisätään näin syntynyt jäännösarvon aleneminen. Arvon aleneminen lasketaan siten, että jäännösarvosta vähennetään se hinta, joka voidaan saada jäljelle jääneistä rakennusosista, kun ne myydään pois siirrettäviksi.

6.7.3 Rakennuksen toimintaa palvelevan LVISA-tekniikan rikkoutumisesta aiheutuneet vuotovahingot

Ellei vakuutuskirjaan ole muuta merkitty, vuodosta aiheutuneen vahingon määrä lasketaan tekemällä korvattavista rakennuksen korjauskustannuksista LVISA-tekniikan iän mukaan määräytyvä vähennys seuraavasti:

LVISA-tekniikan ikäVähennys korvattavan vahingon korjauskustannuksista
0-20 vuotta0 %
21-30 vuotta10 %
31-40 vuotta20 %
41-50 vuotta40 %
yli 50 vuotta60 %

Vähennys lasketaan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vahingon määrästä. LVISA-tekniikan ikä lasketaan kalenterivuosina rakennuksen käyttöönotosta tai LVISA-tekniikan uusimisesta. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta LVISA-tekniikka on otettu käyttöön.

6.7.4 LVISA-tekniikan ja -laitteiden ikävähennykset sähköilmiö- tai rikkoutumisvahingoissa

Sähköilmiön tai rikkoutumisen seurauksena rakennuksen putkistolle sekä lämpö-, vesi-, ilmastointi- (LVI), sähkö- (S) ja automaatiolaitteille (A) aiheutuvissa vahingoissa vahingon määrä lasketaan siten, että korvattavista korjauskustannuksista vähennetään vuotuiset ikävähennykset seuraavasti:

 • rakennuksen putkisto ja sähköjohdot: 3 %
 • rakennuksen pihalla ja maanvaraisessa alapohjassa olevat vesi- ja viemäriputket sekä muut LVI- ja sähkölaitteet mukaan lukien sähkö- ja lämmityskaapelit sekä automaatiolaitteet: 6 %
 • rakennuksen valvontaan, turvatekniikkaan ja niiden automaattiseen ohjaamiseen kuuluvat laitteet ja järjestelmät: 6 %
 • lämpöpumput: 8 %.

Vähennys lasketaan putkiston ja lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteiden uusimis- tai korjauskustannuksista. Ikävähennys tehdään myös rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu-, täyttö- ja niihin liittyvistä työkustannuksista. Vähennystä ei tehdä vian etsimiskustannuksista.

Laitteen ja putkiston ikä lasketaan kalenterivuosina laitteen tai putkiston käyttöönotosta tai putkiston uusimisesta. Laitteen yksittäisen osan korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään ikävähennys koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisikin uudempi. Vähennystä ei tehdä käyttöönotto- eikä sitä seuraavalta vuodelta.

Ikävähennysten laskennassa ensimmäisenä käyttöönottovuotena pidetään sitä vuotta, jolloin laite tai putkisto on otettu käyttöön. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Vähennys lasketaan kertomalla vuodet ikävähennysprosentilla.

Jos omaisuus on korjauskelvoton sen vuoksi, että varaosia ei saada Suomesta tai kohtuullisin kustannuksin ulkomailta suhteessa omaisuuden arvoon, vahingon määrä on enintään 30 % omaisuuden jälleenhankinta-arvosta.

6.7.5 Maaperän ja puutarha-alueen korvaaminen

Piha-alueeseen ja puutarhaan kohdistuvissa vahingoissa vahingon määrä lasketaan aiheutuneiden kunnostuskustannusten mukaan. Lisäksi korvataan kaatuneiden puiden raivaus hoidetulta piha-alueelta mutta ei kuitenkaan niiden pois kuljettamista, pilkkomista tai haketusta.

Pensaat ja puut korvataan kertomalla normaalikokoisten taimien hinta kolmella. Taimien hankintakustannukset korvataan tositteita vastaan vain Suomessa yleisesti saatavilla olevien taimien uudishinnan mukaan. Lisäksi korvataan kohtuulliset taimien kuljetus- ja istutuskustannukset.

Jos tuhoutunutta lajia ei myydä suomalaisissa kauppapuutarhoissa, vahinko korvataan lähinnä vastaavan kaupan olevan taimen arvon mukaan. Puhdistus- ja kunnostuskustannuksia korvataan enintään 50 000 euroon asti.

6.8 Irtaimiston korvaaminen

6.8.1 Irtaimen esineen hinnan arvioiminen

Irtaimen esineen hinta arvioidaan ominaisuuksiltaan ja käyttökelpoisuudeltaan vastaavan uuden esineen hinnan (uudishinta) mukaan. Uudishintana käytetään hintaa, jolla lähinnä vastaava esine voidaan hankkia tilalle.

6.8.2 Irtaimen esineen vahingon määrän laskeminen

Nykyhinnalla tarkoitetaan sitä hintaa, joka saadaan, kun uudishinnasta vähennetään iän, käytön, huollon tai hoidon laiminlyönnin käyttökelpoisuuden alenemisen tai vanhanaikaisuuden johdosta tapahtunut hinnan alentuminen.

Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi osaan korvattavista esineistä käytetään ikävähennystaulukkoa, jossa esineelle lasketaan tämän hetken arvo sen iän mukaan. Taulukossa lueteltujen esineiden tai esineryhmien vahingon määrä lasketaan taulukon mukaisesti.

Irtaimiston ikävähennys
Esineryhmä1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.
Kodinkoneet0102030405060707070707070
Polkupyörät, lastenvaunut ja -rattaat ja niiden varusteet0102030405060707070707070
Huonekalut ja valaisimet0102030405060708090909090
Optiset laitteet0102030405060708090909090
Viihde-elektroniikka0102030405060708090909090
Perämoottorit ja moottoroidut laitteet0102030405060707070707070
ATK-laitteet0204060809090909090909090
Silmä- ja aurinkolasit0153045607590909090909090
Matka- ja älypuhelimet, tabletit ja niiden tarvikkeet0255075909090909090909090
Älykellot ja niiden tarvikkeet0255075909090909090909090
Työkalut0204060809090909090909090
Retkeily- ja kalastusvälineet0153045607590909090909090
Harrastus- ja urheiluvälineet0153045607590909090909090
Käyttövaatteet, jalkineet ja tekstiilit0153045607590909090909090
Reput ja laukut0102030405060708090909090
Muut koneet ja laitteet0102030405060707070707070

Vähennys lasketaan vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Ikävähennysten laskennassa ensimmäisenä käyttöönottovuotena pidetään sitä vuotta, jolloin esine on otettu käyttöön. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Kodinkoneiden, polkupyörien, perämoottoreiden ja moottorikäyttöisten työkoneiden sekä muiden koneiden ja laitteiden arvoksi jää aina vähintään 30 prosenttia vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Huonekalujen, optisten laitteiden, viihde-elektroniikan, matkapuhelimien, työkalujen, atk-laitteiden, harrastus- ja urheiluvälineiden sekä käyttövaatteiden, jalkineiden ja tekstiilien arvoksi jää aina 10 prosenttia vastaavan esineen uudishinnasta.

Taulukon esineryhmiin kuulumattoman esineen vahingon määrä lasketaan aina nykyhinnan mukaan.

Taideteosten, korujen, kellojen, soittimien, aseiden ja muiden arvoesineiden vahingon määrä lasketaan aina niiden nykyhinnan mukaan.

Korjauskustannuksia korvataan enintään edellä mainituilla tavoilla laskettuun vahingon määrään asti.

Esineen tai laitteen yksittäisen osan uudishinnasta tehdään ikävähennys koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisikin uudempi.

Vähennystä ei tehdä laskuun perustuvista korjauskustannuksista. Korjauskustannuksia korvataan enintään laskettuun vahingon määrään asti. Tämä tarkoittaa, että korjauskustannusta verrataan uuden vastaavan esineen hintaan, josta on tehty mahdolliset ikävähennykset, ja korvaus suoritetaan halvimman vaihtoehdon mukaan.

6.8.3 Vuokrattu tai lainattu omaisuus

Vuokratun tai lainatun omaisuuden hinta arvioidaan ja vahingon määrä lasketaan samojen perusteiden mukaan kuin oman irtaimiston osalta, jos se vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun irtaimistoonsa. Lainatun tai vuokratun esineen enimmäiskorvausmäärä on 4 000 euroa.

6.8.4 Huoneiston kiinteä sisustus

Huoneiston kiinteään sisustukseen kuuluvalle omaisuudelle aiheutunut vahinko arvioidaan ja vahingon määrä lasketaan samojen perusteiden mukaan kuin vakuutuksenottajan muulle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Rakennukseen kuuluviin LVISA-laitteisiin sovelletaan LVISA-laitevähennyksiä. Vakuutus on kiinteistövakuutukseen nähden toissijainen, ja sen perusteella korvausta voidaan maksaa vain siltä osin kuin kiinteistövakuutus ei korvaa vahinkoa omavastuun määrästä riippumatta. Kiinteiden sisusteiden osalta korvausta maksetaan enintään vakuutuskirjalla olevan enimmäiskorvausmäärän mukaan.

7 Suojeluohjeet

Vakuutetun ja vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa annettuja suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, ettei korvausta makseta tai se maksetaan alennettuna yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla vahingon synty pyritään estämään tai vahingon laajuutta pienentämään.

Suojeluohjeissa irtaimen esineen valvonnalla tarkoitetaan esineen jatkuvaa silmälläpitoa. Rakennuksen valvonnalla puolestaan tarkoitetaan käyntiä rakennuksessa vähintään kerran kuukaudessa.

7.1 Paloturvallisuus

 1. Viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita ja -määräyksiä on noudatettava.
 2. Rakennukselle tulee olla tehtynä viranomaisen hyväksymä käyttöönottotarkastus.
 3. Tulisijan ja hormien valmistajan antamia suojaetäisyyksiä ja asennusohjeita on noudatettava.
 4. Tulisijojen ja hormien säännöllisestä nuohouksesta on huolehdittava (pelastuslain ja sisäministeriön asetuksen nuohouksesta mukaisesti).
 5. Tulisijasta poistettu tuhka on säilytettävä kannellisessa metalliastiassa.
 6. Kulotuksesta on aina ilmoitettava ennakkoon sille hätäkeskukselle, jonka alueella kulotus tapahtuu. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekeminen maastoon on kielletty.
 7. Palavien nesteiden ja nestekaasun käytössä ja säilytyksessä ei saa ylittää palavista nesteistä annetun asetuksen säännöksiin tai lupiin perustuvia määriä (asetus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista). Nestekaasua ei saa säilyttää kellaritiloissa.
 8. Asuinhuoneistossa sekä asuin- ja vapaa-ajanrakennuksessa on oltava viranomaismääräysten mukaiset toimintakuntoiset palovaroittimet.
 9. Vialliset sähkölaitteet ja asennukset on korjattava viipymättä. Niitä ei saa käyttää ennen kuin ne on korjattu.
 10. Sähköasennuksia ja sähkölaitteiden korjauksia saavat tehdä vain hyväksytyt asennus- ja huoltoliikkeet.
 11. Tupakanpoltto ja avotulen teko on kielletty tiloissa, joissa on herkästi syttyviä aineita tai materiaaleja. Tupakanpoltto vuoteessa on kielletty. Tupakat on sammutettava siihen tarkoitukseen erikseen suunniteltuun tai palamattomaan ja suljettavaan astiaan.
 12. Avotulen ja kynttilän palamista on valvottava. Ulkotulia saa polttaa vain palamattomalla alustalla.
 13. Kuivattaminen kiukaan yläpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.
 14. Tulitöitä ei saa tehdä asuin-, autotalli-, varasto-, kellari- tai muissa vastaavissa tiloissa. Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joista aiheutuu palonvaaraa. Tällaisia töitä ovat muun muassa kaasu- ja kaarihitsaus, polttoleikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Jos tulityön tilapäinen tekeminen on välttämätöntä, alkusammutuskalustoksi on varattava vähintään kuuden kilogramman toimintakuntoinen ja tarkastettu käsisammutin, sammutuspeite ja paineellinen vesiletku. Jos paineellista vesiletkua ei ole saatavilla, on varattava 50 litraa vettä irtoastioihin. Syttyvät kohteet on suojattava ja syttyvä irtotavara on poistettava. Paikkaa on vartioitava työn aikana ja sen jälkeen vähintään kaksi tuntia.
 15. Sähkötyöt on tehtävä määräysten mukaisen henkilön tai yrityksen toimesta.
 16. Jäätyneitä putkia tai laitteita ei saa sulattaa avotulta käyttäen.
 17. Liettä ja uunia on käytettävä valvotusti. Huoneistosta poistuttaessa on varmistettava, että niistä on katkaistu virta.
 18. Lämmityskautta aloitettaessa pitää varmistaa piipun veto ennen tulen laittamista tulipesään savu ja nokivahinkojen estämiseksi.

7.2 Suojelutoimet murtoja ja varkauksia vastaan

 1. Vakuutuksen kohteen säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden sisäänpääsyteiden on oltava lukitut. Säilytettäessä omaisuutta niin kutsutuissa yhteistiloissa, joihin on pääsy esimerkiksi taloyhtiön asukkailla, omaisuuden on oltava erikseen lukittuna.
 2. Avaimia ei saa jättää eikä piilottaa asunnon tai säilytystilojen läheisyyteen. Avaimiin ei saa merkitä nimeä tai osoitetta, joka voi paljastaa avaimen löytäjälle omaisuuden sijainnin. Jos avain on joutunut ulkopuolisten haltuun, lukko on välittömästi vaihdettava tai sarjoitettava uudelleen. Varkausvahingon estämiseksi avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi olettaa avainten olevan.
 3. Hotellihuoneeseen, hyttiin tai muihin vastaavanlaisiin tiloihin ei saa jättää koruja tai muita arvokkaita tai varkausalttiita esineitä, elleivät ne ole siellä kiinteässä erikseen lukittavassa tilassa.
 4. Ulkona tai mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon välttämiseksi valvottava. Jos mukana oleva omaisuus jää ilman vakuutetun valvontaa, se on lukittava tai jätettävä lukittuun tilaan. Arvokasta tai varkausaltista omaisuutta, kuten arvoesineitä ja elektronisia laitteita, ei saa jättää lukittuunkaan ajoneuvoon, veneeseen, matkailuperävaunuun tai telttaan ilman valvontaa. Lisäksi omaisuus on sijoitettava tai peitettävä niin, ettei sivullinen näe sitä tilaan murtautumatta.
 5. Polkupyörän on varkauden välttämiseksi oltava lukittuna asianmukaisella lukolla.
 6. Kun lastenvaunuja ja puutarhagrilliä säilytetään asunnon, majoitustilojen tai niiden säilytystilojen ulkopuolella, niitä on valvottava tai niiden on oltava lukittuina siten, että niiden siirtäminen selvästi vaikeutuu.
 7. Jos matkatavaravakuutuksella vakuutettuina olevia suksia, lumilautoja tai muita urheiluvälineitä joudutaan jättämään ulos tai yleisessä käytössä oleviin tiloihin ilman valvontaa, niiden on oltava lukittuina tätä tarkoitusta varten olevaan telineeseen tai muuhun sopivaan kiinteään kohteeseen.
 8. Kun venettä säilytetään ulkona, se on lukittava laituriin tai muuhun kiinteään esineeseen. Perämoottori on lukittava veneen peräpeiliin lukolla, ja veneen tilat on pidettävä lukittuina. Myös veneeseen kuuluvia varusteita on säilytettävä lukitussa tilassa.
 9. Pankki- tai luottokorttia tai muuta vastaavaa maksukorttia ja siihen kuuluvaa tunnuslukua ei saa säilyttää lähekkäin.
 10. Kun ampuma-asetta ei käytetä, sitä tulee säilyttää turvakaapissa, muussa lukitussa paikassa, muuten lukittuna tai siten, että aseen osa säilytetään erillään noudattaen, mitä ampuma-aselaissa (9.1.1998/1) säädetään.

7.3 Suojelutoimet vuotovahinkoja vastaan

 1. LVISA-laitteiden ja vesijohtoverkon jäätymisen ja vuotovahinkojen estämiseksi on rakennuksen riittävästä lämmityksestä huolehdittava. Jos rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman riittävää lämmitystä ja valvontaa yli viikon pituiseksi ajaksi, on pois lähtiessä suljettava pääsulkuventtiili tai kytkettävä käyttövesipumppu pois käytöstä.
 2. Pesukone on aina liitettävä vesijohtoverkostoon omalla sulkuventtiilillä ja hyväksytyllä paineenkestävällä täyttöletkulla. Pesukoneen poistoletku on asennettava kiinteästi viemäriverkostoon, ja pesukoneen toimintaa on valvottava. Pesukoneen sulkuventtiilin on oltava suljettuna, kun pesukonetta ei käytetä. Sitä ei saa jättää käyntiin, kun asunnosta poistutaan.
 3. Kylmälaitteen ja pesukoneen alle on laitettava turvakaukalo, jos tilassa ei ole lattiakaivoa tai lattian rakenne on sellainen, ettei mahdollinen vuoto tule välittömästi näkyviin.
 4. Lämminvesivaraajat on sijoitettava lattiakaivolliseen tilaan, ja lämminvesivaraajan varoventtiilin ylivuotoputki on liitettävä lattia- tai kuivakaivoon asianmukaisesti.
 5. Säiliöt ja niihin liittyvät putkistot on tarkastettava määräysten mukaisin väliajoin. Öljysäiliö, joka ei ole säiliöstandardin mukainen, on poistettava käytöstä. Käytöstä poistetuista lämmitysöljysäiliöistä on poistettava lämmitysöljy, tehtävä laitteistot vaarattomiksi ja poistettava täyttöyhteys seuraavan lämmityskauden alkuun mennessä. Ylitäytön estimessä tai itse öljysäiliössä havaitut viat on välittömästi korjattava.
 6. Kosteus- ja kastumisvahingoille altis tavara on kellarivarastossa säilytettäessä sijoitettava vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta.
 7. Juomat ja muut nesteet on pidettävä niin kaukana elektronisista laitteista, etteivät ne kaatuessaan voi vahingoittaa laitetta.

7.4 Suojelutoimet tulva- ja luonnonilmiövahinkoja vastaan

 1. Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja näiden vesien poistojärjestelmillä, joita ovat muun muassa pihamaan kallistukset rakennuksesta poispäin, salaojat, ojat ja sadevesikaivot sekä pumppaamot.
 2. Tontti ja rakennuspaikka on liitettävä kunnalliseen sade(hule)-vesiverkostoon, jos alueella on sellainen.
 3. Tontin ja rakennuspaikan ojat ja salaojat on pidettävä toimintakunnossa. Toimintakunto on tarkastettava vuosittain.
 4. Viemärijärjestelmä on pidettävä toimintakunnossa, ja viemäripumppujen kunnossapidosta on huolehdittava.
 5. Katolle kertynyt lumi on poistettava, jos lumen paino vaarantaa kattorakenteiden kantokykyä tai lumen putoaminen voi aiheuttaa vahinkoja.
 6. Vesikatto, katolla olevien laitteiden ja katon läpivientien kunto on tarkastettava keväisin ja syksyisin, ja havaitut viat on korjattava.
 7. Kosteus- ja kastumisvahingoille altis tavara on kellarivarastossa sijoitettava vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta.
 8. Rakennuksen tuuletusraot on suojattava pieneläinverkolla niin, että se estää eläinten tunkeutumisen rakennuksen sisätiloihin ja rakenteisiin.
 9. Rakennukset on suojattava mahdollisuuksien mukaan rakennuksiin tehtävillä ukkossuojausrakenteilla.

7.5 Suojelutoimet kuljetusvahinkoja vastaan

 1. Kuljetettavana oleva omaisuus on pakattava kyseiselle tavaralle sopivalla tavalla niin, että se kestää tavanomaiset sään ja kuljetuksen rasitukset. Helposti rikkoutuvat esineet sekä korut ja arvotavarat on yleisissä kulkuneuvoissa kuljetettava käsimatkatavarana.
 2. Nesteet sekä tahraavat ja syövyttävät aineet on kuljetettava erikseen ja pakattava niin suojaavasti, etteivät ne voi vahingoittaa muita tavaroita.

Vastuuvakuutusehdot

Vastuuvakuutusturvan kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjaan merkityn sopimuksen sisällöstä, vastuuvakuutusehdoista ja POP Vakuutuksen yleisistä sopimusehdoista.

1 Vakuutuksen voimassaolo

1.1 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt, ellei vakuutuskirjaan ole muuta merkitty. Vakuutetun asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä vakituista kotiosoitetta.

Jos vakuutuksenottaja on kuollut tai jos vakuutuksenottajana on kuolinpesä, vakuutettuina ovat ne perheenjäsenet, jotka vakuutuksenottajan kuollessa asuivat vakinaisesti hänen kanssaan samassa taloudessa. Tämä edellyttää, että heillä ei ole omaa vakuutusta ja että he edelleen asuvat tässä samassa osoitteessa.

1.2 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa Suomessa ja kaikkialla maailmassa kolme kuukautta matkan alkamisesta, kun vakuutetun vakituinen kotipaikka sijaitsee Suomessa. Vakituisena kotipaikkana pidetään väestörekisteriin merkittyä vakituista kotisoitetta.

1.3 Vakuutusmaksun määräytyminen

Vakuutusmaksuun tulee muutoksia vuosittain. Jotta vakuutusturva pysyy ajan tasalla, vakuutusmäärät ja -maksut on sidottu indeksiin.

1.4 Indeksitarkistukset

Vakuutusmäärät, omavastuut ja vakuutusmaksut tarkistetaan indeksillä vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa. Indeksin tarkistuslukuna käytetään edellisen kalenterivuoden syyskuun pistelukua. Rakennuskohteissa käytetään rakennuskustannusindeksiä ja muissa kohteissa käytetään kuluttajahintaindeksiä.

2 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin. Korvaus edellyttää, että vahinko todetaan yhden vuoden sisällä vahingon aiheutumisesta. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahinkojen korvaamisen lähtökohtana on, että jokainen vastaa itse kohdalleen osuneesta vahingosta, ellei voida osoittaa, että joku toinen on vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

2.1 Lapsen aiheuttamat vahingot

Lapsen aiheuttama vahinko korvataan, vaikka hän ei ikänsä puolesta vielä olisi korvausvelvollinen. Vahinko korvataan siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän. Alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko kuitenkin korvataan.

2.2. Seuraeläimen aiheuttama vahinko

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun omistaman tai valvonnassa olevan seuraeläimen puremalla aiheuttama henkilövahinko riippumatta siitä, onko vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Vakuutuksesta korvataan lisäksi tuottamuksesta riippumatta myös vahinko, jonka koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa. Vakuutuksesta ei korvata liikenne- tai muuta vahinkoa, joka aiheutuu koiran väistämisestä.

2.3 Asunnon rakenteille aiheutettu vahinko

Vakuutuksesta korvataan äkillinen vahinko, joka aiheutuu vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn osakehuoneiston tai vuokra-asunnon rakenteille, kun vahinko aiheutuu vakuutetun tuottamuksesta. Vakuutus kattaa myös kotimaassa matkustaessa matkan aikana asuntona käytetylle vuokra- tai osakehuoneiston rakenteille aiheutetun vahingon.

2.4 Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden selvittämisestä aiheutuneet kulut

Vakuutuksesta korvataan tästä vastuuvakuutuksesta korvattavan vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät kustannukset, silloin kun on kyse vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden selvittämisestä.

2.5 Vakuutetulle uskottu avain

Vastuuvakuutuksesta korvataan 500 euroon asti vahinko, joka aiheutuu siitä, että vakuutetun hallusta on kadonnut hänelle uskottu avain ja tämän katoamisen seurauksena sen kiinteistön lukitus, johon kadonnut avain käy, joudutaan joko vaihtamaan tai sarjoittamaan uudelleen välittömän vaaran torjumiseksi. Välittömällä vaaralla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa avain pystytään yhdistämään kiinteistöön jollain tunnistetiedolla. Vastuuvakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, jos avain on kadonnut tapaturmaisen vahingon seurauksena.

3 Vakuutusturvan rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa

 • joka on aiheutunut vakuutuksenottajalle itselleen tai muulle vakuutetulle
 • jonka lapsi tai seuraeläin aiheuttaa hoitajalleen tai hoitajan kotitalouteen kuuluvalle henkilölle, taikka vahinkoja, joista hoitaja tai joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa. Hoitajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka valvonnassa lapsi tai seuraeläin on
 • joka on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta peliin taikka osallistumisesta sellaiseen toimintaan, joka edellyttää fyysistä kontaktia tai joka yleisen kokemuksen mukaan muuten saattaa aiheuttaa osallistujan henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vahinkoa
 • joka on muun eläimen kuin seuraeläimen aiheuttamaa
 • joka aiheutuu seuraeläimen tai vakuutetun omistuksessa olevan muun eläimen luontaisesta käyttäytymisestä
 • jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan
 • joka on aiheutunut tappelun, pahoinpitelyn tai muun rikoksen yhteydessä
 • josta vakuutettu on vastuussa yksinomaan sopimuksen, sitoumuksen tai lupauksen perusteella eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi asuntokaupan kohteessa ilmenneet vahingot, virheet tai puutteet
 • joka aiheutuu purjeveneen, rekisteröitävän veneen tai aluksen, vesiskootterin tai ilma-aluksen käyttämisestä taikka moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata edellä mainituille kulkuvälineille itselleen näissä mainituissa tilanteissa aiheutunutta vahinkoa
 • jonka vakuutettu aiheuttaa työharjoittelussa, toiminnallaan hankkiessaan tuloa tai yleensä ansaitsemistarkoituksessa taikka joka aiheutuu omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun ansiotoimintaan tai työharjoitteluun
 • joka aiheutuu työ-, virka- tai toimeksiantosuhteen perusteella käyttöön saadulle omaisuudelle
 • joka liittyy vakuutetun omistuksessa olevaan sijoitusasuntoon
 • joka aiheutuu omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun hallussa tai jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen tai muutoin työn kohteekseen sekä kuljettaakseen tai säilyttääkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen
 • joka aiheutuu omaisuudelle, joka vahingon tapahtuessa on tai oli jonkun tällä vakuutuksella vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä
 • joka aiheutuu omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamasta kulumisesta tai omaisuuden huonosta hoidosta tai muusta ei-äkillisestä syystä
 • joka aiheutuu työ- tai asennusvirheestä
 • joka aiheutuu siitä, että suihku-, käyttö- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt
 • joka aiheutuu vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn osakehuoneiston, vuokra- asunnon tai vuokratun omakotitalon kiinteälle sisustukselle. Asuinhuoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4 luvun 23 pykälien tai muiden vastaavien pykälien mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä
 • huoneiston huonosta hoidosta, kulumisesta tai muusta ei-äkillisestä syystä
 • joka aiheutuu siitä, että vakuutettu suorittaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle huolto-, kunnossapito- tai korjaustöitä, joista aiheutuu putkistojen ja kaapeleiden rikkoontumista rakennustöiden yhteydessä, ellei vakuutuksenottaja ole hankkinut ja työohjeena käyttänyt työmaata koskevia kaapeli- ja putkistokarttoja. Vahingon tapahduttua tulee vakuutetun esittää kaapelin tai johdon omistajan kirjallinen todistus siitä, että kartta tai maastossa suoritettu näyttö oli toimitettu ennen työhön ryhtymistä. Ellei tällaista todistusta toimiteta, on vakuutetun omavastuu viisinkertainen
 • joka aiheutuu kosteudesta tai homesienestä, joka on seurausta rakennustavasta, suunnittelu- tai rakennusvirheestä, rakennuksen tai rakenteen muusta ominaisuudesta tai muusta pysyvästä olosuhteesta
 • joka aiheutuu tuhoeläimistä
 • josta vakuutettu on vastuussa kiinteistön omistajana tai haltijana, ellei suurin osa kiinteistöstä ole vakuutetun käytössä
 • joka aiheutuu teräsöljysäiliöiden tai niiden putkistojen rikkoutumisesta, ellei säiliöitä ole tarkastettu asiantuntijaliikkeen toimesta vähintään 10 vuoden välein eikä tarkastuksessa todettuja toimenpiteitä ja korjauksia ole tehty. Pohjavesialueella sijaitsevat säiliöt on tarkastettava viiden vuoden välein.
 • joka aiheutuu huumekasvien viljelystä
 • joka aiheutuu sellaisesta syystä, että se voidaan korvata jonkin erityislain, takuun, muun sitoumuksen tai vakuutuksen perusteella taikka julkisista varoista
 • joka on aiheutunut vieraalla työvoimalla tai toiselle suoritetusta louhinta-, paalutus- tai räjäytystyöstä taikka siitä aiheutuvasta maan painumasta tai siirtymästä
 • joka aiheutuu -- veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta -- melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä tai hajusta -- muusta vastaavasta häiriöstä.

Edellä mainittujen vahinkojen lisäksi vakuutuksesta ei myöskään korvata

 • sakkoa, sopimussakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta
 • kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen suorittamisesta

Lisäksi korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan.

4 Vahinkojen korvaaminen

Korvauksen määrittämisessä noudatetaan vahingonkorvauslain perusteita.

Omaisuusvahingoissa korvauksen perusteena käytetään vahingoittuneen omaisuuden käypää arvoa.

Henkilövahingoissa sairaanhoitokustannukset korvataan julkisen terveydenhuollon yleisen maksuluokan mukaisen taksan mukaan.

Seuraeläimille aiheutuneissa vahingoissa hoitokuluja korvataan enintään 2000 euroa. Seuraeläimen kuolemantapauksissa korvataan vain seuraeläimen arvo. Seuraeläimen arvon määrittelemisessä vakuutusyhtiö käyttää esimerkiksi Kennelliitosta saatuja tietoja seuraeläimen arvosta. Seuraeläimenä pidetään eläintä, joka asuu vakuutetun kanssa samoissa asuintiloissa. Muiden eläinten osalta korvataan hoitokuluja enintään eläimen arvoon asti ja kuolemantapauksissa vain eläimen arvo.

Jos vahinkoa kärsinyt on omalla myötävaikutuksellaan vaikuttanut vahinkoon, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun vastuulla oleva osa vahingosta. Jos useampi henkilö on yhdessä velvollinen korvaamaan saman vahingon, korvataan vakuutuksesta vain se osa vahingosta, joka vastaa vakuutetun osuutta vahingon aiheuttajana tai vakuutetun vahinkotapahtumasta saamaa hyötyä. Vakuutuksesta korvataan enintään vahingon aiheuttaneiden henkilöiden pääluvun mukaan jaettu osuus kokonaisvahingosta, ellei vakuutettu näytä muuta toteen.

Jos alkoholi tai muu huumaava aine on vaikuttanut vahingon syntyyn, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana vakuutuskautta kohden on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi. Korvattavan vahingon määrästä vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

5 Vahingon selvittäminen

Vakuutetun on varattava vakuutusyhtiölle tilaisuus tarkastaa vahinko ja mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen. Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutettu velvollinen maksamaan vahingonkorvausta ilmoitetusta tapahtumasta, ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen peruste ja määrä ole ilmeisen oikea.

Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle, jos perusteiltaan korvattava vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin. Vakuutusyhtiö hoitaa tällöin omalla kustannuksellaan oikeudenkäynnin vakuutetun puolesta siltä osin kuin siinä on kysymys vakuutustapahtumaan liittyvästä vahingonkorvauksesta vakuutusmäärän rajoissa. Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvan oikeudenkäynnin kustannukset korvataan enintään 10 000 euroon asti.

Jos vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis tekemään vahingonkärsineen kanssa sopimuksen vahinkojen korvaamisesta vakuutusmäärän rajoissa, mutta vakuutettu ei siihen suostu, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuvia kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa.

Oikeusturvavakuutusehdot

1 Vakuutuksen voimassaolo

1.1 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt, ellei vakuutuskirjaan ole muuta merkitty. Vakuutetun asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä vakituista kotiosoitetta.

Jos vakuutuksenottaja on kuollut tai jos vakuutuksenottajana on kuolinpesä, vakuutettuina ovat ne perheenjäsenet, jotka vakuutuksenottajan kuollessa asuivat vakinaisesti hänen kanssaan samassa taloudessa. Tämä edellyttää, että heillä ei ole omaa vakuutusta ja että he edelleen asuvat tässä samassa osoitteessa.

1.2 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet

Vakuutus on voimassa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäväksi suomalaisessa käräjäoikeudessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa silloin, kun on kysymys yksityiselämään liittyvästä matkaa ja matkustamista koskevasta asiasta kolme kuukautta matkan alkamisesta, kun vakuutetun vakituinen kotipaikka sijaitsee Suomessa.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

1.3 Vakuutusmaksun määräytyminen

Vakuutusmaksuun tulee muutoksia vuosittain. Jotta vakuutusturva pysyy ajan tasalla, vakuutusmäärät ja -maksut on sidottu indeksiin.

1.4 Indeksitarkistukset

Vakuutusmäärät, omavastuut ja vakuutusmaksut tarkistetaan indeksillä vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa. Indeksin tarkistuslukuna käytetään edellisen kalenterivuoden syyskuun pistelukua. Rakennuskohteissa käytetään rakennuskustannusindeksiä ja muissa kohteissa käytetään kuluttajahintaindeksiä.

2 Korvattavat vahingot

Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutuksesta maksetaan vain vakuutetulle asianajajan tai lakimiehen käyttämisestä aiheutuneet kulut. Sen sijaan vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ei makseta.

3 Vakuutusturvan rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa

 • jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys
 • jossa vaatimuksen riitauttamista ei voida osoittaa
 • joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta
 • joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 85 000 euroa
 • joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan tai takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta
 • joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen
 • joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen tai osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan Pohjoismaissa sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon. Vakuutetulle aiheutuvia kuluja ei korvata kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston vuokraamiseen liittyvässä asiassa, jossa vakuutettu on asianosaisena vuokranantajan ominaisuudessa.
 • joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen tai rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia
 • joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen, näitä asioita koskevaan sopimukseen taikka näitä asioita koskevan päätöksen täytäntöönpanoon
 • jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä tai tehtävistä vapauttamisesta
 • joka koskee lähestymiskieltoa tai sen rikkomista
 • joka liittyy yksityisoikeudellisiin pysäköintimaksuihin
 • jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneessa syytejutussa vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset ja ajoneuvon kuljettajan puolustuskulut
 • joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta
 • jossa on kysymys rangaistusvaatimuksen vastustamisesta tuomioistuimessa
 • jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta
 • joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä, sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta, jonka puolustuskustannuksia ei ehtokohdan 4.4.2 mukaan korvata
 • joka koskee konkurssimenettelyä, ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa
 • jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä
 • joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus peittää vahingonkorvausriskin
 • josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta
 • jota käsitellään ryhmäkanteena
 • jossa on kysymys siitä, ovatko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattavia tästä oikeusturvavakuutuksesta.

4 Vahinkojen korvaaminen

4.1 Vakuutustapahtuma

Asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, on oltava kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimuksen katsotaan olevan riitautettu silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella. Yhdestä vakuutustapahtumasta on kyse myös silloin, kun vakuutetuilla/vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeuden loukkaukseen tai joissa on kyseessä sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

4.2 Vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on todisteellisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille joko siten, että syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan, tai siten, että syyttäjä on antanut haasteen tiedoksi.

Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, oltava syntyneitä vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut vakuutetun osalta voimassa yhtäjaksoisesti.

Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

4.3 Yhteinen etu

Jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta edusta tai vakuutetulla on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

4.4 Korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut kohtien 4.4.1–4.4.3 mukaisesti.

4.4.1 Riita- ja hakemusasia

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Jos riidan saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttää jotakin oikeustoimea taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehtyä päätöstä, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, vakuutuksesta korvataan myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun osuus.

4.4.2 Rikosasia
Asianomistajana

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

Vastaajana

Vakuutuksesta korvataan kustannukset vakuutetun puolustuksesta. Näitä kustannuksia ei kuitenkaan korvata, jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta.

Jos virallisen syyttäjän syyte on tuomioistuimen päätöksellä hylätty siltä osin kuin se on koskenut edellä mainittua tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, kulut korvataan jälkikäteen.

Jos virallisen syyttäjän syyte on tuomioistuimen päätöksellä hylätty kokonaan, ei korvausta makseta, sillä tällöin kustannukset on vaadittava korvattavaksi valtion varoista oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun perusteella.

Jos vakuutettu syyttäjän valituksen johdosta tuomitaan muutoksenhakutuomioistuimessa tässä kohdassa mainitusta tahallisesta teosta, törkeästä huolimattomuudesta tai törkeästä varomattomuudesta, ei puolustus- ja oikeudenkäyntikuluja korvata.

4.4.3 Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty. Tämä edellytys koskee myös niitä asioita, joissa korkein oikeus on ensimmäinen muutoksenhakuaste.

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun tai tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

4.4.4 Sovinto

Sovinto tulee hyväksyttää vakuutusyhtiöllä ennen sen tekemistä. Ilman vakuutusyhtiön hyväksyntää tehdystä sovinnosta aiheutuneita kuluja ei korvata.

4.5 Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määritetään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavia kustannuksia määriteltäessä otetaan huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisunsa perusteissa nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Jos riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahassa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Jos riidan kohteena on toistuvaisluonteinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.

4.5.1 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata

 • oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun perusteella valtion varoista suoritettavia oikeudenkäyntikuluja
 • kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan
 • vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä tai siitä aiheutuvia kustannuksia, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai puhelu- ja oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä
 • oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia
 • rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kustannuksia
 • välimiehen ja sovittelijan palkkiota ja kuluja
 • julkisen oikeusavun hakemisesta aiheutuneita kustannuksia
 • tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta taikka turvaamistoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia. Turvaamistoimenpiteen hakemisesta aiheutuvat kustannukset korvataan kuitenkin silloin, kun turvaamistoimenpide liittyy sitä haettaessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin ja käsitellään samassa tuomioistuimessa pääasian kanssa ja tästä pääasian oikeudenkäynnistä maksetaan korvausta oikeusturvavakuutuksesta. Turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia ei tällöinkään korvata.

Edellä mainittujen rajoitusten lisäksi vakuutuksesta ei myöskään korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin oikeuden lainvoimaisella päätöksellä vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin oikeudenkäyntikulut

 • jos tästä on erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan
 • jos vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää
 • jos vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt noudattamatta asiassa annettua kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan lautakunnan päätöstä, joka riidan keskeisiltä osilta on vakuutetulle myönteinen.

Sovittuja kuluja ei kuitenkaan korvata näissäkään tapauksissa.

4.6 Korvaamistapa

Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

Vakuutusyhtiön maksamasta korvauksesta vähennetään kulukorvaus, jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, jos se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.

Jos vakuutettu on perinyt oikeudenkäyntikulut tai vastapuoli on maksanut ne vakuutetulle tai vakuutettu on muutoin saanut lukea ne hyväkseen, vakuutetun on palautettava ne vakuutusyhtiölle korkoineen siltä osin kuin ne vakuutusehtojen mukaan on luettava vakuutusyhtiön hyväksi.

Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka on maksamatta vakuutuksesta korvausta maksettaessa, vakuutettu on velvollinen siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle tämän maksamaan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksista itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät ehtokohdassa 4.5 mainitun enimmäiskorvauksen, vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken maksettujen kustannusosuuksien suhteessa vakuutusyhtiön perittyä kulut maksuvelvolliselta.

4.7 Omavastuu ja muut vähennykset

4.7.1 Omavastuu

Korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty 15 prosentin omavastuu mutta vähintään 200 euroa.

4.7.2 Henkilön menettelyn vaikutus

Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ilman perusteltua syytä ei vaadi vastapuolelta kulujaan, vakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se voidaan evätä.

Vakuutetun asiaa hoitavan henkilön on oltava asianajaja tai muu lakimies. Vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia ei korvata, jos asiaa on hoitanut muu kuin tuomarinvirkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut henkilö.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus nimetä asiamies, jos vakuutusyhtiöllä on asiassa valvottavana yhteinen etu vakuutetun kanssa tai asia käsitellään ulkomailla.

Vakuutuksesta ei korvata

 • kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä
 • kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aiheuttanut jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä, esittämällä väitteen, jonka hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, tai muutoin pitkittämällä oikeudenkäyntiä tahallaan tai huolimattomuudesta
 • kustannuksia oikeudenkäynnistä, jos vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut oikeudenkäynnin ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, tai jos vakuutettu tai hänen asiamiehensä on muutoin aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin tahallisesti tai huolimattomuudesta
 • kustannuksia oikeudenkäynnistä, jossa vakuutetun vaatimus on jätetty tutkimatta tai hylätty vanhentuneena, ennenaikaisena tai lakiin perustumattomana.

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asiansa hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää vakuutusyhtiötä sitovasti. Vakuutetun asiamiehelleen mahdollisesti maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido vakuutusyhtiötä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta, vaan asiamiehen lasku on lähetettävä vakuutusyhtiölle korvauksen määrittelyä varten.

4.7.3 Verolainsäädännön vaikutus

Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon verotusta säätelevät säädökset.

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu arvonlisäverotuksessaan vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero ja vakuutusyhtiö maksaa vakuutetulle korvauksen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista vakuutetun itse maksamaa laskua vastaan.

4.7.4 Vähennysten laskemisjärjestys

Omavastuu ja muut vähennykset vähennetään korvattavan vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä:

 1. mahdollisen veron määrä
 2. omavastuu
 3. henkilön menettelyyn perustuva korvauksen mahdollinen vähentäminen.