Siirry sisältöön

Tapaturmavakuutus

Onni onnettomuudessa on tapaturmavakuutus.

Nopea hoitoonpääsy asiantuntevaan hoitopaikkaan

Tapaturmavakuutus aina ilman omavastuuta

Voimassa myös matkoilla kaikkialla maailmassa


Tapaturmavakuutuksen turvat

Lääkärin määräämät tutkimukset ja hoidot

Vakuutuksesta korvataan tapaturmavamman hoitamiseksi tarpeelliset tutkimukset ja hoidot, jotka lääkäri on määrännyt. Hoitokuluista maksetaan korvauksia enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä ilman omavastuuta. Tapaturmavakuutuksemme hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä on tapaturmakohtainen.

Valitessasi esimerkiksi 20 000 euron enimmäiskorvausmäärän, se tarkoittaa sitä, että yhdestä vahinkotapahtumasta voidaan korvata enintään 20 000 euron edestä lääkärin tutkimus- ja hoitokustannuksia. Kaikista vammaan johtaneista tapaturmista 80 %:a sattuu kotona, jossa esimerkiksi työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus ei ole voimassa (lähde: kotitapaturma.fi.) Näitä tapaturmia varten kannattaa varmistaa, että sinulla ja läheisilläsi on voimassaoleva tapaturmavakuutus.

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Valitessasi turvan, saat korvausta sinulle sattuneen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Haittakorvaus auttaa sinua selviytymään vammasta aiheutuvista ylimääräisistä kuluista ja mahdollisesta ansioiden vähenemisestä.

Valitessasi vakuutukseesi pysyvän haitan turvan, saat korvauksen aina kaikista voimassaolevista vakuutuksistasi, jotka sisältävät tämän turvan. Tämä on siis konkreettinen syy sille, miksi esimerkiksi työnantajan tarjoaman vakuutusturvan lisäksi kannattaa ottaa vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, jossa on pysyvän haitan turva.

Pysyvän haitan suuruus määritellään sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen perusteella. Saamasi korvaus riippuu vamman haitta-asteesta ja valitsemastasi vakuutuksen enimmäiskorvausmäärästä.

Tapaturman aiheuttama kuolema

Voit valita vakuutukseesi korvauksen tapaturman aiheuttamasta kuolemasta. Korvaus on vahingon sattumishetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä, ja se maksetaan valitsemallesi edunsaajalle. Mikään korvaus ei ole riittävän suuri siinä kohtaa, kun tapaturman aiheuttamasta kuolemasta maksetaan korvauksia. Tapaturman aiheuttaman kuoleman turva tukee kuitenkin kuolintapauksessa vakuutetun edunsaajien taloutta.

Tapaturmavakuutus sinun turvaksesi

Suomessa sattuu vuosittain noin miljoona tapaturman aiheuttamaa vammaa. Tapaturma voi sattua missä tahansa ja kenelle tahansa. Suositeltavaa on, että jokaisella on voimassaoleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Ottamalla itsellesi ja läheisillesi tapaturmavakuutuksen varmistat, että voit saada korvausta sekä julkisen että yksityisen puolen hoidon kustannuksista. Tapaturman sattuessa korostuu erityisesti oikea-aikaisen hoidon merkitys ja siinä vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on keskeisessä roolissa.

POP Vakuutuksen Tapaturmavakuutus myönnetään 0–79-vuotiaille. Se on voimassa sen vakuutuskauden loppuun asti, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta. Lapsen vakuutusta ei siis tarvitse uusia, vaan se jatkuu automaattisesti täysi-ikäiseksi tulemisen jälkeen.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on turvanasi kellon ympäri: se on voimassa työssä, koulussa ja vapaa-ajalla. Työssä ja koulussa sattuneissa tapaturmissa korvaus haetaan kuitenkin ensin koulun, kunnan tai työnantajan lakisääteisestä vakuutuksesta riippuen siitä, missä tapaturma on sattunut.

Tapaturmavakuutus on turvanasi myös ulkomailla. Se on voimassa matkoilla kaikkialla maailmassa puoli vuotta matkan alkamisesta. Huomioi kuitenkin, että tapaturmavakuutus ei yksin ole riittävä turva matkoilla. Siinä on korvaussummia koskevia rajoituksia, eikä se korvaa esimerkiksi matkalla sairastumista, matkan peruuntumista ja keskeytymistä tai matkalta myöhästymistä.

Vakinaisen asuinpaikan oltava Suomessa

Voit saada tapaturmavakuutuksen, jos asut vakinaisesti Suomessa ja sinulla on voimassa oleva Kela-kortti. Sinun ei katsota asuvan vakinaisesti Suomessa, jos oleskelet yli puolet vuodesta ulkomailla.

Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Tapaturmavakuutuksen saat helpoiten verkosta. Samalla voit ottaa vakuutukset koko perheelle. Vakuutus tulee voimaan valitsemanasi ajankohtana mutta kuitenkin aikaisintaan, kun olet hakenut vakuutusta POP Vakuutuksesta.

Mikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan?

Tapaturmavakuutuksen hinta muodostuu monen asian summana. Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi vakuutetun asuinpaikka, ikä, valitut turvat sekä vakuutusmäärät. Vakuutukset pyritään aina hinnoittelemaan mahdollisimman riskivastaavasti. Vakuutusten hinta voi muuttua vuosittain, jos hinnoitteluun vaikuttava tekijä muuttuu.

Tapaturma on ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma. Tapaturma sattuu tahtomattasi ja johtuu ulkoisesta tekijästä. Voit esimerkiksi kompastua yllättäen maassa lojuvaan esineeseen, kaatua ja murtaa nilkkasi.

Lisäksi tapaturmaksi katsotaan

 • vakuutetun tapaturmainen hukkuminen
 • lämpöhalvaus
 • auringonpistos
 • paleltuminen
 • kaasumyrkytys
 • ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vamma
 • erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys

Tapaturmana ei korvata

 • piston tai pureman aiheuttamaa tartuntatautia tai sairautta seurauksineen
 • hampaalle tai hammasproteesille puremisesta aiheutunutta vammaa, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä
 • nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen, hauiksen pitkänpään jänteen tai olkapään kiertäjäkalvosimen repeämää eikä usein toistuvia nivelten sijoiltaan menemisiä, ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi
 • tapaturman psyykkisiä seurauksia.

Vakuutuksesta korvataan tapaturmavamman hoitamiseksi tarpeelliset tutkimukset ja hoidot, jotka lääkäri on määrännyt. Hoitokuluista maksetaan korvauksia enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.

Tapaturman hoitona korvataan esimerkiksi

 • lääkärin määräämiä lääkkeitä sekä hoito- ja tutkimuskuluja
 • sairaalan hoitopäivämaksuja
 • kohtuullisia matkakuluja korvattaviin hoitoihin ja tutkimuksiin
 • lääkärin määräämää leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeistä fysikaalista hoitoa enintään 15 hoitokertaa tapaturmaa kohden.

Lisäksi tapaturmavakuutuksesta korvataan erityisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja äkillisen liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, jota lääkäri on hoitanut kahden viikon kuluessa vammautumisestasi. Venähdysvammoista maksetaan korvausta enintään kuuden viikon ajalta vamman syntymisestä lähtien. Venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

Tapaturman hoitokuluina ei korvata esimerkiksi

 • tapaturman yhteydessä kadonneita henkilökohtaisia apuvälineitä, kuten silmälaseja ja kuulolaitteita
 • kuntoutuksesta tai fysikaalisesta hoidosta aiheutuneita kustannuksia, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja fysikaalisen hoidon kustannuksia
 • ansionmenetystä tai muita välillisiä kustannuksia, kuten ruokaa, puhelinkuluja tai saattajan kuluja.

Tapaturmavakuutuksesta ei myöskään korvata vammaa, haittaa tai kuolemaa, joka on aiheutunut esimerkiksi

 • vakuutetulla olevan sairauden, vian tai vamman aiheuttamasta vakuutustapahtumasta
 • vakuutetun itsemurhasta tai itsemurhayrityksesta
 • leikkaus-, hoito- tai muusta lääkinnällisestä toimenpiteestä, ellei toimenpidettä ole suoritettu tästä vakuutuksesta korvattavan vamman hoitamiseksi.

Vakuutuksesta ei korvata vakuutustapahtumasta riippumatonta sairautta, vammaa, vikaa tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumaa, vaikka se olisi ollut oireeton ennen vakuutustapahtumaa. Jos vamma tai vamman paraneminen pitkittyy korvattavasta vakuutustapahtumasta riippumattoman sairauden tai vian vuoksi, maksetaan hoitokulu- ja haittakorvauksia vain korvattavasta vakuutustapahtumasta johtuvista hoitokuluista ja pysyvästä haitasta.

Korvattavat kulut luetellaan tarkasti vakuutusehdoissa.

Harrastaessasi urheilua kuntoilumielessä, tapaturmavakuutus antaa sinulle riittävän turvan. Tapaturmavakuutus ei korvaa vammoja, jotka ovat aiheutuneet osallistuessasi urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai harjoitellessasi valmennusohjelman mukaisesti tai lajille ominaisissa harjoituksissa. Vakuutus ei myöskään ole voimassa eräissä riskialttiissa urheilulajeissa ja -toiminnoissa, jotka luetellaan tarkemmin vakuutusehdoissa.

Urheilurajoitus ei koske alle 17-vuotiaita. Urheilurajoitus on voimassa sen vakuutuskauden lopusta lähtien, jonka aikana vakuutettu täyttää 17 vuotta.