Siirry sisältöön

POP Vakuutuksen ehtomuutokset

Ehtomuutokset 3.1.2024

Kaskovakuutus (PDF)

Ehtomuutokset 1.11.2019

Ajoneuvovakuutukset (PDF)

Ehtomuutokset 1.5.2019

Yleiset sopimusehdot

Ehtomuutokset 1.1.2018

Liikennevakuutus

Ehtomuutokset 1.4.2017

Liikennevakuutus
Kaskovakuutus

Ehtomuutokset 1.1.2017

Liikennevakuutus
Kaskovakuutus

Ehtomuutokset 1.9.2016

Ajoneuvovakuutus
Kotivakuutus
Matkavakuutus
Matkatavaravakuutus
Tapaturmavakuutus
Venevakuutus
Yleiset ehdot

Takaisin sivun alkuun


## Ehtomuutokset 1.5.2019

Yleiset sopimusehdot

Kappale Vanha sisältö
(voimassa 1.9.2016 alkaen)
Uusi sisältö
(voimassa 1.5.2019 alkaen)
Muutoksen sisältö
1 Keskeisiä käsitteitä

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritellään vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.
Keskeisiä käsitteitä

Vakuutussopimuksen sisältö määrittyy vakuutuskirjan, vakuutusehtojen sekä yleisien sopimusehtojen perusteella.
Tarkennettu muotoilua
2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusyhtiön omista vakuutusmuodoistatuotteista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutuksen etämyynnissä annetaan lisäksi kuluttajansuojalain (38/1978) 6 a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot. Etämyynnillä tarkoitetaan esimerkiksi vakuutusten myymistä puhelimitse tai verkossa.

Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt antamatta vakuutuksenottajalle tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.
2 Tiedonantovelvollisuus

2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tämän lisäksi kerrotaan myös vakuutuksen olennaisista rajoituksista.

Vakuutuksen etämyynnissä annetaan lisäksi kuluttajansuojalain (38/1978) 6 a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot. Etämyynnillä tarkoitetaan esimerkiksi vakuutusten myymistä puhelimitse tai verkossa.

2.1.1 Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista

Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt antamatta vakuutuksenottajalle tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.
Tarkennettu muotoilua ja jäsennelty ehtokohta uudelleen
2 2.2.1 Seuraukset vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä kokonaan, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingon syntymisessä on ollut seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan ja vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Korvausta voidaan alentaa, jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut oikeiden ja täydellisten tietojen perusteella. Korvausta alennettaessa otetaan huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty oikeiden ja täydellisten tietojen perusteella. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

2.2.2 Seuraukset vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä

Vakuutusyhtiö on vapaa vastuusta, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutusyhtiö ei olisi oikeiden ja täydellisten vastausten perusteella lainkaan myöntänyt vakuutusta.

Jos vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla kuin oli sovittu, vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.Jos nämä seuraamukset johtaisivat vakuutuksenottajan tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen, niitä voidaan sovitella.
2.2.1 Seuraukset vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä vahinkovakuutuksessa

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä kokonaan, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingon syntymisessä on ollut seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan ja vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Korvausta voidaan alentaa, jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut oikeiden ja täydellisten tietojen perusteella. Korvausta alennettaessa otetaan huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty oikeiden ja täydellisten tietojen perusteella. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

2.2.2 Seuraukset vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä henkilövakuutuksessa

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutuksenantajaa. Vakuutuksenantajalla on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Vakuutusyhtiö on vapaa vastuusta, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutusyhtiö ei olisi oikeiden ja täydellisten vastausten perusteella lainkaan myöntänyt vakuutusta.

Jos vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla kuin oli sovittu, vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.

Jos nämä seuraamukset johtaisivat vakuutuksenottajan tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen, niitä voidaan sovitella.
Ehtokohta jäsennelty uudelleen
3 3 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo

3.1 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Vakuutusyhtiön vastuu alkaa silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että vakuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

Määräaikaisessa vakuutuksessa vakuutusyhtiön vastuu alkaa, kun vakuutusmaksu on maksettu.
3 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo

3.1 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Vakuutusyhtiön vastuu alkaa silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että vakuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus käyttää luottotietoja vakuutuksen myöntämistä harkitessaan ja sopimusehtojen määrittelyä varten lainsäädännön mahdollistamalla tavalla.

Vakuutusehdoissa voidaan määrätä, jos siihen vakuutuksen laadun tai muun erityisen syyn vuoksi on aihetta, että vakuutuksenantajan vastuun alkamisen edellytyksenä on vakuutusmaksun suorittaminen.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle. Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

Määräaikaisessa vakuutuksessa vakuutusyhtiön vastuu alkaa, kun vakuutusmaksu on maksettu.
Tarkennettu yhtiön vastuun alkamista
3 3.3 Vakuutussopimuksen voimassaolo

Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta.

Vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäljempänä mainituista syistä.

Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa sovitun ajan.
3.3 Vakuutussopimuksen voimassaolo

Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta.

Vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäljempänä kohdissa 4.2 ja 16 mainituista syistä.

Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa sovitun ajan.
Tarkennettu muotoilua
4 4 Vakuutusmaksu

4.1 Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamista. Jos vakuutusyhtiön vastuu alkaa joltakin osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse maksaa ennen vastuun alkamista.

Määräaikainen vakuutus ei tule voimaan ennen kuin vakuutusmaksu on maksettu. Jos vakuutuksenottajan suorittama maksu ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen maksullaan lyhennetään.
4 Vakuutusmaksu

4.1 Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamista. Jos vakuutusyhtiön vastuu alkaa joltakin osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse maksaa ennen vastuun alkamista. Vakuutusmaksu on suoritettava viimeistään eräpäivänä.

Vakuutusmaksut laskutetaan sovituissa erissä. Yhtiö voi muuttaa laskutuserien lukumäärää maksun laiminlyöntitapauksissa. Asiakas valitsee laskunsa toimitustavan vakuutusyhtiön tarjoamista vaihtoehdoista. Paperilaskusta voidaan periä erillinen maksu. Vakuutuksenottajan maksusuoritus kohdistetaan vakuutussopimukseen ensisijaisesti laskun viitetietojen mukaisesti. Jos vakuutuksenottajan suorittama maksu ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen maksullaan lyhennetään. Mikäli vakuutussopimus päätetään ensimmäisellä kaudella, peritään minimimaksu sopimukselta sen päättymisen yhteydessä.
Tarkennettu muotoilua.Lisätty maininta miniminmaksun perimisestä
4 4.2 Vakuutusmaksun viivästyminen

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus niin, että se päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutuksenottaja suorittaa vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Vakuutusyhtiö mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan tästä mahdollisuudesta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen.

Jos vakuutusmaksua ei makseta edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaan.
4.2 Vakuutusmaksun viivästyminen

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus niin, että se päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä ja myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaan. Muistutuslaskun lähettämisestä veloitetaan muistutusmaksu.

Jos vakuutuksenottaja suorittaa vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Vakuutusyhtiö mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.

4.2.1 Vakuutusmaksun viivästyminen suoraan ulosottokelpoisissa jatkuvissa vahinkovakuutuksissa

Viivästynyt vahinkovakuutuksen maksu peritään viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen ulosottotoimin ilman eri tuomiota tai päätöstä. Ennen ulosottoperinnän käynnistämistä vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutuksenottajalle perittävän vakuutusmaksun määrän ja perusteen. Samalla ilmoitetaan, että vakuutusyhtiö ryhtyy ulosottotoimiin, ellei vakuutuksenottaja kirjallisesti kiistä maksuvelvollisuuttaan 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu.

4.2.2 Vakuutusmaksun viivästyminen henkilövakuutuksissa ja muissa kuin suoraan ulosottokelpoisissa vahinkovakuutuksissa

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen eräpäivään mennessä, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.
Ehtokohta jäsennelty uudelleen
4 4.5 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.2. tarkoitetuissa tilanteissa.

Vakuutusmaksua ei palauteta erikseen, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus periä kesken vakuutuskauden päätetystä vakuutuksesta kohtuullinen hoitokulu. Hoitokuluna peritään koko vakuutuskauden maksusta 10 %, kuitenkin vähintään 8 euroa.
4.5 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.2. tarkoitetuissa tilanteissa.

Vakuutusmaksua ei palauteta erikseen, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus periä kesken vakuutuskauden päätetystä vakuutuksesta kohtuullinen hoitokulu. Hoitokuluna peritään koko vakuutuskauden maksusta 10 %, kuitenkin vähintään 8 euroa.

Vakuutusyhtiö voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat.
Lisätty maininta erääntyneistä vakuutusmaksuista ja vakuutusyhtiön erääntyneistä saatavista.
5 5.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä vahinkovakuutuksessa

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta päätettäessä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta vakuutusyhtiölle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta. Vakuutusyhtiö muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja on jättänyt vaaran lisääntymisen ilmoittamatta tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymisessä. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Korvausta voidaan alentaa, jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut oikeiden ja täydellisten tietojen perusteella. Korvausta alennettaessa otetaan huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty oikeiden ja täydellisten tietojen perusteella. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.
5.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä vahinkovakuutuksessa

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta päätettäessä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta vakuutusyhtiölle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta. Vakuutusyhtiö muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja on jättänyt vaaran lisääntymisen ilmoittamatta tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä.
Ehtokohdasta poistettu Vakuutussopimuslaista löytyvät tarkennukset. Tarkennukset löytyvät VSL 26§
6 6 Velvollisuus estää ja rajoittaa vahingon syntymistä

6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutetun on noudatettava vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Vakuutetulle annettavaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon suojeluohjeiden laiminlyönnin merkitys vahingon syntymisessä. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Vastuuvakuutuksessa korvausta ei alenneta eikä evätä vakuutetun huolimattomuuden takia.Vastuuvakuutuksessa korvausta voidaan kuitenkin alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin.

Vaikka vakuutettu olisi laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen törkeästä huolimattomuudesta tai vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö olisi vaikuttanut laiminlyöntiin, vakuutusyhtiö suorittaa vastuuvakuutuksesta kuitenkin vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole saanut perityksi ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi.
6 Velvollisuus estää ja rajoittaa vahingon syntymistä

6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutetun on noudatettava vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita.

6.1.1. Vahinkovakuutus

Vakuutetulle annettavaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon suojeluohjeiden laiminlyönnin merkitys vahingon syntymisessä. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

6.1.2 Vastuuvakuutus

Korvausta ei alenneta eikä evätä vakuutetun huolimattomuuden takia.

Korvausta voidaan kuitenkin alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin.

Vaikka vakuutettu olisi laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen törkeästä huolimattomuudesta tai vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö olisi vaikuttanut laiminlyöntiin, vakuutusyhtiö suorittaa vastuuvakuutuksesta kuitenkin vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole saanut perityksi ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi.
Jäsennelty ehtokohta uudelleen
6 6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (pelastamisvelvollisuus)

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun on kykyjensä mukaan huolehdittava vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan, esimerkiksi pyrkimällä selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava asiasta poliisiviranomaisille ja vaadittava oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos vakuutusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun on muutoinkin noudatettava vakuutusyhtiön ohjeita vahingon torjumisesta ja rajoittamisesta. Vakuutusyhtiö korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin. Vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vakuutettu on laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon laiminlyönnin merkitys vahingon syntymisessä. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Vastuuvakuutuksessa korvausta ei alenneta eikä evätä vakuutetun huolimattomuuden takia.

Vastuuvakuutuksessa korvausta voidaan kuitenkin alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin.

Vaikka vakuutettu olisi laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa törkeästä huolimattomuudesta tai vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö olisi vaikuttanut laiminlyöntiin, vakuutusyhtiö suorittaa vastuuvakuutuksesta kuitenkin vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole saanut perityksi ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi.
6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (pelastamisvelvollisuus)

6.2.1 Vahinkovakuutus

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun on kykyjensä mukaan huolehdittava vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan, esimerkiksi pyrkimällä selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava asiasta poliisiviranomaisille ja vaadittava oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos vakuutusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun on muutoinkin noudatettava vakuutusyhtiön ohjeita vahingon torjumisesta ja rajoittamisesta. Vakuutusyhtiö korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin. Vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vakuutettu on laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon laiminlyönnin merkitys vahingon syntymisessä. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

6.2.2 Vastuuvakuutus

Korvausta ei alenneta eikä evätä vakuutetun huolimattomuuden takia.

Vastuuvakuutuksessa korvausta voidaan kuitenkin alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin.

Vaikka vakuutettu olisi laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa törkeästä huolimattomuudesta tai vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö olisi vaikuttanut laiminlyöntiin, vakuutusyhtiö suorittaa vastuuvakuutuksesta kuitenkin vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole saanut perityksi ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi.
Jäsennelty ehtokohta uudelleen
7 7 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

7.1 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen tahallaan

Vakuutusyhtiö on vapaa vastuusta sellaista vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti.

7.2 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen vahinkovakuutuksessa

Vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Harkittaessa korvauksen alentamista tai epäämistä otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön teolla on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.
7 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

7.1. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen vahinkovakuutuksessa

Vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Harkittaessa korvauksen alentamista tai epäämistä otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön teolla on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

7.2 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen vastuuvakuutuksessa

Vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Vakuutusyhtiö suorittaa mahdollisesta korvauksen alentamisesta tai epäämisestä huolimatta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole saanut perityksi ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi.

7.3 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen henkilövakuutuksessa

Vakuutusyhtiö on vapaa vastuusta, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti. Jos vakuutettu on tapaturmavakuutuksessa tai sairausvakuutuksessa aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, vakuutusyhtiön vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.
Ehtokohta jäsennelty uudelleen
7 7.3 Alkoholin ja muun huumaavan aineen vaikutus vahinkoon moottoriajoneuvovakuutuksissa

Harkittaessa korvauksen maksamista moottoriajoneuvovakuutuksen perusteella noudatetaan edellä kohdissa 7.1 ja 7.2 esitetyn lisäksi seuraavaa:

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, suoritetaan korvausta vain erityisestä syystä. Näin menetellään myös, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena muutoin kuin edellisessä kappaleessa mainituissa tapauksissa, voidaan korvausta alentaa sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon.
- Ehtokohta poistettu. Tarkennukset löytyvät VSL 30§
7 7.5 Vakuutuskorvaukseen oikeutetun aiheuttama vakuutustapahtuma

Jos muu henkilövakuutuksessa vakuutuskorvaukseen oikeutettu henkilö kuin vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, vakuutusyhtiö häneen nähden vastuusta vapaa.

Jos henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on ollut sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon olosuhteet, joissa vakuutustapahtuma on aiheutettu.

Jos vakuutettu on kuollut, maksetaan muille korvaukseen oikeutetuille se osa vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta vakuutustapahtuman aiheuttajalle tai aiheuttajille.
7.4 Vakuutuskorvaukseen oikeutetun aiheuttama vakuutustapahtuma

Jos muu henkilövakuutuksessa vakuutuskorvaukseen oikeutettu henkilö kuin vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, on vakuutusyhtiö häneen nähden vastuusta vapaa.

Jos henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on ollut sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon olosuhteet, joissa vakuutustapahtuma on aiheutettu.

Jos vakuutettu on kuollut, maksetaan muille korvaukseen oikeutetuille se osa vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta vakuutustapahtuman aiheuttajalle tai aiheuttajille.
Ehtokohta jäsennelty uudelleen
8 8 Samastaminen

Kun on kysymys vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vakuutetusta edellä sanottua vastaavasti henkilöön

• joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta tai ilma-aluksesta

• joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan tai

• joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vakuutetusta edellä sanottua vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä on vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.
8 Samastaminen

Samastamisella tarkoitetaan vakuutettua koskevien määräysten soveltamista muuhun henkilöön, joka on rinnastettavissa vakuutettuun.

Kun on kysymys vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vakuutetusta edellä sanottua vastaavasti henkilöön

• joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta tai ilma-aluksesta

• joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan tai

• joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vakuutetusta edellä sanottua vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä on vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.
Tarkennettu muotoilua
10 10 Edunsaajamääräys henkilövakuutuksessa

10.1 Edunsaaja

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja). Kuolemantapausturvan vakuutusmäärä maksetaan omaisille ja muut vakuutuskorvaukset vakuutetulle itselleen, ellei vakuutuksenottaja ole kirjallisesti ilmoittanut muuta edunsaajaa vakuutusyhtiöön. Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut.

Jos edunsaajamääräys on voimassa, vakuutetun kuoleman johdosta suoritettava vakuutuskorvaus ei kuulu vakuutetun kuolinpesään. Vakuutuskorvaus kuuluu vakuutetun kuolinpesään, jos edunsaajamääräystä ei ole eikä korvausta ole vakuutus-ehdoissa määrätty suoritettavaksi vakuutuksenottajalle.
10 Edunsaajamääräys henkilövakuutuksessa

10.1 Edunsaaja

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja).
Ehtokohdasta poistettu Vakuutussopimuslaista löytyvät tarkennukset. Tarkennukset löytyvät VSL 47§
13 13 Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen

Vakuutuksenottajalla tai korvauksen hakijalla on käytettävissään eri keinoja saadakseen muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. Hänellä on oikeus nostaa kanne vakuutusyhtiötä vastaan. Ennen sitä hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnista. Lautakuntakäsittely ei estä kanteen nostamista. Sen sijaan lautakunnat eivät ota käsiteltäväkseen asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä.
13 Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen

Vakuutuksenottajalla tai korvauksenhakijalla on käytettävissään eri keinoja saadakseen muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. Hän voi olla yhteydessä vakuutusyhtiössä asiaa käsitelleeseen tahoon tai kysyä neuvoa ja opastusta FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta FINEltä tai kuluttajariitalautakunnalta. Lisäksi hänellä on oikeus nostaa kanne vakuutusyhtiötä vastaan. Asian käsittely FINEssä tai kuluttajariitalautakunnassa ei estä kanteen nostamista. Sen sijaan näissä muutoksenhakuelimissä ei käsitellä asiaa, joka on jo käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä.
Ehtokohta muotoiltu uudelleen
13 13.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Se on puolueeton elin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa.

Vakuutusyhtiön päätös voidaan viedä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivaan Vakuutuslautakuntaan. Sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa.

Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella.

Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.
13.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Se on puolueeton elin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa.

Vakuutusyhtiön päätös voidaan viedä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivaan Vakuutuslautakuntaan. Sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa.

Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella.

Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.
Lisätty ehtokohtaan tarkennuksena FINE
14 14.2 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan

Vakuutusyhtiö saa vaatia kohdassa 17.1 tarkoitetulle vakuutetulle suorittamansa korvauksen tai sen osan takaisin siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai vakuutettuun kohdan 8 mukaan samastetulta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt kohtien 2.2 (tiedonantovelvollisuus), 5.2 (tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä), 6.1 (velvollisuus noudattaa suojeluohjeita) ja 6.2 (vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus) mukaisen velvollisuutensa. Vakuutusyhtiö saa takautumisoikeuden nojalla vaatia suoritetun korvauksen kokonaan, jos vakuutusyhtiö olisi kohdissa 2.2, 5.2, 6.1, 6.2 ja 7 mainituilla perusteilla vapaa vastuusta tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos korvausta olisi kohtien 2.2, 5.2, 6.1, 6.2 ja 7 mukaisesti alennettu, vakuutusyhtiö saa vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.
14.2 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan

Vakuutusyhtiö saa vaatia kohdassa 17.1 tarkoitetulle vakuutetulle suorittamansa korvauksen tai sen osan takaisin siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai vakuutettuun kohdan 8 mukaan samastetulta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt kohtien 2.2, 5.2, 6.1 ja 6.2 mukaisen velvollisuutensa. Vakuutusyhtiö saa takautumisoikeuden nojalla vaatia suoritetun korvauksen kokonaan, jos vakuutusyhtiö olisi kohdissa 2.2, 5.2, 6.1, 6.2 ja 7 mainituilla perusteilla vapaa vastuusta tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos korvausta olisi kohtien 2.2, 5.2, 6.1, 6.2 ja 7 mukaisesti alennettu, vakuutusyhtiö saa vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.
Yhdenmukaistettu viittausten ilmoittaminen
15 15.3 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Ilmoitusmenettely

Vakuutusyhtiöllä on vakuutuskauden vaihtuessa oikeus muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja, kun muutos perustuu seuraaviin syihin:

• uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

• ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai suuronnettomuus)

• vakuutukseen vaikuttavan indeksin muutos

• vakuutuksen korvausmenon muutos.

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
15.3 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Ilmoitusmenettely

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja maksuja, omavastuuta sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on:

• uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaismääräys, tai oikeuskäytännön muuttuminen

• ennalta-arvaamaton olosuhteiden muutos kuten esimerkiksi poikkeuksellinen luonnontapahtuma, kansainvälinen kriisi tai suuronnettomuus

• vakuutussopimuksessa mahdollisesti mainitun indeksin muutos

• vakuutuksen korvausmenon muutos mukaan lukien muutos sellaisissa muuttuvissa seikoissa tai olosuhteissa, joilla vakuutusyhtiön maksuperusteiden mukaan on vaikutusta korvausmenon suuruuteen.

Edellisten lisäksi 1.5.2019 jälkeen alkaneilla sopimuksilla muutosperusteena voi olla myös:

• maksettujen korvausten ja vakuutusmaksujen välisen suhteen muutos tai maksettujen vakuutusmaksujen riittämättömyys suhteessa maksettuihin korvauksiin

• muutos maksuperusteissa ja sellaisissa muuttuvissa seikoissa tai olosuhteissa, joilla vakuutusyhtiön maksuperusteiden mukaan on vaikutusta vakuutusmaksun suuruuteen. Tällaisia voivat olla muutokset

• vakuutetun, vakuutuksenottajan tai vakuutuksen kohteen omistajan taikka haltijan iässä, asuinpaikassa tai muissa vastaavissa ominaisuuksissa

• vakuutuksen kohteen ominaisuuksissa, vakuutuspaikassa tai sijaintitiedoissa

• vakuutuksenottajan kokonaisasiakkuuteen liittyvissä seikoissa, joissa huomioidaan vakuutusyhtiölle kertynyt kokemus esimerkiksi asiakkuuden pituudesta, laadusta ja volyymista.

• vakuutuksenottajan ja vakuutetun ajoneuvon ajomäärissä tai ajotavassa• vakuutetun, vakuutuksenottajan tai vakuutuksen kohteen vahinkokehityksessä

• tilastoinnissa käytettävissä, vahinkoriskin lisääntymiseen liittyvissä tekijöissä

• muutos vakuutusyhtiön jälleenvakuutussuojan sopimusehdoissa

• hallinnointi, hankinta - tai hoitokustannuksien muutos.

Vakuutusyhtiöllä on edellä esitetyn lisäksi 1.5.2019 jälkeen alkaneilla sopimuksilla oikeus tehdä vakuutussopimukseen sisältyvistä bonussäännöksistä tai kokonaisasiakkuuteen liittyvistä etuuksista johtuvia vakuutusmaksun muutoksia. Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös mahdollisesti annettavat asiakasedut ja alennukset, joiden suuruudet, antamisen perusteet sekä kesto- ja voimassaoloajat voivat muuttua.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
Päivitetty ilmoitusmenettelyä ja lisätty uusia muutosperusteita
16 16.2 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden aikana

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana:

1. jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutusyhtiö oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt

2. jos vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta päätettäessä

3. jos vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

4. jos vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman tai

5. jos vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.
16.2 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden aikana

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana jos:

1. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutusyhtiö oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt

2. vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta päätettäessä

3. vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

4. vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman tai

5. vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.
Tarkennettu muotoilua
16 16.3 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa henkilövakuutus vakuutuskauden aikana

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa henkilövakuutus päättymään vakuutuskauden aikana

1. jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, eikä vakuutusyhtiö oikean asianlaidan tuntien olisi myöntänyt vakuutusta

2. jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdassa 2.2 mainittua tiedonantovelvollisuuttaan ja vakuutussopimus tästä huolimatta sitoo vakuutusyhtiötä kyseisen kohdan perusteella

3. jos vakuutettuun liittyvässä, vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut kohdassa 5.3 tarkoitettu vahingonvaaraa lisäävä muutos eikä vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä

4. jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti

5. jos vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutusyhtiölle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.
16.3 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa henkilövakuutus vakuutuskauden aikana

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa henkilövakuutus päättymään vakuutuskauden aikana jos

1. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, eikä vakuutusyhtiö oikean asianlaidan tuntien olisi myöntänyt vakuutusta

2. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdassa 2.2 mainittua tiedonantovelvollisuuttaan ja vakuutussopimus tästä huolimatta sitoo vakuutusyhtiötä kyseisen kohdan perusteella

3. vakuutettuun liittyvässä, vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut kohdassa 5.3 tarkoitettu vahingonvaaraa lisäävä muutos eikä vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä

4. vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti

5. vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutusyhtiölle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.
Tarkennettu muotoilua
Tämän muutostiedotteen alkuun

Takaisin sivun alkuun

## Ehtomuutokset 1.1.2018

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus

Kappale Vanha sisältö
(voimassa 1.4.2017 alkaen)
Uusi sisältö
(voimassa 1.1.2018 alkaen)
Muutoksen sisältö
7.1 Vakuutusmaksun perusteet

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaan.

Vakuutusmaksut lasketaan liikennevakuutuslain 20 §:n tarkoittamalla tavalla pitäen silmällä vakuutettujen etujen turvaavuutta kuitenkin siten, että vakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin ja että vakuutusmaksut ovat yleensä suuremmat niistä vakuutuksista, joista on jouduttu suorittamaan korvausta.

Vakuutusmaksut voidaan määrätä erilaisiksi ottaen huomioon eri vakuutuksenottajaryhmien erilaiset vahinkoriskit.
Vakuutusmaksun perusteet

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden ja liikennevakuutuslain 20 § 2 momentin mukaisesti. Vakuutusmaksut voidaan määrätä erilaisiksi ottaen huomioon eri vakuutuksenottajaryhmien erilaiset vahinkoriskit.

Vakuutuskaudelta veloitetaan aina vähimmäismaksu, joka on merkitty erikseen vakuutuskirjalle.
Tarkennettu muotoilua vastaamaan liikennevakuutuslakia.
7.3 Bonusluokka

Liikennevakuutuksen bonusluokka saadaan oheisesta taulukosta vakuutuksesta korvattujen vahinkojen lukumäärän ja vakuutuksen voimassaoloajan perusteella, kun vakuutus on alkanut ennen 1.1.2017

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan oheisen taulukon mukaisesti kunkin sellaisen vakuutus-kauden perusteella, jonka aikana vakuutusyhtiö ei ole suorittanut bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vakuutuskorvausta.

Vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä vähintään 120 päivän ajan (moottoripyörät 90 päivän ajan). Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.

Jos vakuutus, joka on alkanut ennen 1.1.2017 ja jonka vahinkohistoria on siirretty toiseen vakuutukseen, jää voimaan, hinnoitellaan se kuin vakuutus ilman vahinkohistoriaa. Bonusluokka on tällöin 5 (20 %:n bonus).

Vakuutuksen alkaessa 1.1.2017 tai sen jälkeen, liikennevakuutuksen bonus ja vahinkohistoria on henkilökohtainen. Vakuutuksen lähtöbonus muodostetaan oheisen taulukon mukaisesti. Liikennevakuutuksen bonusluokka muodostetaan vakuutuksenottajalle korvattujen liikennevahinkojen lukumäärän ja ajoneuvojen vakuutusten voimassaoloajan perusteella. Uuden vakuutuksen bonusluokan määräytymiseen vaikuttavat vakuutuksenottajan kaikki vakuutus- ja vahinkohistoriatiedot, missä tahansa vakuutusyhtiössä.

Jos vakuutuksenottajalla ei ole aikaisempaa vahinkohistoriaa, uuden vakuutuksen bonusluokka on 6 (40%:n bonus).

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan oheisen taulukon mukaisesti kunkin sellaisen vakuutus-kauden perusteella, jonka aikana vakuutusyhtiö ei ole suorittanut bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vahingonkorvausta.

Vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä vähintään 120 päivän ajan (moottoripyörät 90 päivän ajan). Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.
Bonusluokka

Liikennevakuutuksen bonusluokka saadaan oheisesta taulukosta vakuutuksesta korvattujen vahinkojen lukumäärän ja vakuutuksen voimassaoloajan perusteella, kun vakuutus on alkanut ennen 1.1.2017

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan oheisen taulukon mukaisesti kunkin sellaisen vakuutuskauden perusteella, jonka aikana vakuutusyhtiö ei ole suorittanut bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vakuutuskorvausta kyseisen ajoneuvon vakuutukselta.

Vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä vähintään 120 päivän ajan (moottoripyörät 90 päivän ajan). Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.

Jos vakuutus, joka on alkanut ennen 1.1.2017 ja jonka vahinkohistoria on siirretty toiseen vakuutukseen, jää voimaan, hinnoitellaan se kuin vakuutus ilman vahinkohistoriaa. Bonusluokka on tällöin 5 (20 %:n bonus).

Vakuutuksen alkaessa 1.1.2017 tai sen jälkeen, liikennevakuutuksen bonus ja vahinkohistoria on henkilökohtainen. Liikennevakuutuksen lähtöbonus ja bonusluokka muodostetaan vakuutuksenottajalle korvattujen liikennevahinkojen lukumäärän ja ajoneuvojen vakuutusten voimassaoloajan perusteella. Uuden vakuutuksen bonusluokan määräytymiseen vaikuttavat vakuutuksenottajan kaikki vakuutus- ja vahinkohistoriatiedot, missä tahansa vakuutusyhtiössä. Kun bonus on muodostettu auton tai moottoripyörän vakuutukselle, käsitellään sitä jatkossa vakuutuskohtaisena.

Jos vakuutuksenottajalla ei ole aikaisempaa vahinkohistoriaa tai tämä ei anna suostumustaan vahinkohistoriatietojen käyttämiseen, uuden vakuutuksen bonusluokka on 6 (40%:n bonus).

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan oheisen taulukon mukaisesti kunkin sellaisen vakuutuskauden perusteella, jonka aikana vakuutusyhtiö ei ole suorittanut kyseisen ajoneuvon vakuutukselta bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vahingonkorvausta.

Vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä vähintään 120 päivän ajan (moottoripyörät 90 päivän ajan). Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.
Tarkennettu muotoilua vastaamaan jo olemassa olevaa käytäntöä.
7.4 Vahinkohistorian huomioiminen

Vakuutuksenottajan samaan ajoneuvoluokkaan kuuluvien ajoneuvojen vahinkohistoriat voidaan huomioida uudella vakuutuksella. Vahinkohistoriatietoja ei voi huomioida uudella vakuutuksella eri ajoneuvoluokkien välillä.

Ajoneuvoluokat
 • auto (M- ja N-luokat)
 • moottoripyörä (L3- ja L4-luokat).

Vahinkohistoria eli bonus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle ajoneuvolle tai henkilölle. Vakuutuksenottajan lähtöbonuksen laskennassa voidaan kuitenkin huomioida puolison, vahinkohistoriatiedot.

Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen suhde on jatkunut vähintään viisi vuotta tai että avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Vahinkohistoriatodistuksen antamisella vakuutusyhtiö luovuttaa asiakkaalle tämän vakuutusta koskevan vahinkohistorian. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta antaa todistusta vakuutuksesta, joka on päättynyt yli viisi vuotta sitten.
Vahinkohistorian huomioiminen

Vakuutuksenottajan kaikki samaan ajoneuvoluokkaan kuuluvien ajoneuvojen vahinkohistoriat voidaan huomioida uudella vakuutuksella. Vahinkohistoriatietoja ei voi huomioida uudella vakuutuksella eri ajoneuvoluokkien välillä.

Ajoneuvoluokat
 • auto (M- ja N-luokat)
 • moottoripyörä (L3- ja L4-luokat).

Vahinkohistoria eli bonus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle ajoneuvolle tai henkilölle. Vakuutuksenottajan lähtöbonuksen laskennassa voidaan kuitenkin huomioida puolison, vahinkohistoriatiedot.

Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen suhde on jatkunut vähintään viisi vuotta tai että avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Vahinkohistoriatodistuksen antamisella vakuutusyhtiö luovuttaa asiakkaalle tämän vakuutusta koskevan vahinkohistorian. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta antaa todistusta vakuutuksesta, joka on päättynyt yli viisi vuotta sitten.
Tarkennettu muotoilua.
7.5 Vakuutusmaksuun vaikuttava vahinko

Vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jälkeen vakuutuskaudella korvattujen vahinkojen lukumäärän perusteella bonusluokasta toiseen oheisen taulukon mukaisesti. Korvattujen vahinkojen lukumäärällä tarkoitetaan sellaisten vahinkojen lukumäärää, joiden perusteella vakuutuksesta on maksettu korvauksia.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi katsotaan sellainen ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan tuottamuksesta tai ajoneuvon puutteellisuudesta aiheutunut vahinko, josta vakuutusyhtiö on joutunut suorittamaan vahingonkorvausta.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei katsota vahinkoa, josta on maksettu vahingonkorvaus
 • jos korvaus on suoritettu lukittuna taikka lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä sattuneesta vahingosta
 • jos korvaus on suoritettu vakuutetun ajoneuvon omistusoikeuden vaihtumista seuranneen seitsemän päivän aikana sattuneesta vahingosta eikä vahinkoa ole aiheuttanut vakuutuksenottaja tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai
 • jos vakuutuksenottaja on viimeistään vahingonkorvausta seuranneen vakuutuskauden kuluessa suorittanut vakuutusyhtiölle korvausta vastaavan rahamäärän.

Jos vakuutuksen alkamispäivän jälkeen korvataan jokin vahinko, jolla olisi ollut vaikutusta vakuutuksen lähtöbonukseen, otetaan tämä vahinko huomioon vakuutuksen lähtöbonuksen uudelleen laskennassa.
Vakuutusmaksuun vaikuttava vahinko

Vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jälkeen vakuutuskaudella korvattujen vahinkojen lukumäärän perusteella bonusluokasta toiseen oheisen taulukon mukaisesti. Korvattujen vahinkojen lukumäärällä tarkoitetaan sellaisten vahinkojen lukumäärää, joiden perusteella vakuutuksesta on maksettu korvauksia. Korvattu vahinko vaikuttaa kyseisen liikennevakuutuksen bonusluokkaan sekä vahingon korvaamisen jälkeen alkaneiden uusien liikennevakuutusten bonusluokkaan.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi katsotaan sellainen ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan tuottamuksesta tai ajoneuvon puutteellisuudesta aiheutunut vahinko, josta vakuutusyhtiö on joutunut suorittamaan vahingonkorvausta.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei katsota vahinkoa, josta on maksettu vahingonkorvaus
 • jos korvaus on suoritettu lukittuna taikka lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä sattuneesta vahingosta
 • jos korvaus on suoritettu vakuutetun ajoneuvon omistusoikeuden vaihtumista seuranneen seitsemän päivän aikana sattuneesta vahingosta eikä vahinkoa ole aiheuttanut vakuutuksenottaja tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai
 • jos vakuutuksenottaja on viimeistään vahingonkorvausta seuranneen vakuutuskauden kuluessa suorittanut vakuutusyhtiölle korvausta vastaavan rahamäärän.

Jos vakuutuksen alkamispäivän jälkeen korvataan jokin vahinko, jolla olisi ollut vaikutusta vakuutuksen lähtöbonukseen, otetaan tämä vahinko huomioon vakuutuksen lähtöbonuksen uudelleen laskennassa.
Lisätty tarkennus, mihin vakuutuksiin korvattu vahinko vaikuttaa. Tarkennettu muotoilu vastaamaan jo olemassa olevaa käytäntöä.
7.7 Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutus- tai vakuutusmaksukauden alkamista. Poikkeuksena ovat 6. kohdan viidennen kappaleen tilanteet, joissa vakuutuskautta koskevan maksun suorittaminen on vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytyksenä. Tästä tehdään merkintä maksulippuun.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

Vakuutuskaudelta veloitetaan aina vähimmäismaksu, joka on merkitty erikseen vakuutuskirjalle.
Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutus- tai vakuutusmaksukauden alkamista. Poikkeuksena ovat 6. kohdan viidennen kappaleen tilanteet, joissa vakuutuskautta koskevan maksun suorittaminen on vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytyksenä. Tästä tehdään merkintä maksulippuun.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.
Viittaus vakuutuskaudelta perittävä vähimmäismaksuun poistettu ja siirretty ehtokohtaan 7.1
7.9.3 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Palautettava vakuutusmaksu on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin vakuutussopimuslaissa 23 §:ssä mainittu euromäärä.

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta vakuutuksen päättyminen kohdistuu.

Vakuutusyhtiön on maksettava vakuutusmaksun palautuksen viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Viivästyskorkoa maksetaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut maksunpalautukseen oikeuttavan selvityksen saapumisesta yhtiölle.
Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Palautettava vakuutusmaksu on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin liikennevakuutuslain 23 §:ssä mainittu euromäärä.

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta vakuutuksen päättyminen kohdistuu.

Vakuutusyhtiön on maksettava vakuutusmaksun palautuksen viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Viivästyskorkoa maksetaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut maksunpalautukseen oikeuttavan selvityksen saapumisesta yhtiölle.
Tarkennettu muotoilua vastaamaan liikennevakuutuslakia.
10 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus

Sen lisäksi mitä liikennevakuutuslain 73 §:ssä on säädetty vakuutusyhtiön takautumisoikeudesta moottoriajoneuvon omistajaa, haltijaa, kuljettajaa tai matkustajaa kohtaan, Suomen Vahinkovakuutus Oy:llä on oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin korvauksen saajalle suorittamansa korvaus, jos
 • vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
 • tämä on vastuussa vahingosta tuottamuksestaan riippumatta tai
 • korvausvelvollisuus perustuu työnantajan tai julkisyhteisön korvausvastuuseen.
Vakuutusyhtiön takautumisoikeus

Vahinkoa kärsineen oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä korvausmäärä, jonka vakuutusyhtiö on hänelle suorittanut, siirtyy vakuutusyhtiölle. Jos kolmas henkilö on yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettava muu henkilö taikka ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja, oikeus siirtyy kuitenkin vain, jos hän on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, tai jos kuljettaja on aiheuttanut vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa liikennevakuutuslain 48 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa.
Tarkennettu muotoilua vastaamaan liikennevakuutuslakia.
Tämän muutostiedotteen alkuun

Liikennevakuutus

Kappale Vanha sisältö
(voimassa 1.1.2017 alkaen)
Uusi sisältö
(voimassa 1.4.2017 alkaen)
Muutoksen sisältö
7.4 Vahinkohistorian huomioiminen

Vakuutuksenottajan samaan ajoneuvoluokkaan kuuluvien ajoneuvojen vahinkohistoriat voidaan huomioida uudella vakuutuksella. Vahinkohistoriatietoja ei voi huomioida uudella vakuutuksella eri ajoneuvoluokkien välillä.

Ajoneuvoluokat
 • auto (M- ja N-luokat)
 • moottoripyörä (L3- ja L4-luokat).

Vahinkohistoria eli bonus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle ajoneuvolle tai henkilölle. Vakuutuksenottajan vahinkohistoriatiedoissa voidaan huomioida ennen 1.1.2017 puolisolle siirretyt vahinkohistoriatiedot. Vakuutuksenottajan lähtöbonuksen laskennassa voidaan kuitenkin huomioida puolison, ei kuitenkaan kuolinpesän nimiin muutetun vakuutuksen, vahinkohistoriatiedot.

Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen suhde on jatkunut vähintään viisi vuotta tai että avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Vahinkohistoriatodistuksen antamisella vakuutusyhtiö luovuttaa asiakkaalle tämän vakuutusta koskevan vahinkohistorian. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta antaa todistusta vakuutuksesta, joka on päättynyt yli viisi vuotta sitten.
Vahinkohistorian huomioiminen

Vakuutuksenottajan samaan ajoneuvoluokkaan kuuluvien ajoneuvojen vahinkohistoriat voidaan huomioida uudella vakuutuksella. Vahinkohistoriatietoja ei voi huomioida uudella vakuutuksella eri ajoneuvoluokkien välillä.

Ajoneuvoluokat
 • auto (M- ja N-luokat)
 • moottoripyörä (L3 ja L4 –luokat).

Vahinkohistoria eli bonus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle ajoneuvolle tai henkilölle. Vakuutuksenottajan lähtöbonuksen laskennassa voidaan kuitenkin huomioida puolison vahinkohistoriatiedot.

Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen suhde on jatkunut vähintään viisi vuotta tai että avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Vahinkohistoriatodistuksen antamisella vakuutusyhtiö luovuttaa asiakkaalle tämän vakuutusta koskevan vahinkohistorian. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta antaa todistusta vakuutuksesta, joka on päättynyt yli viisi vuotta sitten.
Tarkennettu bonussiirtoa puolisoiden välillä.
7.7 Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutus- tai vakuutusmaksukauden alkamista. Poikkeuksena ovat 6. kohdan viidennen kappaleen tilanteet, joissa vakuutuskautta koskevan maksun suorittaminen on vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytyksenä. Tästä tehdään merkintä maksulippuun.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

Vakuutuskaudelta veloitettava vakuutusmaksu on aina vähintään 25 euroa.
Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutus- tai vakuutusmaksukauden alkamista. Poikkeuksena ovat 6. kohdan viidennen kappaleen tilanteet, joissa vakuutuskautta koskevan maksun suorittaminen on vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytyksenä. Tästä tehdään merkintä maksulippuun.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

Vakuutuskaudelta veloitetaan aina vähimmäismaksu, joka on merkitty erikseen vakuutuskirjalle.
Tarkennettu muotoilua vakuutukselta perittävän vähimmäismaksun osalta.
7.9.1 Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti ajoneuvon vakuutusmaksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstäpoistosta on ilmoitettava etukäteen ajoneuvorekisteriin siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään. Liikennekäytöstäpoiston hyvitys on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat). Vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstäpoiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Ajoneuvon liikennekäytöstäpoistoissa maksunpalautusta ei anneta
 • museoajoneuvovakuutuksista
 • vientikilvellisistä ajoneuvoista
 • rekisteröimättömistä ajoneuvoista
 • jos vakuutettu ajoneuvo on ulkomailla.

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, joka on alkanut 1.1.2017 tai sen jälkeen, ei vakuutukselta anneta liikennekäytöstäpoiston ajalta maksunpalautusta.
Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti ajoneuvon vakuutusmaksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstäpoistosta on ilmoitettava etukäteen ajoneuvorekisteriin siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään. Autojen osalta liikennekäytöstäpoiston hyvitys on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden. Moottoripyörien vuodenaikahinnoitelluissa liikennevakuutuksissa hyvityksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto kohdistuu. Vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstäpoiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Hyvitystä liikennekäytöstäpoiston ajalta annetaan vain seuraavien ajoneuvojen osalta
 • autot (M- ja N-luokat)
 • moottoripyörät (L3, L4 ja L5-luokat).

Hyvitystä liikennekäytöstäpoiston ajalta ei anneta esimerkiksi seuraavien ajoneuvojen osalta
 • perävaunut
 • traktorit ja työkoneet
 • mopot ja mopoautot
 • mönkijät
 • moottorikelkat.

Maksunpalautusta ei myöskään anneta, kun kyseessä on
 • museoajoneuvovakuutus
 • vientikilvellinen ajoneuvo
 • rekisteröimätön ajoneuvo
 • vakuutettu ajoneuvo, joka on ulkomailla.
Tarkennettu, miltä ajalta ja minkä ajoneuvojen vakuutukselta annetaan maksunpalautusta liikennekäytöstäpoiston ajalta.
7.9.4 Vuodenaikahinnoitellut vakuutukset sopimuksen päättyessä

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, vakuutusmaksut laskutetaan tasaisesti ympäri vuoden, valittujen maksuerien mukaisesti. Maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto tai vakuutuksen päättyminen kohdistuu.

Vakuutukselta voidaan periä maksua myös liikennekäytöstäpoiston tai vakuutuksen päättymisen jälkeen, jos vakuutusmaksua ei ole vielä kokonaisuudessaan laskutettu.
Vuodenaikahinnoitellut vakuutukset sopimuksen päättyessä

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, vakuutusmaksut laskutetaan tasaisesti ympäri vuoden, valittujen maksuerien mukaisesti. Maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto tai vakuutuksen päättyminen kohdistuu. Kts. kohta 7.9.1.

Vakuutukselta voidaan periä maksua myös liikennekäytöstäpoiston tai vakuutuksen päättymisen jälkeen, jos vakuutusmaksua ei ole vielä kokonaisuudessaan laskutettu.
Lisätty tarkennus ja viittaus ehtokohtaan 7.9.1.
Tämän muutostiedotteen alkuun

Kaskovakuutus

Kappale Vanha sisältö
(voimassa 1.1.2017 alkaen)
Uusi sisältö
(voimassa 1.4.2017 alkaen)
Muutoksen sisältö
- Yleistä ajoneuvovakuutuksista

Minimimaksu
Pienin vakuutuksesta perittävä maksu on 25 euroa.
Yleistä ajoneuvovakuutuksista

Minimimaksu
Vakuutuskaudelta veloitetaan aina vähimmäismaksu, joka on merkitty erikseen vakuutuskirjalle.
Tarkennettu muotoilua vakuutukselta perittävän vähimmäismaksun osalta.
4.1 Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti ajoneuvon kaskovakuutuksen maksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstäpoistosta on ilmoitettava etukäteen ajoneuvorekisteriin siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään. Liikennekäytöstäpoiston hyvitys on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat). Vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstäpoiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Ajoneuvon liikennekäytöstäpoistoissa maksunpalautusta ei anneta
 • museoajoneuvovakuutuksista
 • vientikilvellisistä ajoneuvoista
 • rekisteröimättömistä ajoneuvoista
 • jos vakuutettu ajoneuvo on ulkomailla.

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, joka on alkanut 1.1.2017 tai sen jälkeen, ei vakuutuksesta anneta liikennekäytöstäpoiston ajalta maksunpalautusta.

Liikennekäytöstäpoiston aikana voimassa ovat aina S-kaskovakuutuksen turvat (palo-, varkaus-, ilkivaltaja oikeusturva). Lisäksi luonnonilmiö- ja lunastusturva ovat voimassa vain, jos nämä ovat olleet valittuina ennen liikennekäytöstäpoistoa. Kolariturva ei siis ole voimassa aikana, jona ajoneuvon on ilmoitettu olevan pois liikennekäytöstä.
Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti ajoneuvon kaskovakuutuksen maksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstäpoistosta on ilmoitettava etukäteen ajoneuvorekisteriin siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään. Autojen osalta liikennekäytöstäpoiston hyvitys on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden. Moottoripyörien vuodenaikahinnoitelluissa vakuutuksissa hyvityksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto kohdistuu. Vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstäpoiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Hyvitystä liikennekäytöstäpoiston ajalta annetaan vain seuraavien ajoneuvojen osalta
 • autot (M- ja N-luokat)
 • moottoripyörät (L3, L4 ja L5-luokat).

Hyvitystä liikennekäytöstäpoiston ajalta ei anneta esimerkiksi seuraavien ajoneuvojen osalta
 • perävaunut
 • traktorit ja työkoneet
 • mopot ja mopoautot
 • mönkijät
 • moottorikelkat.

Maksunpalautusta ei myöskään anneta, kun kyseessä on
 • museoajoneuvovakuutus
 • vientikilvellinen ajoneuvo
 • rekisteröimätön ajoneuvo
 • vakuutettu ajoneuvo, joka on ulkomailla.

Liikennekäytöstäpoiston aikana voimassa ovat aina S-kaskovakuutukseen sisältyvät osaturvat (palo‑, varkaus-, ilkivalta-, oikeus, vastuu-, hinaus-, eläinturva). Muiden osaturvien osalta vakuutuksen voimassaolo riippuu vakuutusturvan laajuudesta. Kolariturva on voimassa vain, jos ajoneuvo ei ole liikkunut vahingon sattumishetkellä.
Tarkennettu, miltä ajalta ja minkä ajoneuvojen vakuutukselta annetaan maksunpalautusta liikennekäytöstäpoiston ajalta.
4.2 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Palautettava vakuutusmaksu on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava summa on vähemmän kuin kahdeksan euroa.

Kun kyseessä on vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta vakuutuksen päättyminen kohdistuu.
Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Palautettava vakuutusmaksu on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava summa on vähemmän kuin kahdeksan euroa.

Kun kyseessä on vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta vakuutuksen päättyminen kohdistuu. Kts. kohta 4.1.
Lisätty viittaus ehtokohtaan 4.1 Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä.
Tämän muutostiedotteen alkuun

Liikennevakuutus

Kappale Vanha sisältö
(voimassa 1.5.2016 alkaen)
Uusi sisältö
(voimassa 1.1.2017 alkaen)
Muutoksen sisältö
7.1 Vakuutusmaksun perusteet

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaan.

Vakuutusmaksut lasketaan liikennevakuutuslain 18 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla pitäen silmällä vakuutettujen etujen turvaavuutta kuitenkin siten, että vakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin ja että vakuutusmaksut ovat yleensä suuremmat niissä vakuutuksissa, joista on jouduttu suorittamaan korvausta.

Vakuutusmaksut voidaan määrätä erilaisiksi ottaen huomioon eri vakuutuksenottajaryhmien erilaiset vahinkoriskit.
Vakuutusmaksun perusteet

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaan.

Vakuutusmaksut lasketaan liikennevakuutuslain 20 §:n tarkoittamalla tavalla pitäen silmällä vakuutettujen etujen turvaavuutta kuitenkin siten, että vakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin ja että vakuutusmaksut ovat yleensä suuremmat niissä vakuutuksissa, joista on jouduttu suorittamaan korvausta.

Vakuutusmaksut voidaan määrätä erilaisiksi ottaen huomioon eri vakuutuksenottajaryhmien erilaiset vahinkoriskit.
Päivitetty uuden liikennevakuutuslain mukaiset lakipykälät.
7.2 Bonusjärjestelmän soveltaminen

Yksityishenkilöiden liikennevakuutuksissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamaa asetusta liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä.

Vakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää tai vastaavaa säännöstöä, kun
 • vakuutettava ajoneuvo on rekisteröimisvelvollisuudesta vapautettu ajoneuvo, museoajoneuvo, mopo, maastoajoneuvo, perävaunu, moottorityökone tai traktori
 • vakuutuksenottajalla on vakuutuskauden alkaessa yritys- ja yhteisötietolaissa tarkoitettu yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus) ja vakuutukseen on sovittu sovellettavaksi Suomen Vahinkovakuutus Oy:n liikennevakuutuksen erityisehtoja.


Ajoneuvon on oltava vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa.
Bonusjärjestelmän soveltaminen

Yksityishenkilöiden liikennevakuutuksissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamaa asetusta liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä.

Asetusta noudatetaan kaikissa ennen 1.1.2017 alkaneissa ajoneuvovakuutuksissa.

Bonusjärjestelmää sovelletaan yksityishenkilöiden autojen ja moottoripyörien liikennevakuutuksiin. Liikennevakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää tai vastaavaa säännöstöä, kun
 • vakuutettava ajoneuvo on rekisteröimisvelvollisuudesta vapautettu ajoneuvo, museoajoneuvo, mopo, maastoajoneuvo, L6- tai L7-luokan ajoneuvo, perävaunu, moottorityökone tai traktori
 • vakuutuksenottajalla on vakuutuskauden alkaessa yritys- ja yhteisötietolaissa tarkoitettu yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus) ja vakuutukseen on sovittu sovellettavaksi Suomen Vahinkovakuutus Oy:n liikennevakuutuksen erityisehtoja.
Ajoneuvon on oltava vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa.
Tarkennettu bonusjärjestelmän soveltamista liikennevakuutuslain muuttumisen myötä. Bonusjärjestelmän asetusta noudatetaan vain ennen 1.1.2017 alkaneissa vakuutuksissa.

Tarkennettu, mitä ajoneuvoja bonusjärjestelmä koskee.
7.3 Bonusluokka

Liikennevakuutuksen bonusluokka saadaan oheisesta taulukosta vakuutuksesta korvattujen vahinkojen lukumäärän ja vakuutuksen voimassaoloajan perusteella. Uudeksi vakuutukseksi katsotaan vakuutus, jolla ei ole tai jolle ei ole siirrettävissä vapaana olevaa aikaisempaa vahinkohistoriaa. Uuden vakuutuksen bonusluokka on 5.

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan oheisen taulukon mukaisesti kunkin sellaisen vakuutuskauden perusteella, jonka aikana vakuutusyhtiö ei ole suorittanut bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vahingonkorvausta. Katso myös kohta 8.5.

Vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä vähintään 120 päivän ajan. Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.

Vakuutus sijoitetaan vihreän kortin järjestelmään kuuluvan ulkomaisen vakuutusyhtiön antaman todistuksen perusteella samalla tavalla kuin jos vakuutus olisi ollut voimassa Suomessa sen ajan, jonka vakuutuksenottajalla on ollut vakuutus voimassa ulkomailla. Todistuksessa on oltava mainittuna vakuutuksen voimassaoloaika ja mahdollisten vahinkojen sattumisajankohdat.
Bonusluokka

Liikennevakuutuksen bonusluokka saadaan oheisesta taulukosta vakuutuksesta korvattujen vahinkojen lukumäärän ja vakuutuksen voimassaoloajan perusteella, kun vakuutus on alkanut ennen 1.1.2017.

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan oheisen taulukon mukaisesti kunkin sellaisen vakuutuskauden perusteella, jonka aikana vakuutusyhtiö ei ole suorittanut bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vakuutuskorvausta.

Vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä vähintään 120 päivän ajan (moottoripyörät 90 päivän ajan). Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.

Jos vakuutus, joka on alkanut ennen 1.1.2017 ja jonka vahinkohistoria on siirretty toiseen vakuutukseen, jää voimaan, hinnoitellaan se kuin vakuutus ilman vahinkohistoriaa. Bonusluokka on tällöin 5 (20 %:n bonus).

Vakuutuksen alkaessa 1.1.2017 tai sen jälkeen, liikennevakuutuksen bonus ja vahinkohistoria on henkilökohtainen. Vakuutuksen lähtöbonus muodostetaan oheisen taulukon mukaisesti. Liikennevakuutuksen bonusluokka muodostetaan vakuutuksenottajalle korvattujen liikennevahinkojen lukumäärän ja ajoneuvojen vakuutusten voimassaoloajan perusteella. Uuden vakuutuksen bonusluokan määräytymiseen vaikuttavat vakuutuksenottajan kaikki vakuutus- ja vahinkohistoriatiedot missä tahansa vakuutusyhtiössä. Jos vakuutuksenottajalla ei ole aikaisempaa vahinkohistoriaa, uuden vakuutuksen bonusluokka on 6 (40%:n bonus).

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan oheisen taulukon mukaisesti kunkin sellaisen vakuutuskauden perusteella, jonka aikana vakuutusyhtiö ei ole suorittanut bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vahingonkorvausta.

Vihreän kortin järjestelmään kuuluvan ulkomaisen vakuutusyhtiön antaman todistuksen perusteella vakuutus voidaan sijoittaa samaan bonusluokkaan kuin, jos vakuutus olisi ollut voimassa Suomessa sen ajan, jonka vakuutuksenottajalla on ollut vakuutus voimassa ulkomailla. Todistuksessa on oltava mainittuna vakuutuksen voimassaoloaika ja mahdollisten vahinkojen sattumisajankohdat.
Uuden liikennevakuutuslain myötä bonusjärjestelmämme on uusittu 1.1.2017 ja sen jälkeen alkavien henkilöasiakkaiden liikennevakuutusten osalta.

Lisätty uuden bonusjärjestelmän ehdot sekä uusi bonustaulukko.
7.4 Vahinkohistorian siirtäminen

Ajoneuvojen kesken vahinkohistoria voidaan siirtää seuraavasti:
A. Auto (M- ja N-luokat)
 • 1. Yksityinen
 • 2. Luvanvarainen
 • 3. Kouluajoneuvo
 • 4. Vuokraus ilman kuljettajaa
 • 5. Myyntivarasto


B. Moottoripyörä (L3- ja L4-luokat)
 • 1. Yksityinen
 • 2. Luvanvarainen
 • 3. Kouluajoneuvo
 • 4. Vuokraus ilman kuljettajaa
 • 5. Myyntivarasto


Vakuutuksenottaja voi siirtää ajoneuvon vakuutukseen liittyvän vahinkohistorian omaan tai hänen puolisonsa vakuutukseen ainoastaan edellä mainittujen luokkien A ja B sisällä mutta ei niiden välillä. Lisäksi vahinkohistoria voidaan siirtää käyttöluokkien 1–5 sisällä mutta ei niiden välillä.

Puolisolla tarkoitetaan myös henkilöä, jonka kanssa vakuutuksenottaja on rekisteröidyssä parisuhteessa. Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen suhde on jatkunut vähintään kaksi vuotta tai että avopuolisoilla on yhteinen lapsi.

Kuolinpesän nimiin muutetulta vakuutukselta vahinkohistoria voidaan siirtää vain leskelle (puolisolle tai henkilölle, joka rinnastetaan puolisoon). Jos vakuutus, jonka vahinkohistoria on siirretty toiseen vakuutukseen, jää voimaan, hinnoitellaan se kuin vakuutus, jolla ei ole vahinkohistoriaa. Vahinkohistoriaa ei saa siirtää vakuutukseen, jonka bonusluokka on sattuneen vahingon takia alempi kuin siirrettävää vahinkohistoriaa vastaava bonusluokka. Näiden vakuutusehtojen säännökset koskevat myös vahinkohistorian siirtoa toisen vakuutusyhtiön myöntämästä vakuutuksesta.

Vahinkohistoriatodistuksen antamisella vakuutusyhtiö luovuttaa asiakkaalle tämän vakuutusta koskevan vahinkohistorian. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen säilyttämään luovutettua vahinkohistoriaa koskevia tietoja, eikä kadonneen todistuksen tilalle näin ollen anneta uutta todistusta.
Vahinkohistorian huomioiminen

Vakuutuksenottajan samaan ajoneuvoluokkaan kuuluvien ajoneuvojen vahinkohistoriat voidaan huomioida uudella vakuutuksella. Vahinkohistoriatietoja ei voi huomioida uudella vakuutuksella eri ajoneuvoluokkien välillä.

Ajoneuvoluokat
 • auto (M- ja N-luokat)
 • moottoripyörä (L3 ja L4 –luokat).

Vahinkohistoria eli bonus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle ajoneuvolle tai henkilölle. Vakuutuksenottajan vahinkohistoriatiedoissa voidaan huomioida ennen 1.1.2017 puolisolle siirretyt vahinkohistoriatiedot. Vakuutuksenottajan lähtöbonuksen laskennassa voidaan kuitenkin huomioida puolison, ei kuitenkaan kuolinpesän nimiin muutetun vakuutuksen, vahinkohistoriatiedot.

Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen suhde on jatkunut vähintään viisi vuotta tai että avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Vahinkohistoriatodistuksen antamisella vakuutusyhtiö luovuttaa asiakkaalle tämän vakuutusta koskevan vahinkohistorian. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta antaa todistusta vakuutuksesta, joka on päättynyt yli viisi vuotta sitten.
Bonusta ja vahinkohistoriaa ei voi enää siirtää uudelle sopimukselle. Uuden bonusjärjestelmän myötä bonuksen muodostamisessa huomioidaan vakuutuksenottajan kaikki vahinkohistoriatiedot.
7.7 Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutus- tai vakuutusmaksukauden alkamista. Poikkeuksena ovat 6. kohdan viidennen kappaleen tilanteet, joissa vakuutuskautta koskevan maksun suorittaminen on vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytyksenä. Tästä tehdään merkintä maksulippuun.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

Ensimmäiseltä vakuutuskaudelta veloitettava vakuutusmaksu on aina vähintään 10,00 euroa.
Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutus- tai vakuutusmaksukauden alkamista. Poikkeuksena ovat 6. kohdan viidennen kappaleen tilanteet, joissa vakuutuskautta koskevan maksun suorittaminen on vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytyksenä. Tästä tehdään merkintä maksulippuun.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

Vakuutuskaudelta veloitettava vakuutusmaksu on aina vähintään 25 euroa.
Korotamme liikennevakuutuksen vähimmäismaksua kymmenestä eurosta 25 euroon.
7.9.1 Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti ajoneuvon vakuutusmaksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstäpoistosta on ilmoitettava etukäteen ajoneuvorekisteriin siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään. Liikennekäytöstäpoiston hyvitys on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Ajoneuvon liikennekäytöstäpoistoissa maksunpalautusta ei anneta
 • museoajoneuvovakuutuksista
 • vientikilvellisistä ajoneuvoista
 • rekisteröimättömistä ajoneuvoista
 • jos vakuutettu ajoneuvo on ulkomailla.
Vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstäpoiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen. Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, hyvityksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto kohdistuu.
Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti ajoneuvon vakuutusmaksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstäpoistosta on ilmoitettava etukäteen ajoneuvorekisteriin siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään. Liikennekäytöstäpoiston hyvitys on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat). Vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstäpoiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Ajoneuvon liikennekäytöstäpoistoissa maksunpalautusta ei anneta
 • museoajoneuvovakuutuksista
 • vientikilvellisistä ajoneuvoista
 • rekisteröimättömistä ajoneuvoista
 • jos vakuutettu ajoneuvo on ulkomailla.
Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, joka on alkanut 1.1.2017 tai sen jälkeen, ei vakuutukselta anneta liikennekäytöstäpoiston ajalta maksunpalautusta.
Tarkennettu, miltä ajalta ja minkä ajoneuvojen vakuutukselta annetaan maksunpalautusta liikennekäytöstäpoiston ajalta.
7.9.2 Ajoneuvon käyttö liikennekäytöstä poiston aikana

Mikäli ajoneuvoa käytetään liikennekäytöstä poiston aikana, noudatetaan lainsäädännössä määrättyjä seuraamuksia. Vakuutusmaksu peritään kolminkertaisena liikennekäytöstä poiston ajalta. Jos ajoneuvolla aiheutetaan vahinko liikennekäytöstä poiston aikana, vakuutusmaksu peritään kuusinkertaisena.
Ajoneuvon käyttö liikennekäytöstäpoiston aikana

Mikäli ajoneuvoa käytetään liikennekäytöstäpoiston aikana, noudatetaan lainsäädännössä määrättyjä seuraamuksia. Vakuutusmaksu peritään takautuvasti liikennekäytöstäpoiston alkamispäivän ja liikenteeseen käyttöpäivän väliseltä ajalta kolminkertaisena. Tämän jälkeiseltä ajalta vakuutusmaksu peritään normaalisti.
Tarkennettu muotoilua vastaamaan uutta liikennevakuutuslakia.
7.9.4 Vuodenaikahinnoitellut vakuutukset

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, vakuutusmaksut laskutetaan tasaisesti ympäri vuoden, valitsemiesi maksuerien mukaisesti. Maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto tai vakuutuksen päättyminen kohdistuu.

Vakuutukselta voidaan periä maksua myös liikennekäytöstäpoiston jälkeen, jos vakuutusmaksua ei ole vielä kokonaisuudessaan laskutettu.
Vuodenaikahinnoitellut vakuutukset

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, vakuutusmaksut laskutetaan tasaisesti ympäri vuoden, valittujen maksuerien mukaisesti. Maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto tai vakuutuksen päättyminen kohdistuu.

Vakuutukselta voidaan periä maksua myös liikennekäytöstäpoiston tai vakuutuksen päättymisen jälkeen, jos vakuutusmaksua ei ole vielä kokonaisuudessaan laskutettu.
Tarkennettu muotoilua.
8 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja.

Ehdot ja maksut
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja, kun perusteena on
 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai suuronnettomuus).


Vakuutusmaksu
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston perusteella liikennevakuutuslain 18 §:n 3 momentissa mainitun tarkoituksen turvaamiseksi siten, että maksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Maksua voidaan lisäksi muuttaa korvaus- ja kustannustason muutosta vastaavasti tai jäljempänä mainitusta syystä.

Vakuutusmaksu voidaan määrittää eri vakuutuksenottajaryhmille erilaiseksi käyttäen vahinkoriskiä vastaavia erilaisia maksun määräytymisperusteita. Vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston nojalla määräytymisperusteita ja vakuutusmaksua voidaan muuttaa vahinkoriskiä vastaavaksi.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksua koskevan laskun maksuvaatimuksen yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja.

8.1 Ehdot ja maksut
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja, kun perusteena on
 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai suuronnettomuus).


8.2 Vakuutusmaksu
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston perusteella liikennevakuutuslain 20 §:n 2 momentissa mainitun tarkoituksen turvaamiseksi siten, että maksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Maksua voidaan lisäksi muuttaa korvaus- ja kustannustason muutosta vastaavasti tai jäljempänä mainitusta syystä.

Vakuutusmaksu voidaan määrittää eri vakuutuksenottajaryhmille erilaiseksi käyttäen vahinkoriskiä vastaavia erilaisia maksun määräytymisperusteita. Vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston nojalla määräytymisperusteita ja vakuutusmaksua voidaan muuttaa vahinkoriskiä vastaavaksi.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksua koskevan laskun maksuvaatimuksen yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
Tarkennettu ehtojen numerointia. Päivitetty uuden liikennevakuutuslain mukaiset lakipykälät
9.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

 1. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa liikennevakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Jos irtisanottava vakuutus koskee rekisteröintivelvollisuuden alaista ajoneuvoa, vakuutus irtisanotaan ottamalla uusi vakuutus liikennevakuutuslainsäädännön mukaisesti.
 2. Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa liikennevakuutuksen, kun ajoneuvo, jota ei ole merkittävä rekisteriin, tuhoutuu tai se on otettu pois liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteestä.
Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

 1. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa liikennevakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Jos irtisanottava vakuutus koskee rekisteröintivelvollisuuden alaista ajoneuvoa, vakuutus irtisanotaan ottamalla uusi vakuutus liikennevakuutuslainsäädännön mukaisesti.
 2. Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa liikennevakuutuksen, kun ajoneuvo, jota ei ole merkittävä rekisteriin, tuhoutuu tai se on otettu pois liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteestä.
 3. Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liikennevakuutuksen lainsäädännön määräämällä tavalla.
Lisätty kohta 3.
10 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus

Sen lisäksi, mitä liikennevakuutuslain 20 §:ssä on säädetty vakuutusyhtiön takautumisoikeudesta moottoriajoneuvon omistajaa, haltijaa, kuljettajaa tai matkustajaa kohtaan, Suomen Vahinkovakuutus Oy:llä on oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin korvauksen saajalle suorittamansa korvaus, jos
 • vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
 • tämä on vastuussa vahingosta tuottamuksestaan riippumatta tai
 • korvausvelvollisuus perustuu työnantajan tai julkisyhteisön korvausvastuuseen.
Vakuutusyhtiön takautumisoikeus

Sen lisäksi, mitä liikennevakuutuslain 73 §:ssä on säädetty vakuutusyhtiön takautumisoikeudesta moottoriajoneuvon omistajaa, haltijaa, kuljettajaa tai matkustajaa kohtaan, Suomen Vahinkovakuutus Oy:llä on oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin korvauksen saajalle suorittamansa korvaus, jos
 • vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
 • tämä on vastuussa vahingosta tuottamuksestaan riippumatta tai
 • korvausvelvollisuus perustuu työnantajan tai julkisyhteisön korvausvastuuseen.
Päivitetty uuden liikennevakuutuslain mukaiset lakipykälät.
Tämän muutostiedotteen alkuun

Kaskovakuutus

Kappale Vanha sisältö
(voimassa 1.9.2016 alkaen)
Uusi sisältö
(voimassa 1.1.2017 alkaen)
Muutoksen sisältö
4.1 Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti ajoneuvon kaskovakuutuksen maksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstäpoistosta on ilmoitettava etukäteen ajoneuvorekisteriin siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään. Liikennekäytöstäpoiston hyvitys on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Ajoneuvon liikennekäytöstäpoistoissa maksunpalautusta ei anneta
 • museoajoneuvovakuutuksista
 • vientikilvellisistä ajoneuvoista
 • rekisteröimättömistä ajoneuvoista
 • jos vakuutettu ajoneuvo on ulkomailla.

Vakuutusmaksua palautetaan liikennekäytöstäpoiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen. Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, hyvityksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto kohdistuu.
Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti ajoneuvon kaskovakuutuksen maksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstäpoistosta on ilmoitettava etukäteen ajoneuvorekisteriin siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään. Liikennekäytöstäpoiston hyvitys on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat). Vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstäpoiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Ajoneuvon liikennekäytöstäpoistoissa maksunpalautusta ei anneta
 • museoajoneuvovakuutuksista
 • vientikilvellisistä ajoneuvoista
 • rekisteröimättömistä ajoneuvoista
 • jos vakuutettu ajoneuvo on ulkomailla.

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, joka on alkanut 1.1.2017 tai sen jälkeen, ei vakuutuksesta anneta liikennekäytöstäpoiston ajalta maksunpalautusta.

Liikennekäytöstäpoiston aikana voimassa ovat aina S-kaskovakuutuksen turvat (palo-, varkaus-, ilkivalta- ja oikeusturva). Lisäksi luonnonilmiö- ja lunastusturva ovat voimassa vain, jos nämä ovat olleet valittuina ennen liikennekäytöstäpoistoa. Kolariturva ei siis ole voimassa aikana, jona ajoneuvon on ilmoitettu olevan pois liikennekäytöstä.
Tarkennettu, miltä ajalta ja minkä ajoneuvojen vakuutukselta annetaan maksunpalautusta liikennekäytöstäpoiston ajalta.

Lisätty tarkennus, mitkä kaskovakuutuksen osaturvat ovat voimassa liikennekäytöstäpoiston aikana.
4.2 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Palautettava vakuutusmaksu on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava summa on vähemmän kuin kahdeksan euroa.

Kun kyseessä on vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta vakuutuksen päättyminen kohdistuu.

Liikennekäytöstäpoiston aikana voimassa ovat aina S-kaskovakuutuksen turvat (palo-, varkaus-, ilkivalta- ja oikeusturva). Lisäksi luonnonilmiö- ja lunastusturva ovat voimassa vain, jos nämä ovat olleet valittuina ennen liikennekäytöstäpoistoa. Kolariturva ei siis ole voimassa aikana, jona ajoneuvon on ilmoitettu olevan pois liikennekäytöstä.
Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Palautettava vakuutusmaksu on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava summa on vähemmän kuin kahdeksan euroa.

Kun kyseessä on vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta vakuutuksen päättyminen kohdistuu.
Tarkennettu, miltä ajalta ja minkä ajoneuvojen vakuutukselta annetaan maksunpalautusta liikennekäytöstäpoiston ajalta.

Siirretty tarkennus, mitkä kaskovakuutuksen osaturvat ovat voimassa liikennekäytöstäpoiston aikana ehtokohdan 4.1 alle.
4.3 Vuodenaikahinnoiteltu vakuutus

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, vakuutusmaksut laskutetaan tasaisesti ympäri vuoden, valitsemiesi maksuerien mukaisesti. Maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto tai vakuutuksen päättyminen kohdistuu.

Vakuutukselta voidaan periä maksua myös liikennekäytöstäpoiston jälkeen, jos vakuutusmaksua ei ole vielä kokonaisuudessaan laskutettu.
Vuodenaikahinnoiteltu vakuutus

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, vakuutusmaksut laskutetaan tasaisesti ympäri vuoden, valittujen maksuerien mukaisesti. Maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto tai vakuutuksen päättyminen kohdistuu.

Vakuutukselta voidaan periä maksua myös liikennekäytöstäpoiston tai vakuutuksen päättymisen jälkeen, jos vakuutusmaksua ei ole vielä kokonaisuudessaan laskutettu.
Tarkennettu muotoilua.
Tämän muutostiedotteen alkuun

Ajoneuvovakuutus

Kappale Vanha sisältö
(voimassa 1.5.2016 alkaen)
Uusi sisältö
(voimassa 1.9.2016 alkaen)
Muutoksen sisältö
- Yleistä ajoneuvovakuutuksista

Minimimaksu
Pienin vakuutuksesta perittävä maksu on kahdeksan euroa.
Yleistä ajoneuvovakuutuksista

Minimimaksu
Pienin vakuutuksesta perittävä maksu on 25 euroa.
Korotamme ajoneuvovakuutuksen vähimmäismaksua kahdeksasta eurosta 25 euroon.
1 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa maissa lukuun ottamatta seuraavia maita: Iran, Israel, Marokko, Moldova, Tunisia, Turkki, Ukraina ja Valko-Venäjä. Vakuutus on voimassa ulkomailla enintään 30 päivän yhtäjaksoisen matkan ajan. Vakuutus on voimassa ja jatkuu vuosittain, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutusta tai ellei se pääty muiden, edellä tai laissa mainittujen syiden vuoksi.
Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa ulkomailla enintään 30 päivän yhtäjaksoisen matkan ajan kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa maissa, paitsi:
 • Venäjällä sen maantieteellisen Euroopan ulkopuolisilla alueilla
 • Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Albaniassa, Kosovossa, Serbiassa, Moldovassa, Iranissa, Israelissa, Marokossa, Bulgariassa, Romaniassa, Tunisiassa ja Turkissa.
Täsmennetty muotoilua.

Kaskovakuutus ei jatkossa ole voimassa Kosovon valtion alueella, eikä Venäjällä sen maantieteellisen Euroopan ulkopuolisilla alueilla.
2.1 Rajoitukset

Vakuutuksen kohteena eivät ole
 • kilpailukäyttöön tarkoitetut varusteet ja rakenteet
 • erikoismaalaukset eivätkä teippaukset
 • ajoneuvon varaosat
 • turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai niiden vastaisesti asennetut laitteet
 • muut matkapuhelimet kuin autojen kiinteästi asennetut autopuhelimet
 • poltto- ja voiteluaineet.
 • jälkiasennetut korisarjat
 • muutoskatsastusta edellyttävät, muutoskatsastamattomat lisävarusteet, rakenteet ja osat.

Jälkiasennetut radio-, kasetti-, CD- ja muut äänentoistolaitteet, televisio-, video-, DVD- ja autonavigointilaitteet ja autopuhelimet ovat vakuutuksen kohteena 3 000 euroon asti, kuitenkin enintään ajoneuvon käyvän arvon verran. Enimmäiskorvausmäärä sisältää myös asennuksen tarvikkeineen.
Rajoitukset

Vakuutuksen kohteena eivät ole
 • kilpailukäyttöön tarkoitetut varusteet ja rakenteet
 • erikoismaalaukset eivätkä teippaukset, esim. helmiäis-, kameleontti- tai koristemaalaukset
 • ajoneuvon varaosat
 • turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai niiden vastaisesti asennetut laitteet, esim. tutkanpaljastimet
 • muut matkapuhelimet kuin autojen kiinteästi asennetut autopuhelimet
 • poltto- ja voiteluaineet
 • jälkiasennetut korisarjat ja niiden osat
 • muutoskatsastusta edellyttävät, muutoskatsastamattomat lisävarusteet, rakenteet ja osat
 • ajoneuvoon jälkiasennetut tietokoneet
 • äänitteet, cd-levyt, dvd-levyt
 • muut kuin ajoneuvon vakiovarusteisiin kuuluvat työkalut
 • ajovarusteet, esim. ajohaalari ja ajosaappaat.

Jälkiasennetut radio-, kasetti-, CD- ja muut äänentoistolaitteet, televisio-, video-, DVD- ja autonavigointilaitteet ja autopuhelimet ovat vakuutuksen kohteena 3 000 euroon asti, kuitenkin enintään ajoneuvon käyvän arvon verran. Enimmäiskorvausmäärä sisältää myös asennuksen tarvikkeineen.
Vakuutuksen kohteena eivät jatkossa ole nykyisten vakuutusehtojen lisäksi myöskään seuraavat esineet tai kohteet: ajoneuvoon jälkiasennetut tietokoneet, äänitteet, cd-levyt, dvd-levyt, muut kuin ajoneuvon vakiovarusteisiin kuuluvat työkalut ja ajovarusteet.

Lisäksi lisätty esimerkkejä mm. erikoismaalauksista sekä viranomaismääräysten vastaisista laitteista.
3 Kolariturva

Kolariturvasta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on kolari, törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava äkillinen ja ulkoinen tapahtuma. Kolariturvasta korvattu vahinko laskee bonusta 20 prosenttiyksikköä.
Kolariturva

Kolariturvasta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on kolari, törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava äkillinen, ennalta arvaamaton ja ulkoinen tapahtuma. Kolariturvasta korvattu vahinko laskee bonusta 20 prosenttiyksikköä.
Lisätty maininta siitä, että kolariturvasta korvattavan vahingon tulee olla myös ennalta arvaamaton tapahtuma.
3.2 Varkausturva

Varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys. Korvattavuus edellyttää, että vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja. Ajoneuvo, jossa ei ole ohjauslukkoa (virtalukkoa), katsotaan lukituksi vain, kun se on lukittu erillisellä lukolla. Toisessa ajoneuvossa tai perävaunussa oleva ajoneuvo katsotaan lukituksi vain, kun ne molemmat on lukittu. Matkailu- ja muut perävaunut katsotaan lukituiksi, kun niissä on kytkettynä käytön estävä lukitus, kuten aisalukko. Varkausvahingon yhteydessä menetetyn ajoneuvon lunastus tai tilalle hankkiminen edellyttää lisäksi, että menetetty ajoneuvo ei ole löytynyt 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut tiedon vahingosta ja kun poliisiviranomaiselle tehtiin asiasta rikosilmoitus. Vakuutuksen- ottajan on vaadittava, että edellä mainitusta rikoksesta epäilty henkilö asetetaan syytteeseen.
Varkausturva

Varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys.

Korvattavuus edellyttää, että vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja. Ajoneuvo, jossa ei ole ohjauslukkoa (virtalukkoa), katsotaan lukituksi vain, kun se on lukittu erillisellä lukolla. Toisessa ajoneuvossa tai perävaunussa oleva ajoneuvo katsotaan lukituksi vain, kun ne molemmat on lukittu. Matkailu- ja muut perävaunut katsotaan lukituiksi, kun niissä on kytkettynä käytön estävä lukitus, kuten aisalukko. Varkausvahingon yhteydessä menetetyn ajoneuvon lunastus tai tilalle hankkiminen edellyttää lisäksi, että menetetty ajoneuvo ei ole löytynyt 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut tiedon vahingosta ja kun poliisiviranomaiselle tehtiin asiasta rikosilmoitus.

Varkausvahingosta on tehtävä poliisille rikosilmoitus. Vakuutuksenottajan on vaadittava edellä mainitusta rikoksesta epäillylle henkilölle rangaistusta.
Varkausvahingosta on tehtävä poliisille rikosilmoitus. Lisäksi vakuutuksenottajan on vaadittava rikoksesta epäillylle henkilölle rangaistusta.
3.3 Paloturva

Paloturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on irtipäässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku. Paloturvasta ei korvata vahinkoa sähkölaitteelle, johdolle, johtosarjalle tai ajoneuvon elektroniselle ohjausyksikölle jos vahinko on aiheutunut niiden tai niihin liittyvien johtojen tai johtosarjan ylikuumenemisesta, oikosulusta, ylijännitteestä tai muusta sisäisestä rikkoutumisesta. Paloturvasta ei myöskään korvata ajoneuvon moottorin tai pakoputkiston sisällä tapahtuneesta palosta tai räjähdyksestä niille itselleen aiheutunutta vahinkoa. Varkauden tai käyttövarkauden yhteydessä tapahtunut palovahinko korvataan vain, jos vakuutuksen kohde oli varkauden tai käyttövarkauden hetkellä lukittu tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa.
Paloturva

Paloturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on irtipäässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku. Paloturvasta ei korvata vahinkoa sähkölaitteelle, johdolle, johtosarjalle tai ajoneuvon elektroniselle ohjausyksikölle jos vahinko on aiheutunut ylikuumenemisesta, oikosulusta, ylijännitteestä tai muusta sisäisestä rikkoutumisesta. Paloturvasta ei myöskään korvata ajoneuvon moottorin tai pakoputkiston sisällä tapahtuneesta palosta tai räjähdyksestä niille itselleen aiheutunutta vahinkoa. Varkauden tai käyttövarkauden yhteydessä tapahtunut palovahinko korvataan vain, jos vakuutuksen kohde oli varkauden tai käyttövarkauden hetkellä lukittu tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa.
Paloturva ei jatkossa korvaa sähkölaitteelle, johdolle, johtosarjalle tai ajoneuvon elektroniselle ohjausyksikölle aiheutunutta vahinkoa, jos vahinko johtuu ylikuumenemisesta, oikosulusta, ylijännitteestä tai muusta sisäisestä rikkoutumisesta.
3.4 Eläintörmäysturva

Eläintörmäysturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys eläimeen. Eläimen väistämisestä aiheutuneet vahingot korvataan kolariturvasta.
Eläintörmäysturva

Eläintörmäysturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys eläimeen. Eläimen väistämisestä aiheutuneet vahingot käsitellään kolariturvasta vakuutusehtojen ja vakuutuksen laajuuden mukaisesti.

Eläintörmäysvahinkona ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut seurausvahinkona öljyn tai jäähdytysnesteen puutteellisesta kierrosta moottorille, vaihteistolle, voimansiirrolle, jäähdytysjärjestelmälle tai ilmastointilaitteelle.
Täsmennetty sitä, että eläimen väistämisestä aiheutuneet vahingot korvataan kolariturvasta vain, jos kolariturva kuuluu vakuutetun ajoneuvon kaskovakuutussopimukseen.

Eläintörmäysturvasta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu seurausvahinkona öljyn tai jäähdytysnesteen puutteellisesta kierrosta ajoneuvon moottorille, vaihteistolle, voimansiirrolle, jäähdytysjärjestelmälle tai ilmastointilaitteelle.
3.5 Ilkivaltaturva

Ilkivaltaturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jos sen syynä on tahallinen vahingonteko ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Ilkivaltaturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla. Tahallisella vahingonteolla tarkoitetaan, että tekijän nimenomainen tarkoitus on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.
Ilkivaltaturva

Ilkivaltaturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jos sen syynä on tahallinen vahingonteko ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Ilkivaltaturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla. Tahallisella vahingonteolla tarkoitetaan, että tekijän nimenomainen tarkoitus on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Ilkivaltavahingosta on tehtävä poliisille rikosilmoitus. Vakuutuksenottajan on vaadittava edellä mainitusta rikoksesta epäillylle henkilölle rangaistusta.
Jatkossa vakuutuksenottajan on vaadittava ilkivallasta epäillylle henkilölle rangaistusta.
3.7 Hinausturva

Hinausturvasta korvataan ajoneuvon hinaus lähimpään korjaamoon ajon keskeytyessä välittömästi ajoneuvon vian, vaurioitumisen tai tieltä suistumisen seurauksena.

Hinauskustannusten sijasta voidaan korvata tapahtumapaikalla suoritetusta vaurion ja vian korjaamisesta aiheutuneet työkustannukset mutta ei varaosia. Korvausta maksetaan enintään hinauskustannuksia vastaava määrä.

Lisäksi korvataan muita ajon keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä matka-, asumis- ja muita kustannuksia. Korvauksen piiriin kuuluu myös kuljettajan ja matkustajien kuljettaminen lähtö- tai määräpaikkakunnalle edullisinta kulkuvälinettä käyttäen ja ylimääräiset kuljetuskustannukset määräpaikkakunnalta takaisin lähtöpaikkakunnalle. Hinauskustannusten lisäksi korvattava määrä on kuitenkin enintään 500 euroa.

Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta. Rajoitus ei koske museoajoneuvoja.
Hinausturva

Hinausturvasta korvataan ajoneuvon hinaus lähimpään korjaamoon matkan keskeytyessä välittömästi ajoneuvon vian, vaurioitumisen tai tieltä suistumisen seurauksena.

Hinauskustannusten sijasta voidaan korvata tapahtumapaikalla suoritetusta vaurion ja vian korjaamisesta aiheutuneet työkustannukset mutta ei varaosia. Korvausta maksetaan enintään hinauskustannuksia vastaava määrä.

Lisäksi korvataan muita ajon keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä matka-, asumis- ja muita kustannuksia. Korvauksen piiriin kuuluu myös kuljettajan ja matkustajien kuljettaminen lähtö- tai määräpaikkakunnalle edullisinta kulkuvälinettä käyttäen. Hinauskustannusten lisäksi korvattava määrä on kuitenkin enintään 500 euroa.

Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta.
Täsmennetty muotoilua.

Jatkossa hinausturvasta ei korvata ylimääräisiä kuljetuskustannuksia määräpaikkakunnalta takaisin lähtöpaikkakunnalle. Hinausturva ei jatkossa ole voimassa museoajoneuvoissa.
3.7.1 Korvaamisen rajoitukset hinausturvassa
 1. Hinausturvasta ei korvata lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat muiden kuin ajoneuvon kuljettajan tai matkustajien kuljettamisesta. Turvasta ei myöskään korvata kustannuksia, jotka olisivat aiheutuneet vahinkotapahtumasta riippumatta.
 2. Hinausturvasta ei korvata vahingon selvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelinkuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavia kustannuksia. Näitä muita kustannuksia ovat muun muassa ruoka- ja juomakulut, asioiden hoitamisesta aiheutuneet kulut ja päivärahat.
 3. Jos vakuutusyhtiö tai sen yhteistyökumppani pyynnöstä antaa apua vakuutustapahtuman johdosta, ei vakuutusyhtiö ole vastuussa eikä korvausvelvollinen vahingosta, joka on aiheutunut avunantotoimenpiteen seurauksena tai kuljetuksen viivästymisestä.
 4. Hinausturvasta ei makseta korvausta, jos kysymys on siitä, että ajoneuvon avaimet ovat jääneet ajoneuvoon sisälle, avaimet ovat kadonneet tai polttoaine tai, jos käyttövoimana on sähköenergia, sähkö on loppunut. Korvattavan kustannuksen määrä on osoitettava alkuperäisellä tositteella. Kun korvausta haetaan matkan keskeytymisestä ajoneuvolle syntyneen sisäisen rikkoutumisen vuoksi, tästä on esitettävä korjauslasku.
Korvaamisen rajoitukset hinausturvassa
 1. Hinausturvasta ei korvata lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat muiden kuin ajoneuvon kuljettajan tai matkustajien kuljettamisesta tai autoon kytketyn perävaunun siirrosta lähimpään korjaamoon yhdessä auton kanssa. Turvasta ei myöskään korvata kustannuksia, jotka olisivat aiheutuneet vahinkotapahtumasta riippumatta.
 2. Hinausturvasta ei korvata vahingon selvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelinkuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavia kustannuksia. Näitä muita kustannuksia ovat muun muassa ruoka- ja juomakulut, asioiden hoitamisesta aiheutuneet kulut ja päivärahat.
 3. Jos vakuutusyhtiö tai sen yhteistyökumppani pyynnöstä antaa apua vakuutustapahtuman johdosta, ei vakuutusyhtiö ole vastuussa eikä korvausvelvollinen vahingosta, joka on aiheutunut avunantotoimenpiteen seurauksena tai kuljetuksen viivästymisestä.
 4. Hinausturvasta ei makseta korvausta, jos kysymys on siitä, että ajoneuvon avaimet ovat jääneet ajoneuvoon sisälle, avaimet ovat kadonneet tai polttoaine tai, jos käyttövoimana on sähköenergia, sähkö on loppunut. Korvattavan kustannuksen määrä on osoitettava alkuperäisellä tositteella. Kun korvausta haetaan matkan keskeytymisestä ajoneuvolle syntyneen sisäisen rikkoutumisen vuoksi, tästä on esitettävä korjauslasku.
 5. Hinausturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon puutteellisesta kunnossapidosta tai siitä, että ajoneuvoa ei saada käynnistetyksi tai liikkeelle pakkasen, sateen tai muun vastaavan säästä johtuvan olosuhteen vuoksi.
 6. Hinausturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ajoneuvon uppoamisesta veteen, suohon tai jäihin.
 7. Hinausturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu käyttökuntoisen vararenkaan tai sen vaihtamiseen tai renkaan korjaamiseen tarvittavien käyttökuntoisten välineiden puuttumisesta.
 8. Hinausturvasta ei korvata ansionmenetystä.
Voimassaolevien rajoitusehtojen lisäksi vakuutuksesta ei jatkossa korvata:
 1. Ajoneuvon puutteellisesta kunnossapidosta aiheutunutta vahinkoa tai sitä, jos ajoneuvoa ei saada esimerkiksi käynnistettyä pakkasen tai muiden sääolosuhteiden vuoksi.
 2. Jos vahinko aiheutuu ajoneuvon uppoamisesta veteen, suohon tai jäihin.
 3. Jos vahinko aiheutuu siitä, että käyttökuntoista vararengasta tai rengaspaikkaussarjaa ei ole ajoneuvossa mukana.
 4. Hinausturvasta ei korvata mahdollisia ansionmenetyksiä.
3.8 Matkan jatkumisturva

Matkan jatkumisturvasta korvataan ajoneuvon käyttöpäivien menetys rahakorvauksena, jonka määrä on 50 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohden. Vaihtoehtoisesti vakuutuksenottaja voi halutessaan myös sopia vakuutusyhtiön kanssa sijaisauton vuokraamisesta. Sijaisautona korvataan enintään C-luokan ajoneuvo. Vakuutusyhtiö osoittaa autovuokraamon.

Korvauksen maksaminen edellyttää vakuutetun ajoneuvon kaskovakuutuksesta korvattavaa esinevahinkoa, kuten kolaria, törmäystä, tieltä suistumista, paloa tai varkautta. Korvausta maksetaan myös, jos ajoneuvo on ajokelvoton ajoneuvon teknisen vian vuoksi. Teknisen vian vuoksi ajokelvottoman ajoneuvon korvauksena on aina sijaisauto. Korvauksesta vähennetään samalta ajalta muusta vakuutuksesta mahdollisesti saatu korvaus, kuten liikennevakuutuksen seisontapäiväkorvaus. Jos ajoneuvo on sitä kohdanneen esinevahingon jälkeen ajokuntoinen, korvausta maksetaan vasta siitä lähtien, kun ajoneuvon korjaus korjaamolla on aloitettu.

Jos ajoneuvo ei ole ajokuntoinen, korvausta maksetaan siitä lähtien, kun vakuutusyhtiölle on ilmoitettu vahingosta. Korvausta maksetaan siihen saakka, kun vakuutettu ajoneuvo on valmiina noudettavaksi korjaamolta, se on muutoin vakuutuksenottajan käytettävissä tai sen tilalle on annettu, vuokrattu tai hankittu toinen ajoneuvo. Ajoneuvon korjausajalta korvausta suoritetaan kuitenkin enintään 30 päivältä. Edellä mainittuun korvattavaan aikaan sisältyy korjauksen tai varaosien odotusaika. Odotusaikaa korvataan enintään seitsemältä (7) menetetyltä käyttöpäivältä, jos kokonais- korjausaika odotusajat mukaan lukien ylittää 10 vuorokautta.

Seuraavissa tilanteissa sovelletaan poikkeavaa enimmäiskorvausaikaa:
 • Teknisen vian vuoksi korvausta maksetaan enintään viideltä päivältä, aloituspäivä mukaan lukien. Teknisen vian vuoksi maksettavaa korvausta voi saada vain kolme kertaa vuoden mittaisen vakuutuskauden aikana.
 • Kun korvauksena maksetaan kertakorvaus tai ajoneuvo lunastetaan,korvausta maksetaan enintään 14 päivältä.
 • Jos ajoneuvo on ajokelvoton lasiturvasta korvattavan vahingon vuoksi, korvausta maksetaan enintään viideltä päivältä.
 • Rengasturvasta korvattavan vahingon vuoksi matkan jatkumis- korvausta maksetaan yhdeltä päivältä.
 • Matkan jatkumisturvasta maksetaan korvausta enintään 30 päivältä.
Matkan jatkumisturva

Matkan jatkumisturvasta korvataan ajoneuvon käyttöpäivien menetys rahakorvauksena, jonka määrä on 50 euroa jokaista täyttä vuorokautta kohden. Vaihtoehtoisesti vakuutuksenottaja voi halutessaan myös sopia vakuutusyhtiön kanssa sijaisauton vuokraamisesta. Sijaisautona korvataan enintään C-luokan ajoneuvo. Mikäli vakuutettu ajoneuvo on pienempää luokkaa kuin C-luokan ajoneuvo, korvataan vastaava ajoneuvo, ei C-luokan ajoneuvoa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus sijaisautotapauksissa valita autovuokraamo.

Korvauksen maksaminen edellyttää vakuutetun ajoneuvon kaskovakuutuksesta korvattavaa esinevahinkoa, kuten kolaria, törmäystä, tieltä suistumista, paloa tai varkautta. Korvausta maksetaan myös, jos ajoneuvo on ajokelvoton ajoneuvon teknisen vian vuoksi. Teknisen vian vuoksi ajokelvottoman ajoneuvon korvauksena on aina sijaisauto. Korvauksesta vähennetään samalta ajalta muusta vakuutuksesta mahdollisesti saatu korvaus, kuten liikennevakuutuksen seisontapäiväkorvaus. Jos ajoneuvo on sitä kohdanneen esinevahingon jälkeen ajokuntoinen, korvausta maksetaan vasta siitä lähtien, kun ajoneuvon korjaus korjaamolla on aloitettu.

Jos ajoneuvo ei ole ajokuntoinen, korvausta maksetaan siitä lähtien, kun vakuutusyhtiölle on ilmoitettu vahingosta. Korvausta maksetaan siihen saakka, kun vakuutettu ajoneuvo on valmiina noudettavaksi korjaamolta, se on muutoin vakuutuksenottajan käytettävissä tai sen tilalle on annettu, vuokrattu tai hankittu toinen ajoneuvo. Ajoneuvon korjausajalta korvausta suoritetaan kuitenkin enintään 30 päivältä. Edellä mainittuun korvattavaan aikaan sisältyy korjauksen tai varaosien odotusaika. Odotusaikaa korvataan enintään seitsemältä (7) menetetyltä käyttöpäivältä.

Seuraavissa tilanteissa sovelletaan poikkeavaa enimmäiskorvausaikaa:
 • Teknisen vian vuoksi korvausta maksetaan enintään viideltä päivältä, aloituspäivä mukaan lukien. Teknisen vian vuoksi maksettavaa korvausta voi saada korkeintaan kolme kertaa vuoden mittaisen vakuutuskauden aikana.
 • Kun korvauksena maksetaan kertakorvaus tai ajoneuvo lunastetaan, korvausta maksetaan enintään 14 päivältä.
 • Jos ajoneuvo on ajokelvoton lasiturvasta korvattavan vahingon vuoksi, korvausta maksetaan enintään viideltä päivältä.
 • Rengasturvasta korvattavan vahingon vuoksi matkan jatkumiskorvausta maksetaan yhdeltä päivältä.
 • Matkan jatkumisturvasta maksetaan korvausta enintään 30 päivältä.
Jatkossa matkan jatkumisturvan rahakorvaus suoritetaan jokaista täyttä vuorokautta kohden alkaneen vuorokauden sijasta.

Jos vakuutettu ajoneuvo on kokoluokaltaan pienempi, kuin C-luokan ajoneuvo, niin tällöin matkan jatkumisturvasta korvataan vakuutetun ajoneuvon kokoluokkaa vastaava ajoneuvo, ei C-luokan ajoneuvoa.

Jatkossa vakuutusyhtiöllä on sijaisautotapauksissa oikeus valita autovuokraamo.

Täsmennetty muotoilua.
3.10 Lasiturva

Lasiturvasta korvataan tuulilasin, sivuikkunan tai takalasin ikkunalasin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta aiheutunut välitön esinevahinko, kun rikkoutumisen syynä on lasiin ulkoapäin suoraan kohdistunut isku, kuten kiven iskemä. Korvaaminen edellyttää lisäksi, että vaurio on sellainen, että lasin korjaaminen tai vaihtaminen on ajoneuvon liikenneturvallisuuden säilyttämisen vuoksi välttämätöntä.

Lasiturvasta ei korvata vahinkoja, jotka
 • ovat aiheutuneet muille laseille tai lasirakenteille, kuten peileille, valoumpioille, kattoluukuille, kattoikkunoille tai lasisille katoille
 • ovat aiheutuneet ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuormasta tai autossa olleesta eläimestä
 • ovat korvattavia takuun, tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella tai jotka muusta syystä korjataan veloituksetta ajoneuvon valmistajan, maahantuojan tai myyjän kustannuksella
 • veivät vaikuta ajoneuvon liikenneturvallisuuteen
 • ovat seurausta lasin kulumisesta tai naarmuuntumisesta
 • aiheutuvat lämpötilan muutoksesta tai lasin sisäisestä jännitteestä.

Korvauksesta vähennetään omavastuu, jos lasi vaihdetaan. Jos lasi korjataan, korvauksesta ei vähennetä omavastuuta. Omavastuu on valitun omavastuun suuruinen.
Lasiturva

Lasiturvasta korvataan tuulilasin, sivuikkunan tai takalasin ikkunalasin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta aiheutunut välitön esinevahinko, kun rikkoutumisen syynä on lasiin ulkoapäin suoraan kohdistunut isku, kuten kiveniskemä. Korvaaminen edellyttää lisäksi, että vaurio on sellainen, että lasin korjaaminen tai vaihtaminen on ajoneuvon liikenneturvallisuuden säilyttämisen vuoksi välttämätöntä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus valita korjausliike.

Lasiturvasta ei korvata vahinkoja, jotka
 • ovat aiheutuneet muille laseille tai lasirakenteille, kuten peileille, valoumpioille, kattoluukuille, kattoikkunoille tai lasisille katoille
 • ovat aiheutuneet ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuormasta tai autossa olleesta eläimestä
 • ovat korvattavia takuun, tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella tai jotka muusta syystä korjataan veloituksetta ajoneuvon valmistajan, maahantuojan tai myyjän kustannuksella
 • eivät vaikuta ajoneuvon liikenneturvallisuuteen
 • ovat seurausta lasin kulumisesta tai naarmuuntumisesta
 • aiheutuvat lämpötilan muutoksesta tai lasin sisäisestä jännitteestä.

Korvauksesta vähennetään omavastuu, jos lasi vaihdetaan. Jos lasi korjataan, korvauksesta ei vähennetä omavastuuta. Omavastuu on valitun omavastuun suuruinen.
Jatkossa vakuutusyhtiöllä on oikeus valita korjausliike lasiturvan piiriin kuuluvissa vahingoissa.
3.12 Parkkiturva

Parkkiturvasta korvataan toisen moottoriajoneuvon törmäyksellään vakuutuksen kohteena olevaan, pysäköityyn ajoneuvoon aiheuttama välitön esinevahinko, kun vahingon aiheuttanut ajoneuvo ei ole tiedossa. Korvauksen maksaminen edellyttää, että korvauksen vaatija on voinut luotettavasti selvittää vakuutusyhtiölle tapahtuma-ajan ja -paikan. Parkkiturvasta korvattu vahinko ei aiheuta bonusmenetystä.
Parkkiturva

Parkkiturvasta korvataan toisen moottoriajoneuvon törmäyksellään vakuutuksen kohteena olevaan, pysäköityyn ajoneuvoon aiheuttama välitön esinevahinko, kun vahingon aiheuttanut ajoneuvo ei ole tiedossa. Korvauksen maksaminen edellyttää, että korvauksen hakija on voinut luotettavasti selvittää vakuutusyhtiölle tapahtuma-ajan ja -paikan. Parkkiturvasta korvattu vahinko ei aiheuta bonusmenetystä.
Täsmennetty muotoilua.
3.14 Luonnonilmiöturva

Luonnonilmiöturvasta korvataan vakuutuksen kohteelle syntynyt esinevahinko, joka on aiheutunut
 1. tuulen kaatamasta puusta pysähtyneelle ajoneuvolle
 2. tuulen irrottamasta muusta esineestä pysähtyneelle ajoneuvolle
 3. raesateesta ajoneuvon ulkopinnoille
 4. veden pinnan kohoamisesta pysähtyneenä ja virta poiskytkettynä olevalle ajoneuvolle.

Luonnonilmiöturvasta korvattava vahinko ei aiheuta bonusmenetystä. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.

Luonnonilmiöturvasta ei korvata esinevahinkoa, joka on aiheutunut
 1. vedestä ajoneuvon toimintojen ohjainyksiköille tai muusta kosteuden aiheuttamasta vauriosta
 2. toisen ajoneuvon synnyttämästä ilmavirrasta.
Luonnonilmiöturva

Luonnonilmiöturvasta korvataan vakuutuksen kohteelle syntynyt esinevahinko, joka on aiheutunut
 1. myrskytuulen kaatamasta puusta pysähtyneelle ajoneuvolle
 2. myrskytuulen irrottamasta muusta esineestä pysähtyneelle ajoneuvolle
 3. raesateesta ajoneuvon ulkopinnoille
 4. veden pinnan kohoamisesta pysähtyneenä ja virta poiskytkettynä olevalle ajoneuvolle.

Luonnonilmiöturvasta korvattava vahinko ei aiheuta bonusmenetystä. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.

Luonnonilmiöturvasta ei korvata esinevahinkoa, joka on aiheutunut
 1. vedestä ajoneuvon toimintojen ohjainyksiköille tai muusta kosteuden aiheuttamasta vauriosta
 2. vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
 3. toisen ajoneuvon synnyttämästä ilmavirrasta
 4. hitaasti kehittyvistä tapahtumista tai seurauksista, kuten syöpymisestä, kulumisesta, ruostumisesta, sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, kostumisesta tai aineen väsymisestä.
Tuulen kaatamasta puusta tai irrottamasta esineestä ajoneuvolle aiheutunut vahinko korvataan jatkossa vain, jos kyse on ollut myrskytuulesta.

Luonnonilmiöturva ei jatkossa korvaa esinevahinkoa, joka on aiheutunut vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai muulla alueella.

Myöskään hitaasti kehittyvistä tapahtumista tai seurauksista, kuten syöpymisestä, kulumisesta, ruostumisesta, sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, kostumisesta tai aineen väsymisestä aiheutunutta vahinkoa ei jatkossa korvata luonnonilmiöturvasta.
4.1 Vakuutusmaksun palauttaminen

Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti ajoneuvon kaskovakuutuksen maksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstä poistosta on ilmoitettava etukäteen ajoneuvorekisteriin siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään. Liikennekäytöstä poiston hyvitys on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Ajoneuvon liikennekäytöstäpoistoissa maksunpalautusta ei anneta
 • museoajoneuvovakuutuksista
 • vientikilvellisistä ajoneuvoista
 • rekisteröimättömistä ajoneuvoista
 • jos vakuutettu ajoneuvo on ulkomailla.

Vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstä poiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen. Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus hyvityksen määrä riippuu siitä, mihin ajan kohtaan vuodesta liikennekäytöstä poisto kohdistuu.
Vakuutusmaksun palauttaminen

Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti ajoneuvon kaskovakuutuksen maksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstä poistosta on ilmoitettava etukäteen ajoneuvorekisteriin siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään. Liikennekäytöstä poiston hyvitys on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Ajoneuvon liikennekäytöstäpoistoissa maksunpalautusta ei anneta
 • museoajoneuvovakuutuksista
 • vientikilvellisistä ajoneuvoista
 • rekisteröimättömistä ajoneuvoista
 • jos vakuutettu ajoneuvo on ulkomailla.

Vakuutusmaksua palautetaan liikennekäytöstäpoiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen. Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus hyvityksen määrä riippuu siitä, mihin ajan kohtaan vuodesta liikennekäytöstä poisto kohdistuu.
Täsmennetty muotoilua.
4.2 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Palautettava vakuutusmaksu on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin vakuutussopimuslaissa mainittu euromäärä.

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta vakuutuksen päättyminen kohdistuu.
Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Palautettava vakuutusmaksu on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava summa on vähemmän kuin kahdeksan euroa.

Kun kyseessä on vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta vakuutuksen päättyminen kohdistuu.

Liikennekäytöstäpoiston aikana voimassa ovat aina S-kaskovakuutuksen turvat (palo-, varkaus-, ilkivalta-, oikeusturva-, ja rahoitusvakuutus). Lisäksi luonnonilmiö- ja lunastusturva ovat voimassa, jos nämä ovat olleet valittuina ennen liikennekäytöstäpoistoa. Törmäysturva on voimassa vain, jos ajoneuvo ei ole liikkunut vahingon sattumishetkellä.
Selkeytetty vuodenaikahinnoitellun vakuutuksen maksunpalautusta koskevaa kappaletta.

Siirretty ehdosta 4.3 suppean kaskon voimassaoloa liikennekäytöstä poiston aikana koskeva kappale tämän vakuutusehdon alle.
4.3 Vuodenaikahinnoiteltu vakuutus

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, vakuutusmaksut laskutetaan tasaisesti ympäri vuoden, valitsemasi maksuerien mukaisesti. Maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstä poisto tai vakuutuksen päättyminen kohdistuu.

Vakuutukselta voidaan periä maksua myös liikennekäytöstäpoiston jälkeen, jos vakuutusmaksua ei ole vielä kokonaisuudessaan laskutettu.

Liikennekäytöstäpoiston aikana voimassa on aina suppean kaskovakuutuksen turvat (palo-, varkaus-, ilkivalta-, oikeusturva-, ja rahoitusvakuutus). Lisäksi luonnonilmiö- ja lunastusturva ovat voimassa, jos nämä ovat olleet valittuna ennen liikennekäytöstä poistoa. Törmäysturva on voimassa vain, jos ajoneuvo ei ole liikkunut vahingon sattumishetkellä.
Vuodenaikahinnoiteltu vakuutus

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, vakuutusmaksut laskutetaan tasaisesti ympäri vuoden, valitsemiesi maksuerien mukaisesti. Maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstä poisto tai vakuutuksen päättyminen kohdistuu.

Vakuutukselta voidaan periä maksua myös liikennekäytöstäpoiston jälkeen, jos vakuutusmaksua ei ole vielä kokonaisuudessaan laskutettu.
Siirretty suppean kaskon voimassaoloa liikennekäytöstä poiston aikana koskeva kappale ehdon 4.2 alle.
5 Turvien yleiset rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
 1. ajoneuvolle sen suunnittelu-, asennus-, huolto-, käsittely- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta tai ajoneuvon korjaamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan heikoista osista tai materiaaleista
 2. ajoneuvolle tai sen osalle liiallisesta rasituksesta, ylikuormituksesta tai tavanomaisesta käytöstä
 3. hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
 4. ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle niiden kuormasta tai ajoneuvossa olleesta eläimestä, ellei sellainen vahinko ole välitön seuraus kolari-, varkaus- tai paloturvasta korvattavasta vahingosta
 5. osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella
 6. tuhoeläimistä
 7. kosteudesta, sateesta, pakkasesta, kuumuudesta tai jään tai lumen painosta
 8. vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden osittain tai kokonaan peittämällä tiellä tai alueella
 9. moottorikelkkoja ja mönkijöitä lukuun ottamatta ajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä
 10. ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta
 11. ajoneuvon käytöstä johtuvasta kulumisesta varkauden tai luvattoman käytön yhteydessä
 12. petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta rikoksesta tai sopimuksen rikkomisesta, tai jos vahingon aiheuttaja on saanut ajoneuvon tai sen avaimet luvallisesti haltuunsa.
 13. väärästä polttoaineesta tai polttoaineseoksesta. Tämä rajoitus ei koske hinausturvasta korvattavia vahinkoja.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat korvattavia takuun, tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella. Vakuutusyhtiö ei myöskään vastaa korjaustyön laadusta.
Turvien yleiset rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
 1. ajoneuvolle sen suunnittelu-, asennus-, huolto-, käsittely- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta tai ajoneuvon korjaamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan heikoista osista tai materiaaleista
 2. ajoneuvolle tai sen osalle liiallisesta rasituksesta, ylikuormituksesta tai tavanomaisesta käytöstä
 3. hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
 4. ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle niiden kuormasta tai ajoneuvossa olleesta eläimestä, ellei sellainen vahinko ole välitön seuraus kolari-, varkaus- tai paloturvasta korvattavasta vahingosta
 5. osallistuttaessa kilpailuun, sitä varten harjoitteluun, ajoharjoitteluun tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella
 6. tuhoeläimistä ja linnuista
 7. kosteudesta, sateesta, pakkasesta, kuumuudesta tai jään tai lumen painosta
 8. vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden osittain tai kokonaan peittämällä tiellä tai alueella
 9. moottorikelkkoja ja mönkijöitä lukuun ottamatta ajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä
 10. ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta
 11. ajoneuvon käytöstä johtuvasta kulumisesta varkauden tai luvattoman käytön yhteydessä
 12. petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta rikoksesta tai sopimuksen rikkomisesta, tai jos vahingon aiheuttaja on saanut ajoneuvon tai sen avaimet luvallisesti haltuunsa
 13. väärästä polttoaineesta tai polttoaineseoksesta. Tämä rajoitus ei koske hinausturvasta korvattavia vahinkoja.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat korvattavia takuun, tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella. Vakuutusyhtiö ei myöskään vastaa korjaustyön laadusta.
Täsmennetty kilpailua koskevan yleisen rajoitusehdon muotoilua.

Jatkossa vakuutuksesta ei korvata myöskään lintujen aiheuttamaa vahinkoa.
7.1.1 Korvaamisen perusteet

Välitön esinevahinko ja muut korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko sovitun turvan mukaisesti.

Vakuutuksesta korvattavan välittömän esinevahingon yhteydessä korvataan lisäksi kohtuulliset kustannukset välttämättömästä hinauksesta vahinkopaikalta ja anastetun ajoneuvon noutamisesta tai palauttamisesta (ehtokohta 3.2).

Vakuutuksenottaja on velvollinen toimimaan vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi vakuutussopimuslain ja yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 määräysten mukaisesti. Tällöin vakuutuksesta korvataan kohtuulliset pelastuskustannukset.
Korvaamisen perusteet

Välitön esinevahinko ja muut korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisesti, ulkoapäin ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko sovitun turvan mukaisesti.

Vakuutuksesta korvattavan välittömän esinevahingon yhteydessä korvataan lisäksi kohtuulliset kustannukset välttämättömästä hinauksesta vahinkopaikalta ja anastetun ajoneuvon noutamisesta tai palauttamisesta (ehtokohta 3.2).

Vakuutuksenottaja on velvollinen toimimaan vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi vakuutussopimuslain ja yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 määräysten mukaisesti. Tällöin vakuutuksesta korvataan kohtuulliset pelastuskustannukset.
Voimassaolevien edellytysten lisäksi välittömän esinevahingon korvaaminen edellyttää jatkossa sitä, että vahinko on aiheutunut ulkoapäin.
7.1.3 Korvaamisen rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata
 1. ajoneuvon arvon alenemista
 2. korjauksen yhteydessä tehtyjä erillisiä muutos- tai parannustöitä eikä muita vahinkoon liittymättömiä töitä eikä tarvikkeita
 3. kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että ajoneuvo, tarvikkeet tai varaosat kuljetetaan tai korjataan ajan säästämiseksi tavanomaisesta olennaisesti poikkeavin keinoin
 4. kustannuksia, jotka johtuvat lakosta tai työn seisauksesta
 5. vahingonselvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelin- ja matkakuluja,
 6. ansionmenetystä tai muita vastaavanlaisia kustannuksia
 7. omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamaa kulumista vahinkotapahtuman yhteydessä
 8. autoveroa tai muuta ajoneuvosta maksettavaksi tulevaa veroa tai veronluontoista maksua.

Korvausta voidaan alentaa, jos kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai on tehty sellaisia töitä, joiden johdosta ajoneuvon kunto on entisestään olennaisesti parantunut.
Korvaamisen rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata
 1. ajoneuvon arvon alenemista
 2. korjauksen yhteydessä tehtyjä erillisiä muutos- tai parannustöitä eikä muita vahinkoon liittymättömiä töitä eikä tarvikkeita
 3. kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että ajoneuvo, tarvikkeet tai varaosat kuljetetaan tai korjataan ajan säästämiseksi tavanomaisesta olennaisesti poikkeavin keinoin
 4. kustannuksia, jotka johtuvat lakosta tai työnseisauksesta
 5. vahingonselvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelin- ja matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavanlaisia kustannuksia
 6. omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamaa kulumista vahinkotapahtuman yhteydessä
 7. autoveroa tai muuta ajoneuvosta maksettavaksi tulevaa veroa tai veronluontoista maksua
 8. polttoaineen menetystä tai varkautta.

Korvausta voidaan alentaa, jos kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai on tehty sellaisia töitä, joiden johdosta ajoneuvon kunto on entisestään olennaisesti parantunut.
Jatkossa vakuutuksesta ei korvata polttoaineen menetystä tai varkautta.
7.2.1 Omaisuuden hinnan ja vahingon määrän arvioiminen

Käypä hinta

Korvauksen enimmäismääränä suoritetaan enintään käyvän hinnan mukainen korvaus. Käypä hinta on se käteishinta, joka ajoneuvosta tai sen varusteista on niiden kunto huomioon ottaen yleisesti saatavissa vahinkohetken markkinatilanteessa, kun niitä pidetään myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.
Omaisuuden hinnan ja vahingon määrän arvioiminen

Käypä hinta

Korvauksen enimmäismääränä suoritetaan enintään käyvän arvon mukainen korvaus. Käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta tai sen varusteista on niiden kunto huomioon ottaen yleisesti saatavissa vahinkohetken markkinatilanteessa, kun niitä pidetään myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.
Käypä hinta on täsmennetty käyväksi arvoksi.
7.2.2 Ikävähennykset

Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi käytämme osaan korvattavista esineistä ikävähennystaulukkoa, jossa esineelle lasketaan sen iän mukaan tämän hetken arvo. Käyvän hinnan laskemisessa sovelletaan ikävähennysprosentteja, kun vahingon yhteydessä korvataan seuraavia esineitä:
 • kypärä ja kypäräpuhelin tai ajopuku
 • radio-, kasetti-, CD- ja muut äänentoistolaitteet
 • televisio-, video-, DVD- ja navigointilaitteet sekä autopuhelimet.

Käyvän hinnan laskemisessa sovelletaan seuraavia ikävähennysprosentteja: (Esineen ikä, vähennysprosentti)
 • alle 2 vuotta, 0 %
 • alle 3 vuotta, 30 %
 • alle 4 vuotta, 40 %
 • alle 5 vuotta, 50 %
 • alle 6 vuotta, 60 %
 • 6 vuotta tai enemmän, 70 %

Vähennystä ei tehdä korjatun esineen korjauskustannuksista. Tällöin korjauskustannuksia korvataan enintään edellä mainitulla tavalla laskettuun käypään hintaan asti. Ikävähennykset tehdään uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavanlaisen omaisuuden käteismyyntihinnasta. Esineen ikä lasketaan ostohetkestä alkaen. Jos ostohetkeä ei voida todentaa ostokuitista, takuutodistuksesta tai muusta vastaavasta tositteesta, ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön.
Ikävähennykset

Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi käytämme osaan korvattavista esineistä ikävähennystaulukkoa, jossa esineelle lasketaan sen iän mukaan tämän hetken arvo. Käyvän arvon laskemisessa sovelletaan ikävähennysprosentteja, kun vahingon yhteydessä korvataan seuraavia esineitä:
 • kypärä ja kypäräpuhelin
 • radio-, kasetti-, CD- ja muut äänentoistolaitteet
 • televisio-, video-, DVD- ja navigointilaitteet sekä kiinteästi asennetut autopuhelimet.

Käyvän arvon laskemisessa sovelletaan seuraavia ikävähennysprosentteja:
(Esineen ikä, vähennysprosentti)
 • alle 2 vuotta, 0 %
 • alle 3 vuotta, 30 %
 • alle 4 vuotta, 40 %
 • alle 5 vuotta, 50 %
 • alle 6 vuotta, 60 %
 • 6 vuotta tai enemmän, 70 %

Vähennystä ei tehdä korjatun esineen korjauskustannuksista. Tällöin korjauskustannuksia korvataan enintään edellä mainitulla tavalla laskettuun käypään arvoon asti. Ikävähennykset tehdään uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavanlaisen omaisuuden käteismyyntihinnasta. Esineen ikä lasketaan ostohetkestä alkaen. Jos ostohetkeä ei voida todentaa ostokuitista, takuutodistuksesta tai muusta vastaavasta tositteesta, ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön.
Poistettu ajopuku ikävähennyslistauksesta.

Käypä hinta on täsmennetty käyväksi arvoksi.
7.3.1 Korjaaminen

Esinevahinko korvataan ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka, ja tätä varten vakuutetun on otettava ennalta yhteyttä vakuutusyhtiöön. Korjauskustannuksina maksetaan enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut käypä hinta, josta on vähennetty sen vahingon jälkeinen arvo ja omavastuu.
Korjaaminen

Esinevahinko korvataan ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka, ja tätä varten vakuutetun on otettava ennalta yhteyttä vakuutusyhtiöön. Korjauskustannuksina maksetaan enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut käypä arvo, josta on vähennetty sen vahingon jälkeinen arvo ja omavastuu.
Käypä hinta on täsmennetty käyväksi arvoksi.
7.3.2 Kertakorvaus

Jos omaisuutta ei korjata, vaikka se olisikin mahdollista, kertakorvauksena maksetaan arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä. Sama koskee myös tilanteita, joissa korjaus ajoneuvon iän, ominaisuuksien tai varaosien huonon saatavuuden vuoksi olisi vaikeata. Kertakorvauksena maksetaan enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä hinta, josta on vähennetty sen hinta vahinkotapahtuman jälkeen ja omavastuu.
Kertakorvaus

Jos omaisuutta ei korjata, vaikka se olisikin mahdollista, kertakorvauksena maksetaan arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä. Sama koskee myös tilanteita, joissa korjaus ajoneuvon iän, ominaisuuksien tai varaosien huonon saatavuuden vuoksi olisi vaikeata. Kertakorvauksena maksetaan enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä arvo, josta on vähennetty sen hinta vahinkotapahtuman jälkeen ja omavastuu.
Käypä hinta on täsmennetty käyväksi arvoksi.
7.3.4 Lunastus

Vakuutusyhtiö voi korvata esinevahingon lunastamalla ajoneuvon ja sen varusteet käyvästä hinnasta tai lunastusturvan sääntöjen mukaan, jos kyseinen turva sisältyy vakuutukseen. Lunastustapauksessa omistusoikeus ajoneuvoon ja varusteisiin siirtyy vakuutusyhtiölle, ellei toisin sovita.
Lunastus

Vakuutusyhtiö voi korvata esinevahingon lunastamalla ajoneuvon ja sen varusteet käyvästä arvosta tai lunastusturvan sääntöjen mukaan, jos kyseinen turva sisältyy vakuutukseen. Lunastustapauksessa omistusoikeus ajoneuvoon ja varusteisiin siirtyy vakuutusyhtiölle, ellei toisin sovita.
Käypä hinta on täsmennetty käyväksi arvoksi.
7.3.4.1 Lunastusturva

Lunastusturvasta maksetaan korvaus ajoneuvon lunastustilanteissa seuraavien sääntöjen mukaan:

Uuden auton lunastus

Ajoneuvo lunastetaan uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta vahinkohetkellä tai, jos ajoneuvoa ei ole enää myynnissä, siitä käteismyynti- hinnasta, joka ajoneuvolla oli silloin, kun ajoneuvo viimeksi oli uutena myynnissä, jos
 • ajoneuvon ensirekisteröinnistä on kulunut enintään kolme (3) vuotta
 • ajoneuvolla on ajettu enintään 60 000 kilometriä
 • korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 50 prosenttia uuden samanlaisen ajoneuvon edellä mainitusta hinnasta vahinkohetkellä tai kun sellainen viimeksi on ollut myynnissä
 • ajoneuvo on ensirekisteröinnistä alkaen ollut vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa.

Käytetyn auton lunastus

Jos edellä mainitut uuden auton lunastuksen edellytykset eivät täyty, ajoneuvo lunastetaan sillä välittömästi ennen vahinkoa olleesta käyvästä hinnasta korotettuna 30 prosentilla, jos korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 60 prosenttia ajoneuvon käyvästä hinnasta. Korvauksena suoritetaan kuitenkin enintään uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinta vahinkohetkellä tai kun sellainen viimeksi on ollut myynnissä. Korvauksen yläraja on enintään ajoneuvon hankintahetken arvo. Kun korvausta maksetaan lunastusturvasta, omavastuu on kuhunkin vakuutus- tapahtumaan sovellettavan omavastuun suuruinen.
Lunastusturva

Lunastusturvasta maksetaan korvaus ajoneuvon lunastustilanteissa seuraavien sääntöjen mukaan:

Uuden auton lunastus

Ajoneuvo lunastetaan uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta vahinkohetkellä tai, jos ajoneuvoa ei ole enää myynnissä, siitä käteismyyntihinnasta, joka ajoneuvolla oli silloin, kun ajoneuvo viimeksi oli uutena myynnissä, jos
 • ajoneuvon ensirekisteröinnistä on kulunut enintään kolme (3) vuotta
 • ajoneuvolla on ajettu enintään 60 000 kilometriä
 • korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 50 prosenttia uuden samanlaisen ajoneuvon edellä mainitusta hinnasta vahinkohetkellä tai kun sellainen viimeksi on ollut myynnissä
 • ajoneuvo on ensirekisteröinnistä alkaen ollut vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa.

Käytetyn auton lunastus

Jos edellä mainitut uuden auton lunastuksen edellytykset eivät täyty, ajoneuvo lunastetaan sillä välittömästi ennen vahinkoa olleesta käyvästä arvosta korotettuna 30 prosentilla, jos korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 60 prosenttia ajoneuvon käyvästä arvosta. Korvauksena suoritetaan kuitenkin enintään uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinta vahinkohetkellä tai kun sellainen viimeksi on ollut myynnissä. Korvauksen yläraja on enintään ajoneuvon hankintahetken käypä arvo. Kun korvausta maksetaan lunastusturvasta, omavastuu on kuhunkin vakuutustapahtumaan sovellettavan omavastuun suuruinen.
Käypä hinta on täsmennetty käyväksi arvoksi.
Tämän muutostiedotteen alkuun

Kotivakuutus

Kappale Vanha sisältö
(voimassa 1.3.2015 alkaen)
Uusi sisältö
(voimassa 1.9.2016 alkaen)
Muutoksen sisältö
1.2.2 Irtaimisto

Irtaimiston vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa. Omakoti- ja vapaa-ajanrakennuksessa tämä tarkoittaa, että vakuutus on voimassa omakotitalossa ja vapaa- ajanrakennuksessa sekä rakennuksen käyttöä palvelevissa samalla piha- alueella olevissa rakennuksissa. Vuokra- tai osakehuoneistossa irtaimiston vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa asuinhuoneistossa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa.

Omakotitalon irtaimistovakuutus on voimassa myös asunnon hallintaan ja käyttöön välittömästi liittyvissä asunnon ulkopuolisissa varastoissa.

Kerros-, rivi- tai paritalojen kellarikomeroissa ja muissa asunnon hallintaan ja käyttöön välittömästi liittyvissä asunnon ulkopuolisissa varastoissa säilytettävä irtaimisto sisältyy vakuutukseen enintään 10 prosenttiin vakuutukseen valitusta irtaimiston vakuutusmäärästä. Kodin ulkopuolisissa säilytystiloissa irtaimistolle sattuvissa vahingoissa korvausta maksetaan enintään 10 prosenttia irtaimistovakuutuksen vakuutusmäärästä vakuutustapahtumaa kohti.

Kiinteät sisusteet

Asuinhuoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain 4 luvun tai vastaavan myöhemmän lain mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä.

Näitä ovat esimerkiksi:
 • kiinteät kalusteet, kuten keittiön kaapistot ja kylpyhuoneen kalusteet
 • pinnoitteet, kuten kaakelit, parketit ja tapetoinnit
 • huoneistokohtaiset jälkeenpäin asennetut saunat ja ilmastoinnit.

Kiinteiden sisusteiden osalta korvausta maksetaan enintään 10 prosenttia irtaimistovakuutuksen vakuutusmäärästä vakuutustapahtumaa kohti. Huoneiston kiinteän sisustuksen vakuuttaminen edellyttää samassa vakuutuspaikassa voimassa olevaa irtaimiston vakuutusta. Jos irtaimiston vakuutus päättyy, myös huoneiston kiinteiden sisusteiden vakuutus päättyy.
Irtaimisto

Irtaimiston vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa. Omakotitalossa ja vapaa-ajan rakennuksessa tämä tarkoittaa, että vakuutus on voimassa omakotitalossa ja vapaa- ajan rakennuksessa sekä rakennuksen käyttöä palvelevissa samalla piha-alueella olevissa rakennuksissa. Vuokra- tai osakehuoneistossa irtaimiston vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa asuinhuoneistossa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa.

Omakotitalon irtaimistovakuutus on voimassa myös asunnon hallintaan ja käyttöön välittömästi liittyvissä asunnon ulkopuolisissa varastoissa.

Kerros-, rivi- tai paritalojen kellarikomeroissa ja muissa asunnon hallintaan ja käyttöön välittömästi liittyvissä asunnon ulkopuolisissa varastoissa säilytettävä irtaimisto sisältyy vakuutukseen enintään 10 prosenttiin vakuutukseen valitusta irtaimiston vakuutusmäärästä. Kodin ulkopuolisissa säilytystiloissa irtaimistolle sattuvissa vahingoissa korvausta maksetaan enintään 10 prosenttia irtaimistovakuutuksen vakuutusmäärästä vakuutustapahtumaa kohti.

Kiinteät sisusteet

Asuinhuoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain 4 luvun tai vastaavan myöhemmän lain mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä.

Näitä ovat esimerkiksi:
 • kiinteät kalusteet, kuten keittiön kaapistot ja kylpyhuoneen kalusteet
 • pinnoitteet, kuten kaakelit, parketit ja tapetoinnit
 • huoneistokohtaiset jälkeenpäin asennetut saunat ja ilmastoinnit.

Kiinteiden sisusteiden osalta korvausta maksetaan enintään 10 prosenttia irtaimistovakuutuksen vakuutusmäärästä vakuutustapahtumaa kohti. Huoneiston kiinteän sisustuksen vakuuttaminen edellyttää samassa vakuutuspaikassa voimassa olevaa irtaimiston vakuutusta. Jos irtaimiston vakuutus päättyy, myös huoneiston kiinteiden sisusteiden vakuutus päättyy.

Yhtiöjärjestyksessä sovitut laajennukset eivät sisälly kiinteisiin sisustuksiin.
Ehdoissa todetaan jatkossa se, että vakuutettua asuinhuoneistoa koskevassa yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti sovitut laajennukset eivät sisälly vakuutuksen tarkoittamiin kiinteisiin sisustuksiin.
3.1 Rakennus

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty yli 5 m2:n suuruinen asuin- tai vapaa-ajanrakennus. Vakuutuskirjassa mainittu rakennus on vakuutuksen kohteena myös sen ollessa rakenteilla tai peruskorjattavana.

Asuinrakennus

Asuinrakennuksella tarkoitetaan rakennusta, josta vähintään puolet on tarkoitettu asuinkäyttöön ja joka on vakuutettujen pääasiallisessa ympärivuotisessa asumiskäytössä. Rakennusta pidetään ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuna, jos se rakenteeltaan, tekniikaltaan ja varustetasoltaan mahdollistaa jatkuvan ympärivuotisen asuinkäytön. Vapaa-ajan rakennus on vakuutettujen vapaa-ajanviettoon käytettävä rakennus.

Asuin- ja vapaa-ajanrakennuksen mukana vakuutukseen sisältyvät:
 • tavanomaiset koneet ja laitteet, kuten LVISA-laitteet
 • sähkö- ja muut kaapelit sekä johtimet ja putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen liittymään saakka
 • sähköjohdot ja mittarit sekä sähköpääkeskus
 • piha-alue, johon katsotaan kuuluvan rakennuksien välittömässä läheisyydessä, päivittäisessä käytössä oleva hoidettu alue ja maaperä enintään 50 000 euroon asti
 • piha-alueella olevat kiinteät tavanomaiset rakenteet, koneet ja laitteet, kuten lipputangot, aidat ja antennit
 • uima-altaat, paljut ynnä muut vastaavat altaat enintään 5 000 euroon asti
 • öljysäiliöt
 • lämmitysaineet enintään vuoden käyttöä vastaavasta määrästä
 • piha-alueella olevat enintään 5 m2:n suuruiset rakennukset, kuten katokset, varastot ja leikkimökit. Yli 5 m2:n suuruiset rakennukset voidaan vakuuttaa erikseen.

Vakuutuksen kohteena eivät ole
 • ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävät tai tarkoitetut rakennukset
 • vesialueet, laiturit ja rantarakennelmat
 • tonttimetsä ja luonnonvaraiset alueet
 • savusaunat
 • piha-alueella olevat patsaat, taide-esineet ja muut vastaavat erikoisrakennelmat
 • moottoriajoneuvot, moottorikäyttöiset kulkuvälineet, niiden osat ja varusteet
 • vakuutetun rakennuksen perusanturan alapuolella olevat rakenteet, kuten salaojat tai paalutukset
 • pyörien päällä olevat rakennukset ja rakennelmat.
Rakennus

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty yli 5 m2:n suuruinen asuinrakennus tai vapaa-ajan rakennus. Vakuutuskirjassa mainittu rakennus on vakuutuksen kohteena myös sen ollessa rakenteilla tai peruskorjattavana.

Asuinrakennus

Asuinrakennuksella tarkoitetaan rakennusta, josta vähintään puolet on tarkoitettu asuinkäyttöön ja joka on vakuutettujen pääasiallisessa ympärivuotisessa asumiskäytössä. Rakennusta pidetään ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuna, jos se rakenteeltaan, tekniikaltaan ja varustetasoltaan mahdollistaa jatkuvan ympärivuotisen asuinkäytön. Vapaa-ajan rakennus on vakuutettujen vapaa-ajanviettoon käytettävä rakennus.

Asuinrakennuksen ja vapaa-ajan rakennuksen mukana vakuutukseen sisältyvät
 • tavanomaiset koneet ja laitteet, kuten LVISA-laitteet
 • sähkökaapelit ja muut kaapelit sekä johtimet ja putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen liittymään saakka
 • sähköjohdot ja -mittarit sekä sähköpääkeskus
 • piha-alue, johon katsotaan kuuluvan rakennuksien välittömässä läheisyydessä, päivittäisessä käytössä oleva hoidettu alue ja maaperä enintään 50 000 euroon asti
 • piha-alueella olevat kiinteät tavanomaiset rakenteet, koneet ja laitteet, kuten lipputangot, aidat ja antennit
 • uima-altaat, paljut ynnä muut vastaavat altaat enintään 5 000 euroon asti
 • öljysäiliöt
 • rakennuksen sijaintipaikassa olevat lämmitysaineet enintään vuoden käyttöä vastaavasta määrästä
 • piha-alueella olevat enintään 5 m2:n suuruiset rakennukset, kuten katokset, varastot ja leikkimökit. Yli 5 m2:n suuruiset rakennukset voidaan vakuuttaa erikseen.

Vakuutuksen kohteena eivät ole
 • ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävät tai tarkoitetut rakennukset
 • vesialueet, laiturit ja rantarakennelmat
 • tonttimetsä ja luonnonvaraiset alueet
 • savusaunat
 • piha-alueella olevat patsaat, taide-esineet ja muut vastaavat erikoisrakennelmat
 • moottoriajoneuvot, moottorikäyttöiset kulkuvälineet, niiden osat ja varusteet
 • vakuutetun rakennuksen perusanturan alapuolella olevat rakenteet, kuten salaojat tai paalutukset
 • maalämpöjärjestelmään kuuluvat putket, jotka ovat rakennuksen anturan ala- tai ulkopuolella
 • pyörien päällä olevat rakennukset ja rakennelmat.
Jatkossa lämmitysaineet korvataan vain, jos ne ovat rakennuksen sijaintipaikassa. Vakuutuksen kohteena eivät jatkossa ole maalämpöjärjestelmään kuuluvat putket, jotka ovat rakennuksen anturan ala- tai ulkopuolella.
3.2 Irtaimisto

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty kotitalous- käyttöön tarkoitettu irtaimisto. Irtaimiston enimmäiskorvausmäärä on merkitty vakuutuskirjaan. Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa- ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä. Koti-irtaimistoon sisältyy myös 4 000 euroon asti sellainen kotitalouskäyttöön lainattu tai vuokrattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun koti- irtaimistoonsa.

Seuraavassa taulukossa on kerrottu vakuutuksen kohteena olevien yksittäisten esineiden tai tiettyjen esine- tai omaisuusryhmien enimmäiskorvausmäärät.

Yksittäinen esine tai kokoelma5 000 euroa
Enintään 5 000 euron hintaisia yksittäisiä taideteoksia, koruja ja muita arvoesineitä yhteensä20 000 euroa
Huoneiston kiinteä sisustus10 % vakuutusmäärästä
Polkupyörä2 500 euroa
Autossa, matkailuautossa, perävaunussa, asuntoperävaunussa tai veneessä pysyvästi tai tilapäisesti säilytettävä kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimisto varkaus- ja ilkivaltavahingoissa2 000 euroa
Autossa, matkailuautossa, perävaunussa, asuntoperävaunussa tai veneessä pysyvästi tai tilapäisesti säilytettävät tietokonepelit, CD-, DVD-, Blu-ray- tai vastaavat levytenintään 200 euroa
Kerros-, rivi- ja paritalojen kellarikomeroissa ja muissa asunnon hallintaan ja käyttöön välittömästi liittyvissä asunnon ulkopuolisissa varastoissa säilytettävä irtaimisto10 % vakuutusmäärästä
Poltto- tai sähkömoottorilla toimivat rekisteröinti- velvollisuudesta vapaat koneet, joiden rakenteellinen huippunopeus on enintään 15 km/h, kuten päältä ajettava ruohonleikkuri tai puutarhatraktori2 000 euroa
Soutuveneeksi valmistettu vene, kanootti tai jolla ja siihen kuuluva enintään kymmenen hevosvoiman perämoottori yhteensä4 000 euroa
Sellaiset vuokratut tai lainatut esineet, jotka vakuutetun omistamana kuuluisivat hänen vakuutettuun irtaimistoonsa4 000 euroa
Rahaa ja arvopapereita vakuutuspaikassa500 euroa
Tietovälineisiin sisältyvien tietojen, tiedostojen ja ohjelmien palautuskustannukset500 euroa
Elintarvikkeet ja alkoholituotteet2 000 euroa

Vakuutuksen kohteena eivät ole
 • eläimet
 • moottoriajoneuvot, perävaunut, asuntoperävaunut, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet eivätkä niiden osat ja varusteet
 • veneet eivätkä niiden osat ja varusteet lukuun ottamatta edellä mainittua soutuvenettä, kanoottia ja jollaa ja niihin kuuluvaa enintään kymmenen hevosvoiman perämoottoria
 • ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävä tai tarkoitettu omaisuus
 • käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet ja muut vastaavanlaiset asiakirjat
 • sähkövirta tai vesi
 • toiselle vuokrattu tai lainattu omaisuus.
 • henkilökohtaiset apuvälineet silmälaseja lukuunottamatta.
Irtaimisto

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty kotitalouskäyttöön tarkoitettu irtaimisto. Irtaimiston enimmäiskorvausmäärä on merkitty vakuutuskirjaan. Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä. Koti-irtaimistoon sisältyy myös 4 000 euroon asti sellainen kotitalouskäyttöön lainattu tai vuokrattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun koti-irtaimistoonsa.

Seuraavassa taulukossa on kerrottu vakuutuksen kohteena olevien yksittäisten esineiden tai tiettyjen esine- tai omaisuusryhmien enimmäiskorvausmäärät.

Yksittäinen esine tai kokoelma5 000 euroa
Enintään 5 000 euron hintaisia yksittäisiä taideteoksia, koruja ja muita arvoesineitä yhteensä20 000 euroa
Huoneiston kiinteä sisustus10 % vakuutusmäärästä
Polkupyörä2 500 euroa
Autossa, matkailuautossa, perävaunussa, asuntoperävaunussa tai veneessä pysyvästi tai tilapäisesti säilytettävä kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimisto varkaus- ja ilkivaltavahingoissa2 000 euroa
Autossa, matkailuautossa, perävaunussa, asuntoperävaunussa tai veneessä pysyvästi tai tilapäisesti säilytettävät tietokonepelit, CD-, DVD-, Blu-ray- tai vastaavat levytenintään 200 euroa
Kerros-, rivi- ja paritalojen kellarikomeroissa ja muissa asunnon hallintaan ja käyttöön välittömästi liittyvissä asunnon ulkopuolisissa varastoissa säilytettävä irtaimisto10 % vakuutusmäärästä
Poltto- tai sähkömoottorilla toimivat rekisteröintivelvollisuudesta vapaat koneet, joiden rakenteellinen huippunopeus on enintään 15 km/h, kuten päältä ajettava ruohonleikkuri tai puutarhatraktori2 000 euroa
Soutuveneeksi valmistettu vene, kanootti tai jolla ja siihen kuuluva enintään kymmenen hevosvoiman perämoottori yhteensä4 000 euroa
Sellaiset vuokratut tai lainatut esineet, jotka vakuutetun omistamana kuuluisivat hänen vakuutettuun irtaimistoonsa4 000 euroa
Rahaa ja arvopapereita vakuutuspaikassa500 euroa
Tietovälineisiin sisältyvien tietojen, tiedostojen ja ohjelmien palautuskustannukset500 euroa
Elintarvikkeet ja alkoholituotteet2 000 euroa

Vakuutuksen kohteena eivät ole
 • eläimet
 • moottoriajoneuvot, perävaunut, asuntoperävaunut, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet eivätkä niiden osat ja niihin liittyvät varusteet
 • veneet eivätkä niiden osat ja varusteet lukuun ottamatta edellä mainittua soutuvenettä, kanoottia ja jollaa ja niihin kuuluvaa enintään kymmenen hevosvoiman perämoottoria
 • ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävä tai tarkoitettu omaisuus
 • käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet ja muut vastaavanlaiset asiakirjat
 • sähkövirta tai vesi
 • polttopuut
 • toiselle vuokrattu tai lainattu omaisuus.
 • henkilökohtaiset apuvälineet kuten proteesit, pyörätuolit tai muut vastaavat apuvälineet silmälaseja lukuunottamatta.
Jatkossa vakuutuksen kohteena eivät ole polttopuut. Lisäksi täsmennetty henkilökohtaisten apuvälineiden ja ajoneuvoihin liittyvien varusteiden määritelmää.
4.3 Rikkoutumisturva

Vakuutuksesta korvataan välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuksesta korvataan myös sähköilmiön (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheuttama välitön rikkoutuminen. Vakuutuksesta korvataan myös äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutetun kiinteistön toimintaa palvelevan LVISA-laitteen tai -tekniikan välitön rikkoutuminen.

Rikkoutumisturvasta ei korvata vahinkoja, jotka alkuperäisen aiheuttajan mukaan ovat käsiteltävissä seuraavien turvien perusteella:
 • paloturva
 • tulvaturva
 • luonnonilmiöturva
 • rikosturva
 • vuototurva
 • asumisen keskeytysturva
 • psykoterapiaturva luonnonkatastrofi-, palo- ja rikosvahingoissa
 • matkatavaraturva.
Rikkoutumisturva

Vakuutuksesta korvataan välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Tapahtuman äkillisyys ja ennalta arvaamattomuus arvioidaan objektiivisesti yleisen elämänkokemuksen, tapahtumankulun poikkeuksellisuuden ja korvauksenhakijan toiminnan perusteella. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutuksesta korvataan myös sähköilmiön (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheuttama välitön rikkoutuminen. Vakuutuksesta korvataan myös äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutetun kiinteistön toimintaa palvelevan LVISA-laitteen tai -tekniikan välitön rikkoutuminen.

Rikkoutumisturvasta ei korvata vahinkoja, jotka alkuperäisen aiheuttajan mukaan ovat käsiteltävissä seuraavien turvien perusteella:
 • paloturva
 • tulvaturva
 • luonnonilmiöturva
 • rikosturva
 • vuototurva
 • asumisen keskeytysturva
 • psykoterapiaturva luonnonkatastrofi-, palo- ja rikosvahingoissa
 • matkatavaraturva.
Täsmennetty välittömän esinevahingon määritelmää.
4.5 Rikosturva

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on
 • varkaus tai sen yritys
 • ilkivalta, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa
 • murto, jolla tarkoitetaan murtautumista rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan lukittuun rakennukseen, rakennuksen tilaan tai muuhun irtaimiston säilytystilaan
 • irtaimiston säilytystilaan tunkeutuminen avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä
 • ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta tai sen yritystä, jossa henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.
Rikosturva

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on
 • varkaus tai sen yritys, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä
 • ilkivalta, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa
 • murto, jolla tarkoitetaan murtautumista rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan lukittuun rakennukseen, rakennuksen tilaan tai muuhun irtaimiston säilytystilaan
 • irtaimiston säilytystilaan tunkeutuminen avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä
 • ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta tai sen yritystä, jossa henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.
Täsmennetty varkauden määritelmää. Varkaus on pystyttävä yksilöimään tapahtuma-ajaltaan, paikaltaan ja olosuhteiltaan.
4.7 Asumisen keskeytysturva

Vakuutuksesta korvataan omassa käytössä olevan, vakuutuskirjaan merkityn asunnon asumiskäytön estymisestä syntyneitä kustannuksia, kun vakituiseen asuntoon on kohdistunut näiden vakuutusehtojen mukaan korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko.

Vakuutuksesta korvataan kohtuulliset ja välttämättömät ylimääräiset asumis-, kuljetus- ja varastointikustannukset. Vakuutuksesta ei korvata ruokailu- kustannuksia tai muita välillisiä kustannuksia.

Korvauksena maksetaan enintään 85 prosenttia edellä mainituista, vakuutusyhtiön kanssa etukäteen sovituista todellisista kustannuksista. Vaihtoehtoisesti asumiskäytön keskeytymisestä maksettava korvaus voidaan sopia myös kertakorvauksena, jolloin vakuutetun ei tarvitse toimittaa selvitystä todellisista ylimääräisistä kustannuksista.

Korvausta asumiskäytön keskeytymisestä maksetaan enintään yhdeltä vuodelta.
Asumisen keskeytysturva

Vakuutuksesta korvataan omassa käytössä olevan, vakuutuskirjaan merkityn asunnon päivittäisessä elämässä tärkeän huonetilan, kuten esimerkiksi keittiön ja kylpyhuonetilan, asumiskäytön estymisestä syntyneitä kustannuksia, kun vakituiseen asuntoon on kohdistunut näiden vakuutusehtojen mukaan korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko.

Vakuutuksesta korvataan kohtuulliset ja välttämättömät ylimääräiset asumis-, kuljetus- ja varastointikustannukset. Vakuutuksesta ei korvata ruokailukustannuksia tai muita välillisiä kustannuksia.

Korvauksena maksetaan enintään 85 prosenttia edellä mainituista, vakuutusyhtiön kanssa etukäteen sovituista todellisista kustannuksista. Vaihtoehtoisesti asumiskäytön keskeytymisestä maksettava korvaus voidaan sopia myös kertakorvauksena, jolloin vakuutetun ei tarvitse toimittaa selvitystä todellisista ylimääräisistä kustannuksista.

Korvausta asumiskäytön keskeytymisestä maksetaan enintään yhdeltä vuodelta.
Täsmennetty asumisen keskeytysturvan määritelmää.
4.9 Matkatavaraturva

Vakuutuksesta korvataan matkatavaroille vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvia esinevahinkoja. Vakuutusturva on voimassa kolme kuukautta matkan alkamisesta sekä loma- että työmatkoilla Suomessa ja ulkomailla. Irtaimisto on vakuutettuna ulkomailla ja Suomessa enintään 2 000 euroon saakka matkaa kohden ilman omavastuuta.

Vakuutus on voimassa ulkomaan- matkoilla. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään vakuutetun päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle yli 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa- ajan asunnosta. Matka sisältää menon matkakohteeseen, oleskelun siellä ja paluun. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla matkan pituudesta riippumatta.

Vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön omistamalla asunnolla tai vapaa-ajan asunnolla eikä näiden paikkojen välisillä matkoilla matkan pituudesta riippumatta.

Jatkuvassa matkavakuutuksessa yhtäjaksoisen matkan tai oleskelun ulkomailla tai Suomessa ei katsota katkeavan alle 14 vuorokauden mittaisen kotipaikkakunnalla käynnin vuoksi, jos tarkoitus on palata samaan matkakohteeseen.

Matkatavaralla tarkoitetaan vakuutetun matkalle mukaansa ottamaa ja matkalla hankkimaa omaisuutta. Vakuutukseen sisältyy lisäksi sellainen vuokrattu tai lainattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun irtaimistoonsa. Matkatavarat ovat vakuutettuina kaikkien vakuutettujen osalta yhteensä enintään 2 000 euroon asti matkaa kohden. Rahat, arvopaperit sekä muut asiakirjat kuten passi, henkilöllisyystodistus, ajokortti sekä muut niihin rinnastettavat ovat vakuutettuina enintään 300 euroon asti.

Matkatavaravakuutuksen kohteena eivät ole
 • muuttotavarat ja erilliset rahtitavaralähetykset
 • luottokortit tai muut maksuvälineet
 • käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet ja muut vastaavanlaiset asiakirjat
 • tietovälineisiin sisältyvät tiedot, tiedostot ja ohjelmat
 • eläimet ja kasvit
 • moottoriajoneuvot, perävaunut, asuntoperävaunut, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet tai veneet eivätkä niiden osat ja varusteet
 • ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävä tai tarkoitettu omaisuus.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata
 • moottoriajoneuvoon, perävaunuun, veneeseen, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen arvoesineiden varkautta
 • perävaunun, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen optisten tai elektronisten laitteiden eikä sähkötyökalujen varkautta. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske optisten tai elektronisten laitteiden tai sähkötyökalujen varkautta matkailuperävaunusta.
Matkatavaraturva

Vakuutuksesta korvataan matkatavaroille vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvia esinevahinkoja. Vakuutusturva on voimassa kolme kuukautta matkan alkamisesta sekä loma- että työmatkoilla Suomessa ja ulkomailla. Irtaimisto on vakuutettuna ulkomailla ja Suomessa enintään 2 000 euroon saakka matkaa kohden ilman omavastuuta.

Vakuutus on voimassa ulkomaan matkoilla. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään vakuutetun päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle yli 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Matka sisältää menon matkakohteeseen, oleskelun siellä ja paluun. Vakuutus ei ole voimassa päivittäisen elinympäristön sisällä tai edellä mainittujen paikkojen välisillä matkoilla.

Vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön omistamalla asunnolla tai vapaa-ajan asunnolla eikä näiden paikkojen välisillä matkoilla matkan pituudesta riippumatta.

Jatkuvassa matkavakuutuksessa yhtäjaksoisen matkan tai oleskelun ulkomailla tai Suomessa ei katsota katkeavan alle 14 vuorokauden mittaisen kotipaikkakunnalla käynnin vuoksi, jos tarkoitus on palata samaan matkakohteeseen.

Matkatavaralla tarkoitetaan vakuutetun matkalle mukaansa ottamaa ja matkalla hankkimaa omaisuutta. Vakuutukseen sisältyy lisäksi sellainen vuokrattu tai lainattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun irtaimistoonsa. Matkatavarat ovat vakuutettuina kaikkien vakuutettujen osalta yhteensä enintään 2 000 euroon asti matkaa kohden. Rahat, arvopaperit sekä muut asiakirjat, kuten passi, henkilöllisyystodistus, ajokortti sekä muut niihin rinnastettavat, ovat vakuutettuina enintään 300 euroon asti. Korut, kellot sekä muut arvoesineet ovat matkavakuutuksessa vakuutettuina enintään 500 euroon asti.

Matkatavaravakuutuksen kohteena eivät ole
 • muuttotavarat ja erilliset rahtitavaralähetykset
 • luottokortit tai muut maksuvälineet
 • käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet ja muut vastaavanlaiset asiakirjat
 • tietovälineisiin sisältyvät tiedot, tiedostot ja ohjelmat
 • eläimet ja kasvit
 • moottoriajoneuvot, perävaunut, asuntoperävaunut, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet tai veneet eivätkä niiden osat ja varusteet
 • ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävä tai tarkoitettu omaisuus.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata
 • moottoriajoneuvoon, perävaunuun, veneeseen, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen arvoesineiden varkautta
 • perävaunun, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen optisten tai
 • elektronisten laitteiden eikä sähkötyökalujen varkautta. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske optisten tai elektronisten laitteiden tai sähkötyökalujen varkautta matkailuperävaunusta.
Täsmennetty matkatavaraturvan voimassaoloalueen määritelmää. Jatkossa arvoesineet ovat vakuutettuina enintään 500 euroon asti.
5 Vakuutusturviin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata
 • vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta
 • tavanomaisesta naarmuuntumisesta tai kolhiintumisesta aiheutunutta vahinkoa
 • vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä, kuten varkausvahinkoa, jonka tapahtuma- aikaa, paikkaa ja -olosuhteita ei voida tarkoin määritellä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut tietokoneviruksesta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut seuraeläimen tavanomaisesta käyttäytymisestä
 • urheiluvälineen tai -varusteen rikkoutumista, kun sitä käytetään tarkoitukseensa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että polkupyörä ei ole ollut lukittuna
 • matkapuhelimen varkausvahinkoa, jos vakuutettu ei ole ilmoittanut puhelimensa ID-numeroa ja IMEI-tunnusta operaattorille puhelimen lukitsemiseksi niin, ettei sitä voi käyttää eikä myydä eteenpäin
 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että esine on saatettu alttiiksi sellaiselle lämpötilalle, jota esineen ei ominaisuuksiltaan tulisi kestää
 • vahinkoa, joka on aiheutunut pakkasesta, jäästä, jäätymisestä, kuivuudesta, kuumuudesta, kosteudesta, aallokosta, lumesta tai sateesta, lukuun ottamatta rankkasade- tai vesistötulvan aiheuttamaa vahinkoa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut lämpötilan vaihtelusta aiheutuneesta aineen ja materiaalin laajenemisesta tai supistumisesta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, kulumisesta, aineen ja materiaalin väsymisestä, kondensiosta tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut hajusta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta
 • vahinkoja, joissa vesi on läpäissyt vesieristeen tai vesieriste on puuttunut kokonaan, tai vahinkoja, joissa vesi on päässyt rakenteeseen lattiakaivon, lattiakaivon ja korokerenkaan tai lattiakaivon ja rakenteiden liittymiskohdista taikka joissa sulamis- tai sadevesi on läpäissyt ulkoapäin perustuksen, ulkoseinän tai vesikaton
 • vahinkoa, joka on aiheutunut altaan poistoviemärin vuodosta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakennuksen kattokourun tai rakennuksen ulkopuolisen sadevesisyöksytorven rikkoutumisesta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakenteiden liikkumisesta
 • kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai toimimattomuudesta aiheutunutta vahinkoa, ellei syynä ole rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva
 • vahinkoa ja kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet omaisuudelle tai esineelle rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta, kuten suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta, korjaamiseen tai rakentamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista, rakennusvirheestä tai perustamisvirheestä
 • ilmanlaatututkimuksista aiheutuneita kustannuksia
 • vahinkoa, joka on aiheutunut ammattimaisesta räjäytys-, louhinta-, paalutus- tai muusta maanrakennustyöstä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut polttomoottorille tai polttomoottorikäyttöiselle laitteelle muusta syystä kuin ulkoapäin äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä, mutta irti päässeen tulen aiheuttama vahinko kuitenkin korvataan
 • petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta tai vuokralaisen toiminnan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutunutta vahinkoa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut moottorisahalle, ruohonleikkurille tai muulle työkalulle sitä käytettäessä käyttötarkoitukseensa
 • piirustusten ja asiakirjojen vahinkoja, ellei niiden tilalle hankita uusia
 • puhtaita varallisuusvahinkoja
 • vahinkoa, jos asunto-osakeyhtiö on kunnossapitovastuullaan olevia rakenteita kohdanneen vahingon yhteydessä velvollinen vastaamaan myös osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevan omaisuuden vaurioista
 • vakuutetulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja siltä osin kuin vahinko aiheutuu rakennukselle, joka on rakennettu ilman laissa säädettyä lupaa tai myönnetyn luvan vastaisesti, tai vahinko aiheutuu tällaisessa rakennuksessa olevalle omaisuudelle
 • vahinkoa, joka on aiheutunut sellaisesta syystä, että se voidaan korvata jonkin erityislain, takuun, muun sitoumuksen tai vakuutuksen perusteella taikka julkisista varoista. Vakuutuksesta kuitenkin korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja siltä osin kuin vakuutetun ei ole mahdollista saada korvausta esimerkiksi valtion varoista poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain tai mahdollisen myöhemmän lain nojalla.
Vakuutusturviin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata
 • vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta
 • tavanomaisesta naarmuuntumisesta tai kolhiintumisesta aiheutunutta vahinkoa
 • vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä, kuten varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja -olosuhteita ei voida tarkoin määritellä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut tietokoneviruksesta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut seuraeläimen käyttäytymisestä
 • urheiluvälineen tai -varusteen rikkoutumista, kun sitä käytetään tarkoitukseensa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut jääkaapin, pakastimen tai vastaavan käyttölaitteen sulamisvedestä ilman, että kyseinen käyttölaite on rikkoutunut ennen sulamisveden vuototapahtumaa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että polkupyörä, lastenvaunut tai muu vastaava esine ei ole ollut lukittuna
 • matkapuhelimen varkausvahinkoa, jos vakuutettu ei ole ilmoittanut puhelimensa ID-numeroa ja IMEI-tunnusta operaattorille puhelimen lukitsemiseksi niin, ettei sitä voi käyttää eikä myydä eteenpäin
 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että esine on saatettu alttiiksi sellaiselle lämpötilalle, kosteudelle tai muulle vastaavalle olosuhteelle, jota esineen ei ominaisuuksiltaan tulisi kestää
 • vahinkoa, joka on aiheutunut pakkasesta, jäästä, jäätymisestä, kuivuudesta, kuumuudesta, kosteudesta, aallokosta, lumesta tai sateesta, lukuun ottamatta rankkasade- tai vesistötulvan aiheuttamaa vahinkoa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut lämpötilan vaihtelusta aiheutuneesta aineen ja materiaalin laajenemisesta tai supistumisesta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, kulumisesta, aineen ja materiaalin väsymisestä, kondensiosta, likaantumisesta, värjääntymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut hajusta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta
 • vahinkoja, joissa vesi on läpäissyt vesieristeen tai vesieriste on puuttunut kokonaan, tai vahinkoja, joissa vesi on päässyt rakenteeseen lattiakaivon, lattiakaivon ja korokerenkaan tai lattiakaivon ja rakenteiden liittymiskohdista taikka joissa sulamis- tai sadevesi on läpäissyt ulkoapäin perustuksen, ulkoseinän tai vesikaton
 • vahinkoa, joka on aiheutunut altaan poistoviemärin vuodosta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että suihku-, käyttö- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt
 • hyönteisten, rottien, hiirien, myyrien, näätien, oravien, jänisten eikä kanien aiheuttamaa vahinkoa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut ulkoapäin syöpyneen vesiputken vuodosta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakennuksen kattokourun tai rakennuksen ulkopuolisen sadevesisyöksytorven rikkoutumisesta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakenteiden liikkumisesta
 • kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai toimimattomuudesta aiheutunutta vahinkoa, ellei syynä ole rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva
 • vahinkoa ja kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet omaisuudelle tai esineelle rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta, kuten suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta, korjaamiseen tai rakentamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista, rakennusvirheestä tai perustamisvirheestä.
 • ilmanlaatututkimuksista tai asbestikartoituksista aiheutuneita kustannuksia
 • vahinkoa, joka on aiheutunut ammattimaisesta räjäytys-, louhinta-, paalutus- tai muusta maanrakennustyöstä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut polttomoottorille tai polttomoottorikäyttöiselle laitteelle muusta syystä kuin ulkoapäin äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä, mutta irti päässeen tulen aiheuttama vahinko kuitenkin korvataan
 • petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta tai vuokralaisen toiminnan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutunutta vahinkoa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut moottorisahalle, ruohonleikkurille tai muulle työkalulle sitä käytettäessä käyttötarkoitukseensa
 • piirustusten ja asiakirjojen vahinkoja, ellei niiden tilalle hankita uusia
 • puhtaita varallisuusvahinkoja
 • vahinkoa, jos asunto-osakeyhtiö on kunnossapitovastuullaan olevia rakenteita kohdanneen vahingon yhteydessä velvollinen vastaamaan myös osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevan omaisuuden vaurioista
 • vakuutetulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja siltä osin kuin vahinko aiheutuu rakennukselle, joka on rakennettu ilman laissa säädettyä lupaa tai myönnetyn luvan vastaisesti, tai vahinko aiheutuu tällaisessa rakennuksessa olevalle omaisuudelle
 • vahinkoa, joka on aiheutunut sellaisesta syystä, että se voidaan korvata jonkin erityislain, takuun, muun sitoumuksen tai vakuutuksen perusteella taikka julkisista varoista. Vakuutuksesta kuitenkin korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja siltä osin kuin vakuutetun ei ole mahdollista saada korvausta esimerkiksi valtion varoista poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain tai mahdollisen myöhemmän lain nojalla.
Voimassaolevien rajoitusehtojen lisäksi vakuutuksesta ei jatkossa korvata:
 • vahinkoa, joka on aiheutunut ulkoapäin syöpyneen vesiputken vuodosta.
 • vahinkoa, joka on aiheutunut jääkaapin, pakastimen tai vastaavan käyttölaitteen sulamisvedestä ilman, että kyseinen käyttölaite on rikkoutunut ennen sulamisveden vuototapahtumaa
 • hyönteisten, rottien, hiirien, myyrien, näätien, oravien, jänisten eikä kanien aiheuttamaa vahinkoa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että lastenvaunut tai muut vastaavat esineet eivät ole olleet lukittuna.
 • vahinkoa, jossa esine on saatettu alttiiksi kosteudelle tai muulle vastaavalle olosuhteelle, jota esineen ei ominaisuuksiltaan tulisi kestää.
 • vahinkoa, joka on aiheutunut likaantumisesta tai värjääntymisestä.
 • Asbestikartoituksista aiheutuneita kustannuksia.

Vastaavien voimassaolevien rajoitusehtojen sijasta vakuutuksesta ei jatkossa korvata:
 • seuraeläinten käyttäytymisestä aiheutunutta vahinkoa.
 • Vahinkoja, joissa suihku-, käyttö- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt.
6.4.2 Kertakorvaus

Jos vahingoittunutta omaisuutta ei korjata, vaikka se olisi mahdollista, maksetaan kertakorvauksena arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä, kuitenkin enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut hinta.

Jos vahingoittunutta omaisuutta ei voida korjata, maksetaan kertakorvauksena enintään esineellä välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut uudishinta, josta on vähennetty vahingoittuneen esineen jäännöshinta, mahdollinen ikävähennys ja omavastuu. Tällöin vahingoittunut irtain esine siirtyy vakuutusyhtiön omistukseen.
Kertakorvaus

Jos vahingoittunutta omaisuutta ei korjata, vaikka se olisi mahdollista, maksetaan kertakorvauksena arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä, kuitenkin enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut hinta.

Korvaus taideteoksista, koruista, kelloista, soittimista, aseista ja muista arvoesineistä on 60 prosenttia niiden nykyhinnasta, ellei vakuutettu hanki uusia vastaavia kuuden kuukauden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta.

Jos vahingoittunutta omaisuutta ei voida korjata, maksetaan kertakorvauksena enintään esineellä välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut uudishinta, josta on vähennetty vahingoittuneen esineen jäännöshinta, mahdollinen ikävähennys ja omavastuu. Tällöin vahingoittunut irtain esine siirtyy vakuutusyhtiön omistukseen.
Jatkossa korvaamme arvoesineistä 60 prosenttia niiden nykyhinnasta, jos vakuutettu ei hanki uusia vastaavia arvoesineitä kuuden kuukauden kuluessa vahingon sattumisesta.
6.6 Korvaamisen rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata
 • omaisuuden arvon alenemista vakuutustapahtuman johdosta
 • vahinkoon tai vahingonselvittelyyn välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelin- ja matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavanlaisia kustannuksia
 • vahingon selvitykseen liittyviä selvitys- ja asiantuntijakustannuksia, joita vakuutusyhtiö ei ole pyytänyt
 • huolto- ja kunnossapitokustannuksia
 • vahingon johdosta hukkaan valunutta ainetta tai lisääntynyttä energiankulutusta
 • viranomaisten pakottavista määräyksistä aiheutuvia lisäkustannuksia enempää kuin 10 prosenttia korvattavien korjauskustannusten määrästä
 • kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että esine, tarvikkeet tai varaosat kuljetetaan tai korjataan tavanomaisesta olennaisesti poikkeavin keinoin
 • yli- tai pyhätyökustannuksia
 • tilapäiskorjauksista aiheutuneita kustannuksia
 • korjauskustannuksia siltä osin kuin ne ylittävät esineellä ennen vakuutustapahtumaa olleen hinnan
 • esineen tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista vakuutustapahtuman yhteydessä
 • vahinkoa, joka korvataan jonkun erityislain, takuun tai muun vakuutuksen perusteella
 • muutos- tai tasonparannustöitä eikä muita vahinkoon liittymättömiä kustannuksia. Jos korjauksen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu muita töitä, joiden johdosta omaisuuden kunnon voidaan näiltä osin katsoa olennaisesti parantuneen, otetaan tämä huomioon lopullisen korvauksen määrässä.
Korvaamisen rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata
 • omaisuuden arvon alenemista vakuutustapahtuman johdosta
 • vahinkoon tai vahingonselvittelyyn välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelin- ja matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavanlaisia kustannuksia
 • vahingon selvitykseen liittyviä selvitys- ja asiantuntijakustannuksia, joita vakuutusyhtiö ei ole pyytänyt
 • huolto- ja kunnossapitokustannuksia
 • vahingon johdosta hukkaan valunutta ainetta tai lisääntynyttä energiankulutusta
 • viranomaisten pakottavista määräyksistä aiheutuvia lisäkustannuksia enempää kuin 10 prosenttia korvattavien korjauskustannusten määrästä
 • korjauksen johdosta tulevasta sävyerosta aiheutunutta vahinkoa
 • kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että esine, tarvikkeet tai varaosat kuljetetaan tai korjataan tavanomaisesta olennaisesti poikkeavin keinoin
 • yli- tai pyhätyökustannuksia
 • tilapäiskorjauksista aiheutuneita kustannuksia
 • korjauskustannuksia siltä osin kuin ne ylittävät esineellä ennen vakuutustapahtumaa olleen hinnan
 • esineen tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista vakuutustapahtuman yhteydessä
 • vahinkoa, joka korvataan jonkun erityislain, takuun tai muun vakuutuksen perusteella
 • muutos- tai tasonparannustöitä eikä muita vahinkoon liittymättömiä kustannuksia. Jos korjauksen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu muita töitä, joiden johdosta omaisuuden kunnon voidaan näiltä osin katsoa olennaisesti parantuneen, otetaan tämä huomioon lopullisen korvauksen määrässä.
Jatkossa korjauksen johdosta aiheutunut sävyero ei kuulu korvattavien vahinkojen piiriin.
6.7.3 Rakennuksen toimintaa palvelevan LVISA-tekniikan rikkoutumisesta aiheutuneet vuotovahingot

Ellei vakuutuskirjaan ole muuta merkitty, vuodosta aiheutuneen vahingon määrä lasketaan tekemällä korvattavista rakennuksen korjauskustannuksista LVISA-tekniikan iän mukaan määräytyvä vähennys seuraavasti:

LVISA-tekniikan ikäVähennys korvattavan vahingon korjauskustannuksista
0-12 vuotta0 %
21-30 vuotta10 %
31-40 vuotta20 %
41-50 vuotta40 %
yli 50 vuotta60 %

Vähennys lasketaan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vahingon määrästä. LVISA-tekniikan ikä lasketaan kalenterivuosina rakennuksen käyttöönotosta tai LVISA-tekniikan uusimisesta. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta LVISA-tekniikka on otettu käyttöön.
Rakennuksen toimintaa palvelevan LVISA-tekniikan rikkoutumisesta aiheutuneet vuotovahingot

Ellei vakuutuskirjaan ole muuta merkitty, vuodosta aiheutuneen vahingon määrä lasketaan tekemällä korvattavista rakennuksen korjauskustannuksista LVISA-tekniikan iän mukaan määräytyvä vähennys seuraavasti:

LVISA-tekniikan ikäVähennys korvattavan vahingon korjauskustannuksista
0-20 vuotta0 %
21-30 vuotta10 %
31-40 vuotta20 %
41-50 vuotta40 %
yli 50 vuotta60 %

Vähennys lasketaan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vahingon määrästä. LVISA-tekniikan ikä lasketaan kalenterivuosina rakennuksen käyttöönotosta tai LVISA-tekniikan uusimisesta. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta LVISA-tekniikka on otettu käyttöön.
Oikaistu ikävähennystaulukon muotoilua 0–12 vuotta: 0–20 vuotta.
6.7.4 LVISA-tekniikan ja -laitteiden ikävähennykset

Sähköilmiön tai rikkoutumisen seurauksena rakennuksen putkistolle sekä lämpö-, vesi-, ilmastointi- (LVI), sähkö- (S) ja automaatiolaitteille (A) aiheutuvissa vahingoissa vahingon määrä lasketaan siten, että korvattavista korjauskustannuksista vähennetään vuotuiset ikävähennykset seuraavasti:
 • rakennuksen putkisto ja sähköjohdot: 3 %
 • rakennuksen pihalla ja maanvaraisessa alapohjassa olevat vesi- ja viemäriputket sekä muut LVI- ja sähkölaitteet mukaan lukien sähkökaapelit ja lämmityskaapelit ja automaatiolaitteet: 6 %
 • ilmalämpöpumput: 8 %.
Vähennys lasketaan putkiston ja lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteiden uusimis- tai korjauskustannuksista. Ikävähennys tehdään myös rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu-, täyttö- ja niihin liittyvistä työkustannuksista. Vähennystä ei tehdä vian etsimiskustannuksista.

Laitteen ja putkiston ikä lasketaan kalenterivuosina laitteen tai putkiston käyttöönotosta tai putkiston uusimisesta.

Laitteen yksittäisen osan korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään ikävähennys koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisikin uudempi. Vähennystä ei tehdä käyttöönotto- eikä sitä seuraavalta vuodelta.

Ikävähennysten laskennassa ensimmäisenä käyttöönottovuotena pidetään sitä vuotta, jolloin laite tai putkisto on otettu käyttöön. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Vähennys lasketaan kertomalla vuodet ikävähennysprosentilla.
LVISA-tekniikan ja -laitteiden ikävähennykset

Sähköilmiön tai rikkoutumisen seurauksena rakennuksen putkistolle sekä lämpö-, vesi-, ilmastointi- (LVI), sähkö- (S) ja automaatiolaitteille (A) aiheutuvissa vahingoissa vahingon määrä lasketaan siten, että korvattavista korjauskustannuksista vähennetään vuotuiset ikävähennykset seuraavasti:
 • rakennuksen putkisto ja sähköjohdot: 3 %
 • rakennuksen pihalla ja maanvaraisessa alapohjassa olevat vesi- ja viemäriputket sekä muut LVI- ja sähkölaitteet mukaan lukien sähkökaapelit ja lämmityskaapelit ja automaatiolaitteet: 6 %
 • lämpöpumput: 8 %.
Vähennys lasketaan putkiston ja lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteiden uusimis- tai korjauskustannuksista. Ikävähennys tehdään myös rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu-, täyttö- ja niihin liittyvistä työkustannuksista. Vähennystä ei tehdä vian etsimiskustannuksista.

Laitteen ja putkiston ikä lasketaan kalenterivuosina laitteen tai putkiston käyttöönotosta tai putkiston uusimisesta.

Laitteen yksittäisen osan korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään ikävähennys koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisikin uudempi. Vähennystä ei tehdä käyttöönotto- eikä sitä seuraavalta vuodelta.

Ikävähennysten laskennassa ensimmäisenä käyttöönottovuotena pidetään sitä vuotta, jolloin laite tai putkisto on otettu käyttöön. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Vähennys lasketaan kertomalla vuodet ikävähennysprosentilla.
Ilmalämpöpumppuja koskenut ikävähennys koskee jatkossa kaikentyyppisiä lämpöpumppuja.
6.8.2 Irtaimiston esineen vahingon määrän laskeminen

Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi osaan korvattavista esineistä käytetään ikävähennystaulukkoa, jossa esineelle lasketaan tämän hetken arvo sen iän mukaan. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa lueteltujen esineiden tai esineryhmien vahingon määrä lasketaan taulukon mukaisesti.

Vähennys lasketaan vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Ikävähennysten laskennassa ensimmäisenä käyttöön- ottovuotena pidetään sitä vuotta, jolloin esine on otettu käyttöön. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Jos vahingoittuneesta esineestä on esittää alkuperäinen ostokuitti tai muu tosite, jolla alkuperäinen ostohetki voidaan osoittaa, rikkoutuneen esineen ikä lasketaan ostopäivän ja vahinkopäivän välisen ajanjakson mukaan.

Irtaimiston ikävähennys, %
Esineryhmäkodinkoneetpolkupyörät
1 v.00
2 v.77
3 v.1414
4 v.2121
5 v.2828
6 v.3535
7 v.4242
8 v.4949
9 v.5656
10 v.6363
11 v.7070
12 v.7070
13 v.7070

Kodinkoneiden, polkupyörien, perämoottoreiden ja moottorikäyttöisten työkoneiden sekä muiden koneiden ja laitteiden arvoksi jää aina vähintään 30 prosenttia vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Huonekalujen, optisten laitteiden, viihde-elektroniikan, matkapuhelimien, työkalujen, atk- laitteiden, harrastus- ja urheiluvälineiden sekä käyttövaatteiden, jalkineiden ja tekstiilien arvoksi jää aina 10 prosenttia vastaavan esineen uudishinnasta.

Taulukon esineryhmiin kuulumattoman alle viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä lasketaan sen uudishinnan mukaan ja yli viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä esineen nykyhinnan mukaan.

Taideteosten, korujen, soittimien, aseiden ja muiden arvoesineiden vahingon määrä lasketaan aina niiden nykyhinnan mukaan.

Korjauskustannuksia korvataan enintään edellä mainituilla tavoilla laskettuun vahingon määrään asti.

Esineen tai laitteen yksittäisen osan uudishinnasta tehdään ikävähennys koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisikin uudempi.

Vähennystä ei tehdä laskuun perustuvista korjauskustannuksista. Korjauskustannuksia korvataan enintään laskettuun vahingon määrään asti. Tämä tarkoittaa, että korjauskustannusta verrataan uuden vastaavan esineen hintaan, josta on tehty mahdolliset ikävähennykset, ja korvaus suoritetaan halvimman vaihtoehdon mukaan.
Irtaimiston esineen vahingon määrän laskeminen

Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi osaan korvattavista esineistä käytetään ikävähennystaulukkoa, jossa esineelle lasketaan tämän hetken arvo sen iän mukaan. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa lueteltujen esineiden tai esineryhmien vahingon määrä lasketaan taulukon mukaisesti.

Vähennys lasketaan vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Ikävähennysten laskennassa ensimmäisenä käyttöönottovuotena pidetään sitä vuotta, jolloin esine on otettu käyttöön. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Jos vahingoittuneesta esineestä on esittää alkuperäinen ostokuitti tai muu tosite, jolla alkuperäinen ostohetki voidaan osoittaa, rikkoutuneen esineen ikä lasketaan ostopäivän ja vahinkopäivän välisen ajanjakson mukaan.

Irtaimiston ikävähennys, %
Esineryhmäkodinkoneetpolkupyörät
1 v.00
2 v.1010
3 v.2020
4 v.3030
5 v.4040
6 v.5050
7 v.6060
8 v.7070
9 v.7070
10 v.7070
11 v.7070
12 v.7070
13 v.7070

Kodinkoneiden, polkupyörien, perämoottoreiden ja moottorikäyttöisten työkoneiden sekä muiden koneiden ja laitteiden arvoksi jää aina vähintään 30 prosenttia vastaavanlaisen esineen uudishinnasta.

Huonekalujen, optisten laitteiden, viihde-elektroniikan, matkapuhelimien, työkalujen, atk-laitteiden, harrastus- ja urheiluvälineiden sekä käyttövaatteiden, jalkineiden ja tekstiilien arvoksi jää aina 10 prosenttia vastaavan esineen uudishinnasta.

Taulukon esineryhmiin kuulumattoman alle viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä lasketaan sen uudishinnan mukaan ja yli viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä esineen nykyhinnan mukaan.

Taideteosten, korujen, kellojen, soittimien, aseiden ja muiden arvoesineiden vahingon määrä lasketaan aina niiden nykyhinnan mukaan.

Korjauskustannuksia korvataan enintään edellä mainituilla tavoilla laskettuun vahingon määrään asti.

Esineen tai laitteen yksittäisen osan uudishinnasta tehdään ikävähennys koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisikin uudempi.

Vähennystä ei tehdä laskuun perustuvista korjauskustannuksista. Korjauskustannuksia korvataan enintään laskettuun vahingon määrään asti. Tämä tarkoittaa, että korjauskustannusta verrataan uuden vastaavan esineen hintaan, josta on tehty mahdolliset ikävähennykset, ja korvaus suoritetaan halvimman vaihtoehdon mukaan.
Muutettu ikävähennyksiä kodinkoneiden ja polkupyörien osalta. Lisäksi jatkossa kellojen vahingon määrä lasketaan niiden nykyhinnan mukaan.
6.8.4 Huoneiston kiinteä sisustus

Huoneiston kiinteään sisustukseen kuuluvalle omaisuudelle aiheutunut vahinko arvioidaan ja vahingon määrä lasketaan samojen perusteiden mukaan kuin vakuutuksenottajan muulle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Rakennukseen kuuluviin LVISA-laitteisiin sovelletaan LVISA-laitevähennyksiä. Vakuutus on kiinteistövakuutukseen nähden toissijainen, ja sen perusteella korvausta voidaan maksaa vain siltä osin kuin kiinteistövakuutus ei korvaa vahinkoa. Kiinteiden sisusteiden osalta korvausta maksetaan enintään 10 prosenttia irtaimistovakuutuksen vakuutusmäärästä vakuutustapahtumaa kohden.
Huoneiston kiinteä sisustus

Huoneiston kiinteään sisustukseen kuuluvalle omaisuudelle aiheutunut vahinko arvioidaan ja vahingon määrä lasketaan samojen perusteiden mukaan kuin vakuutuksenottajan muulle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Rakennukseen kuuluviin LVISA-laitteisiin sovelletaan LVISA-laitevähennyksiä. Vakuutus on kiinteistövakuutukseen nähden toissijainen, ja sen perusteella korvausta voidaan maksaa vain siltä osin kuin kiinteistövakuutus ei korvaa vahinkoa omavastuun määrästä riippumatta. Kiinteiden sisusteiden osalta korvausta maksetaan enintään 10 prosenttia irtaimistovakuutuksen vakuutusmäärästä vakuutustapahtumaa kohden.
Korvausta huoneiston kiinteälle sisustukselle aiheutuneesta vahingosta maksetaan jatkossa vain siltä osin, kuin kiinteistövakuutus ei korvaa vahinkoa omavastuun määrästä riippumatta.
3 Yksityishenkilön vastuuvakuutusehdot

Vakuutusturvan rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa
 • joka on aiheutunut vakuutuksenottajalle itselleen tai muulle vakuutetulle
 • jonka lapsi tai seuraeläin aiheuttaa hoitajalleen tai hoitajan kotitalouteen kuuluvalle henkilölle, taikka vahinkoja, joista hoitaja tai joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa. Hoitajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka valvonnassa lapsi tai seuraeläin on.
 • joka on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta peliin taikka osallistumisesta sellaiseen toimintaan, joka edellyttää fyysistä kontaktia tai joka yleisen kokemuksen mukaan muuten saattaa aiheuttaa osallistujan henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vahinkoa
 • jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan
 • joka on aiheutunut tappelun, pahoinpitelyn tai muun rikoksen yhteydessä
 • josta vakuutettu on vastuussa yksinomaan sopimuksen, sitoumuksen tai lupauksen perusteella eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia
 • joka aiheutuu purjeveneen, rekisteröitävän veneen tai aluksen, vesiskootterin tai ilma-aluksen käyttämisestä taikka moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata edellä mainituille kulkuvälineille itselleen näissä mainituissa tilanteissa aiheutunutta vahinkoa.
 • jonka vakuutettu aiheuttaa työharjoittelussa, toiminnallaan hankkiessaan tuloa tai yleensä ansaitsemistarkoituksessa taikka joka aiheutuu omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun ansiotoimintaan tai työharjoitteluun
 • joka aiheutuu työ-, virka- tai toimeksiantosuhteen perusteella käyttöön saadulle omaisuudelle
 • joka liittyy vakuutetun omistuksessa olevaan sijoitusasuntoon
 • joka aiheutuu omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun hallussa tai jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen tai muutoin työn kohteekseen sekä kuljettaakseen tai säilyttääkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen
 • joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu hänen lukuunsa on vuokrannut, lainannut tai muutoin ottanut hyödyksi käytettäväkseen
 • joka aiheutuu omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamasta kulumisesta tai omaisuuden huonosta hoidosta
 • joka aiheutuu siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt
 • joka aiheutuu vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn osakehuoneiston tai vuokra-asunnon kiinteälle sisutukselle. Asuinhuoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä.
 • joka aiheutuu siitä, että vakuutettu suorittaa asunto tai kiinteistöosakeyhtiölle huolto-, kunnossapito- tai korjaustöitä
 • joka aiheutuu kosteudesta tai homesienestä, joka on seurausta rakennustavasta, suunnittelu- tai rakennusvirheestä, rakennuksen tai rakenteen muusta ominaisuudesta tai muusta pysyvästä olosuhteesta
 • joka aiheutuu tuhoeläimistä
 • johon vakuutettu on toiminnallaan tai huolimattomuudellaan vaikuttanut
 • josta vakuutettu on vastuussa kiinteistön omistajana tai haltijana, ellei suurin osa kiinteistöstä ole vakuutetun käytössä
 • joka aiheutuu teräsöljysäiliöiden tai niiden putkistojen rikkoutumisesta, ellei säiliöitä ole tarkastettu asiantuntijaliikkeen toimesta vähintään 10 vuoden välein eikä tarkastuksessa todettuja toimenpiteitä ja korjauksia ole tehty. Pohjavesialueella sijaitsevat säiliöt on tarkastettava viiden vuoden välein.
 • joka aiheutuu seuraeläimen luontaisesta käyttäytymisestä.

Edellä mainittujen vahinkojen lisäksi vakuutuksesta ei myöskään korvata
 • sakkoa, sopimussakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta
 • kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen suorittamisesta.

Lisäksi korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan.
Yksityishenkilön vastuuvakuutusehdot

Vakuutusturvan rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa
 • joka on aiheutunut vakuutuksenottajalle itselleen tai muulle vakuutetulle
 • jonka lapsi tai seuraeläin aiheuttaa hoitajalleen tai hoitajan kotitalouteen kuuluvalle henkilölle, taikka vahinkoja, joista hoitaja tai joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa. Hoitajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka valvonnassa lapsi tai seuraeläin on.
 • joka on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta peliin taikka osallistumisesta sellaiseen toimintaan, joka edellyttää fyysistä kontaktia tai joka yleisen kokemuksen mukaan muuten saattaa aiheuttaa osallistujan henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vahinkoa
 • joka on muun eläimen kuin seuraeläimen aiheuttamaa
 • jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan
 • joka on aiheutunut tappelun, pahoinpitelyn tai muun rikoksen yhteydessä
 • josta vakuutettu on vastuussa yksinomaan sopimuksen, sitoumuksen tai lupauksen perusteella eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia
 • joka aiheutuu purjeveneen, rekisteröitävän veneen tai aluksen, vesiskootterin tai ilma-aluksen käyttämisestä taikka moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata edellä mainituille kulkuvälineille itselleen näissä mainituissa tilanteissa aiheutunutta vahinkoa.
 • jonka vakuutettu aiheuttaa työharjoittelussa, toiminnallaan hankkiessaan tuloa tai yleensä ansaitsemistarkoituksessa taikka joka aiheutuu omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun ansiotoimintaan tai työharjoitteluun
 • joka aiheutuu työ-, virka- tai toimeksiantosuhteen perusteella käyttöön saadulle omaisuudelle
 • joka liittyy vakuutetun omistuksessa olevaan sijoitusasuntoon
 • joka aiheutuu omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun hallussa tai jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen tai muutoin työn kohteekseen sekä kuljettaakseen tai säilyttääkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen
 • joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu hänen lukuunsa on vuokrannut, lainannut tai muutoin ottanut hyödyksi käytettäväkseen
 • joka aiheutuu omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamasta kulumisesta tai omaisuuden huonosta hoidosta
 • joka aiheutuu työ- tai asennusvirheestä
 • joka aiheutuu siitä, että suihku-, käyttö- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt
 • joka aiheutuu vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn osakehuoneiston tai vuokra-asunnon kiinteälle sisutukselle. Asuinhuoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä.
 • joka aiheutuu siitä, että vakuutettu suorittaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle huolto-, kunnossapito- tai korjaustöitä
 • joka aiheutuu kosteudesta tai homesienestä, joka on seurausta rakennustavasta, suunnittelu- tai rakennusvirheestä, rakennuksen tai rakenteen muusta ominaisuudesta tai muusta pysyvästä olosuhteesta
 • joka aiheutuu tuhoeläimistä
 • josta vakuutettu on vastuussa kiinteistön omistajana tai haltijana, ellei suurin osa kiinteistöstä ole vakuutetun käytössä
 • joka aiheutuu teräsöljysäiliöiden tai niiden putkistojen rikkoutumisesta, ellei säiliöitä ole tarkastettu asiantuntijaliikkeen toimesta vähintään 10 vuoden välein eikä tarkastuksessa todettuja toimenpiteitä ja korjauksia ole tehty. Pohjavesialueella sijaitsevat säiliöt on tarkastettava viiden vuoden välein.
 • joka aiheutuu seuraeläimen luontaisesta käyttäytymisestä
 • joka aiheutuu huumekasvien viljelystä.

Edellä mainittujen vahinkojen lisäksi vakuutuksesta ei myöskään korvata
 • sakkoa, sopimussakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta
 • kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen suorittamisesta.

Lisäksi korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan.
Voimassaolevien rajoitusehtojen lisäksi vakuutuksesta ei jatkossa korvata:
 • Muiden eläinten, kuin seuraeläinten aiheuttamaa vahinkoa.
 • Työ- tai asennusvirheestä aiheutunutta vahinkoa.
 • Vahinkoa, joka on aiheutunut huumekasvien viljelystä.

Vastaavien voimassaolevien rajoitusehtojen sijasta vakuutuksesta ei jatkossa korvata:

Vahinkoa, joka on aiheutunut suihku-, käyttö- tai kylpyveden pääsyn estymisestä lattiakaivoon.
1.2 Yksityishenkilön oikeusturvavakuutusehdot

Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet

Vakuutus on voimassa Suomessa ja kaikkialla maailmassa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäväksi suomalaisessa käräjäoikeudessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa silloin, kun on kysymys yksityiselämään liittyvästä matkaa ja matkustamista koskevasta asiasta enintään vuoden yhtäjaksoisesti kestävällä matkalla, kun vakuutetun vakituinen kotipaikka sijaitsee Suomessa.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.
Yksityishenkilön oikeusturvavakuutusehdot

Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet

Vakuutus on voimassa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäväksi suomalaisessa käräjäoikeudessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimessa. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa silloin, kun on kysymys yksityiselämään liittyvästä matkaa ja matkustamista koskevasta asiasta enintään vuoden yhtäjaksoisesti kestävällä matkalla, kun vakuutetun vakituinen kotipaikka sijaitsee Suomessa.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.
Rajattu vakuutuksen voimassaoloalue Pohjoismaihin ja pohjoismaisiin tuomioistuimiin.
3 Vakuutusturvan rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa
 • jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys
 • jossa vaatimuksen riitauttamista ei voida osoittaa
 • joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta
 • joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 85 000 euroa
 • joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan tai takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta
 • joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen
 • joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen tai osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon
 • joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen tai rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia
 • joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin yksi lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen liittyvä vakuutustapahtuma kolmea vuotta kohden, tapahtumaan liittyvää täytäntöönpanoa lukuun ottamatta, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät samanaikaisesti:
  • asiaa ei käsitellä ensi kertaa tai yhteiselämän lopettamisen yhteydessä
  • kysymys on voimassaolevan, viranomaisen vahvistaman täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen tai oikeuden tuomion muuttamisesta muuttuneiden olosuhteiden perusteella
  • muut vakuutuehdoissa määritellyt edellytykset.
 • jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä tai tehtävistä vapauttamisesta
 • joka koskee lähestymiskieltoa tai sen rikkomista
 • jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneessa syytejutussa vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset ja ajoneuvon kuljettajan puolustuskulut.
 • joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta
 • jossa on kysymys rangaistus- vaatimuksen vastustamisesta tuomioistuimessa
 • jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta
 • joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä, sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta, jonka puolustuskustannuksia ei ehtokohdan 4.4.2 mukaan korvata
 • joka koskee konkurssimenettelyä, ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa
 • jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä
 • joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus peittää vahingonkorvausriskin
 • josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta
 • jota käsitellään ryhmäkanteena
 • jossa on kysymys siitä, ovatko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattavia tästä oikeusturvavakuutuksesta.
Vakuutusturvan rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa
 • jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys
 • jossa vaatimuksen riitauttamista ei voida osoittaa
 • joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta
 • joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 85 000 euroa
 • joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan tai takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta
 • joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen
 • joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen tai osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon
 • joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen tai rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia
 • joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen, taikka näitä asioita koskevan päätöksen täytäntöönpanoon
 • jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä tai tehtävistä vapauttamisesta
 • joka koskee lähestymiskieltoa tai sen rikkomista
 • jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneessa syytejutussa vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset ja ajoneuvon kuljettajan puolustuskulut.
 • joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta
 • jossa on kysymys rangaistusvaatimuksen vastustamisesta tuomioistuimessa
 • jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta
 • joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä, sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta, jonka puolustuskustannuksia ei ehtokohdan 4.4.2 mukaan korvata
 • joka koskee konkurssimenettelyä, ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa
 • jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä
 • joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus peittää vahingonkorvausriskin
 • josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta
 • jota käsitellään ryhmäkanteena
 • jossa on kysymys siitä, ovatko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattavia tästä oikeusturvavakuutuksesta.
Rajattu lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen liittyvät vahingot oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle.
Tämän muutostiedotteen alkuun

Matkavakuutus

Kappale Vanha sisältö
(voimassa 1.3.2015 alkaen)
Uusi sisältö
(voimassa 1.9.2016 alkaen)
Muutoksen sisältö
1.4 Voimassaolo urheilussa ja eräissä muissa toiminnoissa Voimassaolo urheiltaessa sekä riskialttiissa lajeissa ja toiminnoissa

Matkavakuutus on voimassa urheiltaessa silloin, kun urheilua harrastetaan oman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Vakuutus ei ole voimassa kohdassa 1.4.1 mainitussa kilpaurheilussa eikä kohdassa 1.4.2 mainituissa riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa.

Kohdassa 1.4.1 ja 1.4.2 mainitut rajoitukset eivät koske alle 17-vuotiaita. Alle 17-vuotiailla vakuutus on voimassa kaikessa urheilutoiminnassa lukuun ottamatta kohdassa 1.4.3 mainittua ammattiurheilua. Rajoitukset ovat voimassa sen vakuutuskauden lopusta lukien, jonka aikana vakuutettu täyttää 17 vuotta.
Siirretty rajoituslauseke ehtojen kohdasta 1.4.2 sekä täsmennetty tapaturmavakuutuksen voimassaoloa. Jatkossa viitatut rajoitukset (riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa) eivät koske alle 17-vuotiaita vakuutettuja.
1.4.1 Kilpaurheilurajoitus

Vakuutus ei ole voimassa, jos sairaus tai vamma on aiheutunut vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti taikka lajille ominaisissa harjoituksissa.
Voimassaolo kilpaurheilussa

Vakuutus ei ole voimassa, jos sairaus tai vamma on aiheutunut vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin kilpaurheilun tasosta riippumatta. Vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti taikka lajille ominaisissa harjoituksissa.
Täsmennetty kilpaurheilun määritelmää.
1.4.2 Voimassaolo urheilussa ja eräissä muissa toiminnoissa

Vakuutus ei myöskään ole voimassa seuraavissa urheilulajeissa tai toiminnoissa:
 • kiipeilylajit (kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeily)
 • jäätikkövaellus
 • taistelu-, kamppailu- ja itsepuolustuslajit
 • voimailulajit ja kehonrakennus
 • moottoriurheilu
 • urheilu-, laite- ja vapaasukellus
 • ilmailulajit (kuten laskuvarjohyppy, riippuliito, varjoliito, purjelento, kuumailmapallolento, benjihyppy tai lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella koneella)
 • freestylehiihto, nopeus-, kumpare- ja syöksylasku ja laskettelu hoitamattomilla rinteillä tai merkittyjen rinteiden ulkopuolella
 • siipi- ja leijapurjehdus
 • valtameriveneily
 • ulkomailla vuoristoon, viidakkoon, aavikolle, erämaahan tai muille asumattomille seuduille tehtävät vaellukset tai retket.
  Kohdissa 1.4.1 ja 1.4.2 mainitut rajoitukset eivät koske alle 16-vuotiaita. Rajoitukset ovat voimassa sen vakuutuskauden lopusta lukien, jonka aikana vakuutettu täyttää 16 vuotta.

  Yli 16-vuotiaat voivat saada matkustajavakuutuksen voimaan osaan kohdissa 1.4.1 ja 1.4.2 mainituista urheilulajeista ja toiminnoista sopimalla asiasta erikseen ja maksamalla lisämaksun (urheilulaajennus).

  Urheilurajoituksen poisto on henkilökohtainen. Sekä vanhemman että vanhempansa mukana matkustavan 16–18-vuotiaan lapsen on molempien poistettava urheilurajoitus, jotta vakuutus olisi molemmilla voimassa ehdoissa rajatuissa toiminnoissa.
Voimassaolo riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa

Vakuutus ei myöskään ole voimassa seuraavissa riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa:
 • kiipeilylajeissa, kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeily, paitsi seinäkiipeily, jossa käytetään suoja- ja turvalaitteita
 • jäätikkövaelluksella
 • taistelu-, kamppailu-, kontakti- ja itsepuolustuslajeissa
 • voimailulajeissa, kuten painonnosto, kehonrakennus tai vastaava
 • moottoriurheilussa
 • urheilu-, laite- ja vapaasukelluksessa
 • ilmailulajeissa, kuten laskuvarjohyppy, riippu- ja varjoliito, purje- ja kuumailmapallolento, base- ja benjihyppy, tuulitunneliharjoittelu, lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella koneella tai vastaavalla
 • siipi- ja leijapurjehdus
 • nopeus-, syöksy- tai kumparelaskussa, freestylehiihdossa tai lasketeltaessa merkittyjen rinteiden ulkopuolella
 • amerikkalaisessa ja australialaisessa jalkapallossa tai rugbyssa
 • lacrossessa
 • alamäkiluistelussa tai -pyöräilyssä
 • valtameriveneilyssä
 • ulkomailla vuoristoon, viidakkoon, aavikolle, erämaahan tai muille asumattomille seuduille tehtävillä vaelluksilla ja retkillä.
Siirretty rajoituslauseke ehtokohtaan 1.4 sekä tarkistettu voimassaolon rajoituksia riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa.
1.4.3 Ammattiurheilijan tapaturmaturva

Ammatikseen urheilevan vakuuttamisesta säädetään lailla urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta. POP Matka -vakuutus ei ole voimassa ammattiurheilussa.
Voimassaolo ammattiurheilussa

Ammatikseen urheilevan vakuuttamisesta säädetään lailla urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta. Matkavakuutus ei ole voimassa ammattiurheilussa.
Täsmennetty muotoilua ja muutettu otsikkoa.
2.2 Matkatapaturma

Matkatapaturma on matkalla sattunut ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta. Matkatapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Matkatapaturman aiheuttamat hoitokulut korvataan enintään siihen asti, kun tapaturman sattumisesta on kulunut kolme vuotta.

Matkatapaturmana ei korvata
 • hyönteisen tai punkin piston tai pureman aiheuttamaa tartuntatautia tai sairautta seurauksineen
 • hampaalle tai hammasproteesille puremisesta aiheutunutta vammaa, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä
 • nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei vamma ole aiheutunut matkatapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi
 • matkatapaturman psyykkisiä seurauksia, ehtokohdassa 3.6 mainittuja kriisiterapian kuluja lukuun ottamatta.
Matkatapaturma

Matkatapaturma on matkalla sattunut ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta. Matkatapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Matkatapaturman aiheuttamat hoitokulut korvataan enintään siihen asti, kun tapaturman sattumisesta on kulunut kolme vuotta.

Matkatapaturmana ei korvata
 • puremasta tai pistosta aiheutunutta tartuntatautia tai sairautta seurauksineen
 • hampaalle tai hammasproteesille puremisesta aiheutunutta vammaa, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä
 • nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen, hauiksen pitkänpään jänteen tai olkapään kiertäjäkalvosimen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei vamma ole aiheutunut matkatapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi
 • matkatapaturman psyykkisiä seurauksia, ehtokohdassa 3.6 mainittuja kriisiterapian kuluja lukuun ottamatta.
Täsmennetty pureman ja piston aiheuttaman tartuntataudin tai sairauden määritelmää sekä lisätty hauiksen pitkänpään jänteen sekä olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä ei korvattavien matkatapaturmien listalle.
2.5.5 Ydinvahinko

Korvausta ei makseta, jos sairaus, vamma tai kuolema on aiheutunut ydinaseesta, ydinvahingosta tai muusta siihen rinnastettavasta tapahtumasta, riippumatta asianomaisen vahinkoa aiheuttaneen tapahtuman syistä tai sen syntymiseen vaikuttaneista seikoista.
Ydinvahinko

Korvausta ei makseta, jos sairaus, vamma, haitta tai kuolema on aiheutunut ydinaseesta, ydinvahingosta tai muusta siihen rinnastettavasta tapahtumasta, riippumatta asianomaisen vahinkoa aiheuttaneen tapahtuman syistä tai sen syntymiseen vaikuttaneista seikoista.
Täsmennetty ydinvahingon määritelmää.
3.1 Korvaus hoitokuluista

Tästä vakuutusturvasta korvataan vakuutuskirjassa ja -sopimuksessa määritellyllä matkalla turvan voimassaoloaikana sattuneen vakuutustapahtuman aiheuttamia hoitokuluja siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen jonkin lain, kuten liikennevakuutus-, sairausvakuutus- tai tapaturmavakuutuslain, perusteella. Jos vakuutusyhtiö maksaa hoitokuluja, jotka ovat korvattavia jonkin lain perusteella, vakuutusyhtiöllä on oikeus hakea maksetuista korvauksista takaisin lain mukainen osuus. Vain sellaiset hoitokulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan, ovat korvattavia.

Matkasairauden, matkatapaturman ja muun korvattavan vakuutustapahtuman hoitokulujen korvaaminen edellyttää, että tutkimus ja hoito ovat lääkärin määräämiä ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilön toteuttamia. Lisäksi niiden on oltava yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja kysymyksessä olevan sairauden tai vamman hoidon kannalta tarpeellisia ja välttämättömiä.

Korvattavia hoitokuluja ovat kohtuulliset
 • maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • kustannukset lääkärin määräämistä apteekissa myytävistä lääkkeistä, joilla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä myyntilupa
 • kustannukset matkatapaturman aiheuttaman hammasvamman tutkimuksista ja hoidoista. Matkatapaturmassa vahingoittuneiden hampaiden hoito korvataan enintään tapaturmaa edeltäneeseen tilaan.
 • ulkomailla vakuutusyhtiöön soitetut, vahinkoasian hoitamiseksi tarpeelliset puhelinkulut enintään 50 euroon asti
 • lääkärinhoitoa vaatineen matkatapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, turvakypärän, kuulolaitteen ja hammasproteesin korjauskustannukset tai rikkoutunutta vastaavan hankintakustannukset enintään 500 euroon asti rikkoutunutta esinettä kohden, jos matkatapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja jälleenhankinta on tehty viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tapaturmasta
 • kulut ensimmäisistä näkökykyä heikentäneen matkatapaturman vuoksi määrätyistä silmälaseista
 • matkatapaturman vuoksi lääkärin määräämän ensimmäisen lääkinnällisen välineen, kuten ortopedisen tuen, hankintakustannukset
 • lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset, jotka koskevat tästä vakuutusturvasta korvattua matkatapaturmaa tai kohdassa 2.3.3 mainittua voimanponnistuksen ja äkillisen liikkeen aiheuttamaa venähdysvammaa. Yhtä edellä mainittua vakuutustapahtumaa kohden korvataan yksi, enintään kymmenen hoitokertaa sisältävä hoitojakso.
 • tästä vakuutusturvasta korvatun matkatapaturman aiheuttaman tapaturmavamman hoidon kannalta tarpeellisen plastiikkakirurgisen hoidon tai leikkauksen kustannukset. Plastiikkakirurgisesta hoidosta tai leikkauksesta on sovittava etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.
 • matkan aikana aiheutuvat välttämättömät matkakustannukset hoitoon hakeutumisesta. Yksityisauton käytöstä korvataan kuluja enintään 0,25 euroa/km.

Matkasairauden ja matkatapaturman hoitokuluiksi katsotaan lisäksi välttämättömät ja kohtuulliset
 • kustannukset lääketieteellisesti arvioiden välttämättömästä sairaankuljetuksesta Suomeen ja siinä välttämättömästi tarvittavasta saattajasta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset vakuutusyhtiön ennen järjestelyjen alkamista antaman suostumuksen mukaisesti
 • yhden lähiomaisen välittömät matka- ja majoituskustannukset vakuutetun luokse ja takaisin Suomeen enintään seitsemältä vuorokaudelta, jos vakuutettu on korvattavan matkatapaturman tai matkasairauden vuoksi hoitavan lääkärin mukaan hengenvaarallisessa tilassa. Tästä on sovittava etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.

Jos korvattavaksi haettu kustannus ylittää huomattavasti normaalin, yleisesti hyväksytyn ja noudatetun paikallisen kohtuullisen tason, korvaus maksetaan tämän kohtuullisen tason mukaan.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus kuljettaa vakuutettu hoitoon joko Suomeen tai muualle, jos hoito matkakohteessa ei ole riittävää vamman tai sairauden tila huomioiden tai sen kustannukset muodostuvat Suomessa annettavaan vastaavan tasoiseen hoitoon nähden merkittävästi kalliimmiksi. Jos vakuutettu ei suostu siirtoon, korvataan hoitokuluista vain se osa, joka vastaa kustannuksia toisessa paikallisessa hoitolaitoksessa tai kuljetusta Suomeen ja hoitoa Suomessa.

Korvausta ei makseta kustannuksista, jotka aiheutuvat
 • raskaudentilasta, synnytyksestä tai raskauden keskeyttämisestä tai näihin liittyvistä sairauksista tai komplikaatioista, ellei kyseessä ole matkan aikana tapahtuva äkillinen ja välitöntä hoitoa vaativa raskaudentilan muutos, joka yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa
 • kuntoutuksesta tai fysikaalisesta hoidosta, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja fysikaalisen hoidon kustannuksia
 • vakuutustapahtuman yhteydessä kadonneista henkilökohtaisista apuvälineistä, kuten silmälaseista ja kuulolaitteista
 • puhe-, psyko-, ravinto-, toiminta- tai neuropsykologisesta taikka muusta näihin verrattavasta terapiasta, tutkimuksesta, hoidosta tai kuntoutuksesta, lukuun ottamatta ehtokohdassa 3.6 mainittuja kriisiterapian kuluja
 • hammassairauden, hampaiden tai purentaelinten tutkimuksesta tai hoidosta, lukuun ottamatta korvattaviksi mainittuja hampaiden hoitokustannuksia matkan aikana
 • näkökyvyn heikentymisestä tai taittovirheen tutkimisesta, hoidosta tai korjaamisesta leikkauksella, ellei kyse ole korvattavan tapaturman hoidosta
 • silmälasien tai piilolasien hankinnasta, lukuun ottamatta korvattaviksi mainittuja silmälasien korjaus- tai hankintakustannuksia
 • päivähoidosta, koti- tai kodinhoidosta, ruokailukuluista, saattajan kuluista, ansionmenetyksestä, tulkkauskuluista tai muista välillisistä kustannuksista
 • hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, rohdos- tai vitamiinivalmisteen taikka antroposofisen tai homeopaattisen tuotteen hankkimisesta ja niihin liittyvistä tutkimuksista ja hoidoista
 • kosmeettisesta tai plastiikkakirurgisesta hoidosta, toimenpiteestä tai leikkauksesta tai niiden aiheuttamista komplikaatioista tai myöhemmistä korjaustoimenpiteistä, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja plastiikkakirurgisen hoidon kustannuksia
 • vuoristotaudista.
Korvaus hoitokuluista

Tästä vakuutusturvasta korvataan vakuutuskirjassa ja -sopimuksessa määritellyllä matkalla turvan voimassaoloaikana sattuneen vakuutustapahtuman aiheuttamia hoitokuluja siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen jonkin lain, kuten liikennevakuutus-, sairausvakuutus- tai tapaturmavakuutuslain, perusteella. Jos vakuutusyhtiö maksaa hoitokuluja, jotka ovat korvattavia jonkin lain perusteella, vakuutusyhtiöllä on oikeus hakea maksetuista korvauksista takaisin lainmukainen osuus. Vain sellaiset hoitokulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan, ovat korvattavia.

Matkasairauden, matkatapaturman ja muun korvattavan vakuutustapahtuman hoitokulujen korvaaminen edellyttää, että tutkimus ja hoito ovat lääkärin määräämiä ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilön toteuttamia. Lisäksi hoitokulujen tulee olla kohtuullisia ja yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia sekä kyseessä olevan sairauden tai vamman hoidon kannalta tarpeellisia ja välttämättömiä.

Jos korvattavaksi haettu kustannus ylittää huomattavasti maan normaalin, yleisesti hyväksytyn ja noudatetun paikallisen kohtuullisen tason, korvaus maksetaan tämän kohtuullisen tason mukaan.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus kuljettaa vakuutettu hoitoon joko Suomeen tai muualle, jos hoito matkakohteessa ei ole riittävää vamman tai sairauden tilan huomioiden tai sen kustannukset muodostuvat Suomessa annettavaan vastaavan tasoiseen hoitoon nähden merkittävästi kalliimmiksi. Jos vakuutettu ei suostu siirtoon, korvataan hoitokuluista vain se osa, joka vastaa kustannuksia toisessa paikallisessa hoitolaitoksessa tai kuljetusta Suomeen ja hoitoa Suomessa.

Hoitokulujen korvattavuus edellyttää lisäksi, että vakuutettu kuuluu hoitokulujen syntyessä Suomen sosiaaliturvan piiriin ja että hänellä on siitä osoituksena voimassa oleva Kela-kortti.

Korvattavia hoitokuluja ovat kohtuulliset
 • maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • kustannukset lääkärin määräämistä apteekissa myytävistä lääkkeistä, joilla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä myyntilupa
 • kustannukset matkatapaturman aiheuttaman hammasvamman tutkimuksista ja hoidoista. Matkatapaturmassa vahingoittuneiden hampaiden hoito korvataan enintään tapaturmaa edeltäneeseen tilaan.
 • ulkomailla vakuutusyhtiöön soitetut, vahinkoasian hoitamiseksi tarpeelliset puhelinkulut enintään 50 euroon asti
 • lääkärinhoitoa vaatineen matkatapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, turvakypärän, kuulolaitteen ja hammasproteesin korjauskustannukset tai rikkoutunutta vastaavan hankintakustannukset enintään 500 euroon asti rikkoutunutta esinettä kohden, jos matkatapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja jälleenhankinta on tehty viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tapaturmasta
 • kulut ensimmäisistä näkökykyä heikentäneen matkatapaturman vuoksi määrätyistä silmälaseista
 • matkatapaturman vuoksi lääkärin määräämän ensimmäisen lääkinnällisen välineen, kuten ortopedisen tuen, hankintakustannukset
 • sidetarpeet
 • matkatapaturman aiheuttaman vamman leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeisen välttämättömän lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset, kuitenkin enintään 15 hoitokertaa sisältävä hoitojakso tapaturmaa kohden
 • tästä vakuutusturvasta korvatun matkatapaturman aiheuttaman tapaturmavamman hoidon kannalta tarpeellisen plastiikkakirurgisen hoidon tai leikkauksen kustannukset. Plastiikkakirurgisesta hoidosta tai leikkauksesta on sovittava etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.
 • matkan aikana aiheutuvat välttämättömät matkakustannukset hoitoon hakeutumisesta. Yksityisauton käytöstä korvataan kuluja enintään 0,25 euroa/km.

Matkasairauden ja matkatapaturman hoitokuluiksi katsotaan lisäksi välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset
 • lääketieteellisesti arvioiden välttämättömästä sairaankuljetuksesta Suomeen ja siinä välttämättömästi tarvittavasta saattajasta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset vakuutusyhtiön ennen järjestelyjen alkamista antaman suostumuksen mukaisesti.
 • yhden lähiomaisen välittömät matka- ja majoituskustannukset vakuutetun luokse ja takaisin Suomeen enintään seitsemältä vuorokaudelta, jos vakuutettu on korvattavan matkatapaturman tai matkasairauden vuoksi hoitavan lääkärin mukaan hengenvaarallisessa tilassa. Tästä on sovittava etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.

Korvausta ei makseta kustannuksista, jotka aiheutuvat
 • raskaudentilasta, synnytyksestä tai raskauden keskeyttämisestä tai näihin liittyvistä sairauksista tai komplikaatioista, ellei kyseessä ole matkan aikana tapahtuva äkillinen ja välitöntä hoitoa vaativa raskaudentilan muutos, joka yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa
 • kuntoutuksesta tai fysikaalisesta hoidosta, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja fysikaalisen hoidon kustannuksia
 • vakuutustapahtuman yhteydessä kadonneista henkilökohtaisista apuvälineistä, kuten silmälaseista, hammasproteeseista ja kuulolaitteista
 • puhe-, psyko-, ravinto-, toiminta- tai neuropsykologisesta taikka muusta näihin verrattavasta terapiasta, tutkimuksesta, hoidosta tai kuntoutuksesta, lukuun ottamatta ehtokohdassa 3.6 mainittuja kriisiterapian kuluja
 • hammassairauden, hampaiden tai purentaelinten tutkimuksesta tai hoidosta, lukuun ottamatta korvattaviksi mainittuja hampaiden hoitokustannuksia matkan aikana
 • näkökyvyn heikentymisestä tai taittovirheen tutkimisesta, hoidosta tai korjaamisesta leikkauksella, ellei kyse ole korvattavan tapaturman hoidosta
 • silmälasien tai piilolasien hankinnasta, lukuun ottamatta korvattaviksi mainittuja silmälasien korjaus- tai hankintakustannuksia
 • lääkinnällisen välineen, tekojäsenen tai muun apuvälineen hankinnasta, lukuun ottamatta korvattavissa hoitokuluissa mainittua matkatapaturmavamman vuoksi määrättyä ensimmäistä lääkinnällistä välinettä, kuten ortopedistä tukea tai sidosta
 • kodinhoidosta, ruokailukuluista, saattajan kuluista, ansionmenetyksestä, tulkkauskuluista, vaatteista tai muista välillisistä kustannuksista
 • hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, rohdos- tai vitamiinivalmisteen taikka antroposofisen tai homeopaattisen tuotteen hankkimisesta ja niihin liittyvistä tutkimuksista ja hoidoista
 • kosmeettisesta tai plastiikkakirurgisesta hoidosta, toimenpiteestä tai leikkauksesta tai niiden aiheuttamista komplikaatioista tai myöhemmistä korjaustoimenpiteistä, lukuun ottamatta korvattaviksi mainittuja plastiikkakirurgisen hoidon kustannuksia
 • vuoristotaudista
 • muista kuluista, joita ei ole mainittu korvattaviksi hoitokuluiksi kohdassa 3.1.
Täsmennetty korvattavuuden määritelmää kulujen kohtuullisuuden ja ulkomailla annetun hoidon osalta.

Lisätty sidetarpeet korvattaviin hoitokuluihin ja täsmennetty lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon korvattavuutta.

Lisätty seuraavat rajoitukset, joiden nojalla korvausta ei makseta, jos kustannus aiheutuu
 • hammasproteeseista
 • vaatteista
 • lääkinnällisen välineen, tekojäsenen tai muun apuvälineen hankinnasta, lukuun ottamatta korvattavissa hoitokuluissa mainittua tapaturmavamman vuoksi määrättyä ensimmäistä lääkinnällistä välinettä kuten ortopedistä tukea tai sidosta
 • muista kuluista, joita ei ole mainittu korvattaviksi hoitokuluiksi kohdassa 4.1.
Tämän muutostiedotteen alkuun

Matkatavaravakuutus

Kappale Vanha sisältö
(voimassa 1.3.2015 alkaen)
Uusi sisältö
(voimassa 1.9.2016 alkaen)
Muutoksen sisältö
1 Vakuutettu omaisuus

Vakuutus antaa turvaa vakuutetuille matkatavaroille vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvien esinevahinkojen varalta.

Matkatavaroilla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, jotka vakuutettu on ottanut mukaansa matkalle tai hankkinut matkalla. Vakuutukseen sisältyy lisäksi sellainen vuokrattu tai lainattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun irtaimistoonsa. Matkatavarat ovat vakuutettuina yhteensä enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään asti matkaa kohden. Rahat, arvopaperit sekä muut asiakirjat kuten passi, henkilöllisyystodistus, ajokortti sekä muut niihin rinnastettavat ovat vakuutettuina enintään 300 euroon asti.

Vakuutuksen kohteena eivät ole
 • muuttotavarat ja erilliset rahtitavaralähetykset
 • luottokortit tai muut maksuvälineet
 • käsikirjoitukset, tutkielmat, opin- näytteet ja muut vastaavanlaiset asiakirjat
 • tietovälineisiin sisältyvät tiedot, tiedostot ja ohjelmat.
 • eläimet ja kasvit
 • moottoriajoneuvot, perävaunut, asuntoperävaunut, muut moottori- käyttöiset kulkuvälineet tai veneet eivätkä niiden osat ja varusteet
 • ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävä tai tarkoitettu omaisuus.
Vakuutettu omaisuus

Vakuutus antaa turvaa vakuutetuille matkatavaroille vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvien esinevahinkojen varalta.

Matkatavaroilla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, jotka vakuutettu on ottanut mukaansa matkalle tai hankkinut matkalla. Vakuutukseen sisältyy lisäksi sellainen vuokrattu tai lainattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun irtaimistoonsa. Matkatavarat ovat vakuutettuina yhteensä enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään asti matkaa kohden. Rahat, arvopaperit sekä muut asiakirjat kuten passi, henkilöllisyystodistus, ajokortti sekä muut niihin rinnastettavat ovat vakuutettuina enintään 300 euroon asti. Korut, kellot sekä muut arvoesineet ovat matkavakuutuksessa vakuutettuina enintään 500 euroon asti.

Vakuutuksen kohteena eivät ole
 • muuttotavarat ja erilliset rahtitavaralähetykset
 • luottokortit tai muut maksuvälineet
 • käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet ja muut vastaavanlaiset asiakirjat
 • tietovälineisiin sisältyvät tiedot, tiedostot ja ohjelmat
 • eläimet ja kasvit
 • moottoriajoneuvot, perävaunut, asuntoperävaunut, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet tai veneet eivätkä niiden osat ja varusteet
 • ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävä tai tarkoitettu omaisuus.
Arvoesineet ovat matkatavaravakuutuksessa vakuutettuina enintään 500 euroon asti.
2 Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa. Matkatavarat on vakuutettu vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään saakka matkaa kohden. Tämä vakuutusmäärä on suurin mahdollinen korvaus.
Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa. Tapahtuman äkillisyys ja ennalta arvaamattomuus arvioidaan objektiivisesti yleisen elämänkokemuksen, tapahtumankulun poikkeuksellisuuden ja korvauksenhakijan toiminnan perusteella. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Matkatavarat on vakuutettu vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään saakka matkaa kohden. Tämä vakuutusmäärä on suurin mahdollinen korvaus.
Täsmennetty korvattavan vakuutustapahtuman määritelmää.
2.1 Vakuutusmäärästä riippumattomat korvaukset

Kadonneen matkatavaran etsimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korvataan, jos matkatavara on ollut luovutettuna hotellin, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun.

Välttämättömyystarvikkeiden hankintakulut korvataan, kun asianmukaisesti kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään 12 tuntia vakuutetun ulkomaan matkakohteeseen saapumisesta. Korvauksena maksetaan enintään 100 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, kuitenkin enintään 500 euroa matkustajaa kohti. Kustannukset korvataan yksilöityjä tositteita vastaan.

Varkaus-, murto- tai ryöstötapauksissa ulkomailla korvataan passin, viisumin tai matkalippujen hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset ylimääräiset matka-, puhelin- ja yöpymiskustannukset enintään 500 euroon asti. Vakuutuksesta ei korvata ruokailukustannuksia.

Vakuutuksesta korvataan matkalla sattuneen vakuutettua kohdanneen luonnonkatastrofin tai palovahingon johdosta ja rikoksen uhriksi joutumisesta aiheutunut henkinen vamma. Hoitokuluina korvataan kustannukset psykiatrin antamasta tai lääkärin määräämästä psykologin tai psykoterapeutin antamasta psykoterapiasta enintään viideltä psykoterapiakäynniltä vakuutustapahtumaa kohti. Kustannusten korvaaminen edellyttää, että hoitoon on hakeuduttu kolmen kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta. Kustannuksia korvataan siltä osin kuin terapiaa on annettu kuuden kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta. Kustannukset korvataan tositteita vastaan.

Varkaus- ja ilkivaltavahingoissa autosta, matkailuautosta, perävaunusta, asuntoperävaunusta tai veneestä anastetut matkatavarat korvataan enintään 2 000 euroon asti lukuun ottamatta tietokonepelejä ja CD-, DVD-, Blu-ray- tai vastaavia levyjä, joita korvataan enintään 200 euron arvosta.
Vakuutusmäärästä riippumattomat korvaukset

Kadonneen matkatavaran etsimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korvataan, jos matkatavara on ollut luovutettuna hotellin, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun.

Välttämättömyystarvikkeiden hankintakulut korvataan, kun asianmukaisesti kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään 12 tuntia vakuutetun ulkomaan matkakohteeseen saapumisesta. Korvauksena maksetaan enintään 100 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, kuitenkin enintään 500 euroa matkustajaa kohti. Kustannukset korvataan yksilöityjä tositteita vastaan.

Varkaus-, murto- tai ryöstötapauksissa ulkomailla korvataan passin, viisumin tai matkalippujen hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset ylimääräiset matka-, puhelin- ja yöpymiskustannukset enintään 500 euroon asti. Vakuutuksesta ei korvata ruokailukustannuksia.

Vakuutuksesta korvataan matkalla sattuneen vakuutettua kohdanneen luonnonkatastrofin tai palovahingon johdosta ja rikoksen uhriksi joutumisesta aiheutunut henkinen vamma. Hoitokuluina korvataan kustannukset psykiatrin antamasta tai lääkärin määräämästä psykologin tai psykoterapeutin antamasta psykoterapiasta enintään viideltä psykoterapiakäynniltä vakuutustapahtumaa kohti. Kustannusten korvaaminen edellyttää, että hoitoon on hakeuduttu kolmen kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta. Kustannuksia korvataan siltä osin kuin terapiaa on annettu kuuden kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta. Kustannukset korvataan tositteita vastaan.

Varkaus- ja ilkivaltavahingoissa autosta, matkailuautosta, perävaunusta, asuntoperävaunusta tai veneestä anastetut matkatavarat korvataan enintään 1500 euroon asti lukuun ottamatta tietokonepelejä ja CD-, DVD-, Blu-ray- tai vastaavia levyjä, joita korvataan enintään 200 euron arvosta.
Rajoitettu varkaus- ja ilkivaltavahingoissa maksettavaa korvausta 1500 euroon autosta, matkailuautosta, perävaunusta, asuntoperävaunusta tai veneestä anastettujen matkatavaroiden osalta.
3 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

Vakuutuksesta ei korvata
 • vahinkoa, joka on aiheutunut matkatavaran katoamisesta tai unohtamisesta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut tavanomaisesta naarmuuntumisesta tai kolhiintumisesta
 • vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä, kuten varkausvahinkoa, jonka tapahtuma- aikaa, -paikkaa ja -olosuhteita ei voida tarkoin määritellä
 • urheiluvälineen ja -varusteen rikkoutumista, kun sitä käytetään tarkoitukseensa
 • matkapuhelimen varkausvahinkoa, jos vakuutettu ei ole ilmoittanut puhelimensa ID-numeroa ja IMEI-tunnusta operaattorille puhelimen lukitsemiseksi niin, ettei sitä voi käyttää eikä myydä eteenpäin
 • vahinkoa, joka on aiheutunut pakkasesta, jäästä, jäätymisestä, kuivuudesta, kuumuudesta, kosteudesta, aallokosta, lumesta tai sateesta, lukuun ottamatta rankkasade- tai vesistötulvan aiheuttamaa vahinkoa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran tavanomaisesta käytöstä, puutteellisesta päällyksestä, kulumisesta, hankaantumisesta, naarmuuntumisesta, syöpymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut viranomaisen toimenpiteestä
 • vahinkoa, joka korvataan jonkin erityislain, takuun tai muun vakuutuksen perusteella.
Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

Vakuutuksesta ei korvata
 • vahinkoa, joka on aiheutunut matkatavaran katoamisesta tai unohtamisesta
 • hyönteisten, rottien, hiirien, myyrien, näätien, oravien, jänisten eikä kanien aiheuttamaa vahinkoa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut tavanomaisesta naarmuuntumisesta tai kolhiintumisesta
 • vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä, kuten varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja -olosuhteita ei voida tarkoin määritellä
 • urheiluvälineen ja -varusteen rikkoutumista, kun sitä käytetään tarkoitukseensa
 • matkapuhelimen varkausvahinkoa, jos vakuutettu ei ole ilmoittanut puhelimensa ID-numeroa ja IMEI-tunnusta operaattorille puhelimen lukitsemiseksi niin, ettei sitä voi käyttää eikä myydä eteenpäin
 • vahinkoa, joka on aiheutunut pakkasesta, jäästä, jäätymisestä, kuivuudesta, kuumuudesta, kosteudesta, aallokosta, lumesta tai sateesta, lukuun ottamatta rankkasade- tai vesistötulvan aiheuttamaa vahinkoa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran tavanomaisesta käytöstä, puutteellisesta päällyksestä ja suojauksesta, kulumisesta, hankaantumisesta, naarmuuntumisesta, likaantumisesta, värjääntymisestä, syöpymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että esine on saatettu alttiiksi sellaiselle lämpötilalle, kosteudelle tai muulle vastaavalle olosuhteelle, jota esineen ei ominaisuuksiltaan tulisi kestää
 • vahinkoa, joka on aiheutunut viranomaisen toimenpiteestä
 • vahinkoa, joka korvataan jonkin erityislain, takuun tai muun vakuutuksen perusteella.
Voimassaolevien rajoitusehtojen lisäksi vakuutuksesta ei jatkossa korvata:
 • hyönteisten, rottien, hiirien, myyrien, näätien, oravien, jänisten eikä kanien aiheuttamaa vahinkoa
 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että esine on saatettu alttiiksi sellaiselle lämpötilalle, kosteudelle tai muulle vastaavalle olosuhteelle, jota esineen ei ominaisuuksiltaan tulisi kestää
Vastaavan voimassaolevan rajoitusehdon sijasta vakuutuksesta ei jatkossa korvata:
 • vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran tavanomaisesta käytöstä, puutteellisesta päällyksestä ja suojauksesta, kulumisesta, hankaantumisesta, naarmuuntumisesta, likaantumisesta, värjääntymisestä,
5.6.2 Korvausten ikävähennykset

Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi osaan korvattavista esineistä sovelletaan ikävähennyksiä, joiden avulla esineelle lasketaan tämän hetken arvo sen iän mukaan. Korvattaessa alla lueteltua omaisuutta tehdään uudishinnasta esineen ikään perustuvat vuotuiset vähennykset.

Vähennys lasketaan uuden vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Ikävähennysten laskennassa ensimmäisenä käyttöönottovuotena pidetään sitä vuotta, jolloin esine on otettu käyttöön. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenteri- vuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Jos vahingoittuneesta esineestä on esittää alkuperäinen ostokuitti tai muu tosite, jolla alkuperäinen ostohetki voidaan osoittaa, lasketaan rikkoutuneen esineen ikä ostopäivän ja vahinkopäivän välisen ajanjakson mukaan.

Kodinkoneiden, polkupyörien, perämoottoreiden ja moottorikäyttöisten työkoneiden sekä muiden koneiden ja laitteiden arvoksi jää aina vähintään 30 prosenttia vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Huonekalujen, optisten laitteiden, viihde-elektroniikan, matkapuhelimien, työkalujen, atk- laitteiden, harrastus- ja urheiluvälineiden sekä käyttövaatteiden, jalkineiden ja tekstiilien arvoksi jää aina 10 prosenttia vastaavan esineen uudishinnasta.

Irtaimiston ikävähennys, %
Esineryhmäkodinkoneetpolkupyörät
1 v.00
2 v.77
3 v.1414
4 v.2121
5 v.2828
6 v.3535
7 v.4242
8 v.4949
9 v.5656
10 v.6363
11 v.7070
12 v.7070
13 v.7070

Taulukon esineryhmiin kuulumattoman alle viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä lasketaan sen uudishinnan mukaan ja yli viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä esineen nykyhinnan mukaan.

Taideteosten, korujen, soittimien, aseiden ja muiden arvoesineiden vahingon määrä lasketaan aina niiden nykyhinnan mukaan.

Korjauskustannuksia korvataan enintään edellä mainituilla tavoilla laskettuun vahingon määrään asti.

Esineen tai laitteen yksittäisen osan uudishinnasta tehdään ikävähennys koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisikin uudempi.

Vähennystä ei tehdä laskuun perustuvista korjauskustannuksista. Korjauskustannuksia korvataan enintään laskettuun vahingon määrään asti. Tämä tarkoittaa, että korjauskustannusta verrataan uuden vastaavan esineen hintaan, josta on tehty mahdolliset ikävähennykset, ja korvaus suoritetaan halvimman vaihtoehdon mukaan.
Korvausten ikävähennykset

Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi osaan korvattavista esineistä sovelletaan ikävähennyksiä, joiden avulla esineelle lasketaan tämän hetken arvo sen iän mukaan. Korvattaessa alla lueteltua omaisuutta tehdään uudishinnasta esineen ikään perustuvat vuotuiset vähennykset.

Vähennys lasketaan uuden vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Ikävähennysten laskennassa ensimmäisenä käyttöönottovuotena pidetään sitä vuotta, jolloin esine on otettu käyttöön. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenteri- vuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Jos vahingoittuneesta esineestä on esittää alkuperäinen ostokuitti tai muu tosite, jolla alkuperäinen ostohetki voidaan osoittaa, lasketaan rikkoutuneen esineen ikä ostopäivän ja vahinkopäivän välisen ajanjakson mukaan.

Kodinkoneiden, polkupyörien, perämoottoreiden ja moottorikäyttöisten työkoneiden sekä muiden koneiden ja laitteiden arvoksi jää aina vähintään 30 prosenttia vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Huonekalujen, optisten laitteiden, viihde-elektroniikan, matkapuhelimien, työkalujen, atk- laitteiden, harrastus- ja urheiluvälineiden sekä käyttövaatteiden, jalkineiden ja tekstiilien arvoksi jää aina 10 prosenttia vastaavan esineen uudishinnasta.

Irtaimiston ikävähennys, %
Esineryhmäkodinkoneetpolkupyörät
1 v.00
2 v.1010
3 v.2020
4 v.3030
5 v.4040
6 v.5050
7 v.6060
8 v.7070
9 v.7070
10 v.7070
11 v.7070
12 v.7070
13 v.7070

Taulukon esineryhmiin kuulumattoman alle viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä lasketaan sen uudishinnan mukaan ja yli viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä esineen nykyhinnan mukaan.

Taideteosten, korujen, soittimien, aseiden ja muiden arvoesineiden vahingon määrä lasketaan aina niiden nykyhinnan mukaan.

Korjauskustannuksia korvataan enintään edellä mainituilla tavoilla laskettuun vahingon määrään asti.

Esineen tai laitteen yksittäisen osan uudishinnasta tehdään ikävähennys koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisikin uudempi.

Vähennystä ei tehdä laskuun perustuvista korjauskustannuksista. Korjauskustannuksia korvataan enintään laskettuun vahingon määrään asti. Tämä tarkoittaa, että korjauskustannusta verrataan uuden vastaavan esineen hintaan, josta on tehty mahdolliset ikävähennykset, ja korvaus suoritetaan halvimman vaihtoehdon mukaan.
Muutettu irtaimiston ikävähennyksiä kodinkoneiden ja polkupyörien osalta.
2 Matkavastuuvakuutus

Vakuutusturvan rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa
 • joka on aiheutunut vakuutuksenottajalle itselleen tai muulle vakuutetulle
 • jonka lapsi tai seuraeläin aiheuttaa hoitajalleen tai hoitajan kotitalouteen kuuluvalle henkilölle, taikka vahinkoja, joista hoitaja tai joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa. Hoitajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka valvonnassa lapsi tai seuraeläin on.
 • joka on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta peliin taikka osallistumisesta sellaiseen toimintaan, joka edellyttää fyysistä kontaktia tai joka yleisen kokemuksen mukaan muuten saattaa aiheuttaa osallistujan henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vahinkoa
 • jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan
 • joka on aiheutunut tappelun, pahoinpitelyn tai muun rikoksen yhteydessä
 • josta vakuutettu on vastuussa yksinomaan sopimuksen, sitoumuksen tai lupauksen perusteella eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia
 • joka aiheutuu purjeveneen, rekisteröitävän veneen tai aluksen, vesiskootterin tai ilma-aluksen käyttämisestä taikka moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata edellä mainituille kulkuvälineille itselleen näissä mainituissa tilanteissa aiheutunutta vahinkoa.
 • jonka vakuutettu aiheuttaa työharjoittelussa, toiminnallaan hankkiessaan tuloa tai yleensä ansaitsemistarkoituksessa taikka joka aiheutuu omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun ansiotoimintaan tai työharjoitteluun
 • joka aiheutuu työ-, virka- tai toimeksiantosuhteen perusteella käyttöön saadulle omaisuudelle
 • joka liittyy vakuutetun omistuksessa olevaan sijoitusasuntoon
 • joka aiheutuu omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun hallussa tai jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen tai muutoin työn kohteekseen sekä kuljettaakseen tai säilyttääkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen
 • joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu hänen lukuunsa on vuokrannut, lainannut tai muutoin ottanut hyödyksi käytettäväkseen
 • joka aiheutuu omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamasta kulumisesta tai omaisuuden huonosta hoidosta
 • joka aiheutuu siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt
 • joka aiheutuu kosteudesta tai homesienestä, joka on seurausta rakennustavasta, suunnittelu- tai rakennusvirheestä, rakennuksen tai rakenteen muusta ominaisuudesta tai muusta pysyvästä olosuhteesta
 • joka aiheutuu tuhoeläimistä ja johon vakuutettu on toiminnallaan tai huolimattomuudellaan vaikuttanut
 • josta vakuutettu on vastuussa kiinteistön omistajana tai haltijana, ellei suurin osa kiinteistöstä ole vakuutetun käytössä
 • joka aiheutuu seuraeläimen luontaisesta käyttäytymisestä.

  Edellä mainittujen lisäksi vakuutuksesta ei myöskään korvata
  • sakkoa, sopimussakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta
  • kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen suorittamisesta.
 • Matkavastuuvakuutus

  Vakuutusturvan rajoitukset

  Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa
  • joka on aiheutunut vakuutuksenottajalle itselleen tai muulle vakuutetulle
  • jonka lapsi tai seuraeläin aiheuttaa hoitajalleen tai hoitajan kotitalouteen kuuluvalle henkilölle, taikka vahinkoja, joista hoitaja tai joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa. Hoitajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka valvonnassa lapsi tai seuraeläin on.
  • joka on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta peliin taikka osallistumisesta sellaiseen toimintaan, joka edellyttää fyysistä kontaktia tai joka yleisen kokemuksen mukaan muuten saattaa aiheuttaa osallistujan henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vahinkoa
  • joka on muun eläimen kuin seuraeläimen aiheuttama
  • jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan
  • joka on aiheutunut tappelun, pahoinpitelyn tai muun rikoksen yhteydessä
  • josta vakuutettu on vastuussa yksinomaan sopimuksen, sitoumuksen tai lupauksen perusteella eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia
  • joka aiheutuu purjeveneen, rekisteröitävän veneen tai aluksen, vesiskootterin tai ilma-aluksen käyttämisestä taikka moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteessä käyttämisestä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata edellä mainituille kulkuvälineille itselleen näissä mainituissa tilanteissa aiheutunutta vahinkoa.
  • jonka vakuutettu aiheuttaa työharjoittelussa, toiminnallaan hankkiessaan tuloa tai yleensä ansaitsemistarkoituksessa taikka joka aiheutuu omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun ansiotoimintaan tai työharjoitteluun
  • joka aiheutuu työ-, virka- tai toimeksiantosuhteen perusteella käyttöön saadulle omaisuudelle
  • joka liittyy vakuutetun omistuksessa olevaan sijoitusasuntoon
  • joka aiheutuu omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun hallussa tai jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen tai muutoin työn kohteekseen sekä kuljettaakseen tai säilyttääkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen
  • joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu hänen lukuunsa on vuokrannut, lainannut tai muutoin ottanut hyödyksi käytettäväkseen
  • joka aiheutuu omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamasta kulumisesta tai omaisuuden huonosta hoidosta
  • joka aiheutuu työ- tai asennusvirheestä
  • joka aiheutuu siitä, että suihku-, käyttö- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt
  • joka aiheutuu kosteudesta tai homesienestä, joka on seurausta rakennustavasta, suunnittelu- tai rakennusvirheestä, rakennuksen tai rakenteen muusta ominaisuudesta tai muusta pysyvästä olosuhteesta
  • joka aiheutuu tuhoeläimistä ja johon vakuutettu on toiminnallaan tai huolimattomuudellaan vaikuttanut
  • josta vakuutettu on vastuussa kiinteistön omistajana tai haltijana, ellei suurin osa kiinteistöstä ole vakuutetun käytössä
  • joka aiheutuu seuraeläimen luontaisesta käyttäytymisestä
  • joka aiheutuu huumekasvien viljelystä.

   Edellä mainittujen lisäksi vakuutuksesta ei myöskään korvata
   • sakkoa, sopimussakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta
   • kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen suorittamisesta.
  Lisätty matkavastuuvakuutuksen rajoitusehtoihin muita eläimiä kuin seuraeläimiä koskeva rajoitus.

  Työ- tai asennusvirheestä, käyttöveden pääsyn estymisestä lattiakaivoon ja huumekasvien viljelystä johtuvat tapahtumat eivät ole jatkossa korvattavia vahinkoja.
  2 Matkaoikeusturvavakuutus

  Vakuutusturvan rajoitukset

  Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa
  • jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys
  • jossa vaatimuksen riitauttamista ei voida osoittaa
  • joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta
  • joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 85 000 euroa
  • joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan tai takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta
  • joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen
  • joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon
  • joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia
  • joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin yksi lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen liittyvä vakuutustapahtuma kolmea vuotta kohden, tapahtumaan liittyvää täytäntöönpanoa lukuun ottamatta, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät samanaikaisesti:
   • asiaa ei käsitellä ensi kertaa tai yhteiselämän lopettamisen yhteydessä
   • kysymys on voimassaolevan, viranomaisen vahvistaman täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen tai oikeuden tuomion muuttamisesta muuttuneiden olosuhteiden perusteella
   • muut vakuutuehdoissa määritellyt edellytykset.
  • jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen tai pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä tai tehtävistä vapauttamisesta
  • joka koskee lähestymiskieltoa tai sen rikkomista
  • jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneessa syytejutussa vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset ja ajoneuvon kuljettajan puolustuskulut.
  • joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta
  • jossa on kysymys rangaistus- vaatimuksen vastustamisesta tuomioistuimessa
  • jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta
  • joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä, sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta, jonka puolustuskustannuksia ei ehtokohdan 5.1.4.2 mukaan korvata
  • joka koskee konkurssimenettelyä, ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa
  • jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelysta
  • joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus peittää vahingonkorvausriskin
  • josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta
  • jota käsitellään ryhmäkanteena
  • jossa on kysymys siitä, ovatko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattavia tästä oikeusturvavakuutuksesta.
  Matkaoikeusturvavakuutus

  Vakuutusturvan rajoitukset

  Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa
  • jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys
  • jossa vaatimuksen riitauttamista ei voida osoittaa
  • joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta
  • joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 85 000 euroa
  • joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan tai takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta
  • joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen
  • joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon
  • joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia
  • joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen, taikka lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoon
  • jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen tai pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä tai tehtävistä vapauttamisesta
  • joka koskee lähestymiskieltoa tai sen rikkomista
  • jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneessa syytejutussa vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset ja ajoneuvon kuljettajan puolustuskulut.
  • joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta
  • jossa on kysymys rangaistusvaatimuksen vastustamisesta tuomioistuimessa
  • jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta
  • joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä, sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta, jonka puolustuskustannuksia ei ehtokohdan 3.4.2 mukaan korvata
  • joka koskee konkurssimenettelyä, ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa
  • jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä
  • joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus peittää vahingonkorvausriskin
  • josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta
  • jota käsitellään ryhmäkanteena
  • jossa on kysymys siitä, ovatko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattavia tästä oikeusturvavakuutuksesta.
  Rajattu lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen liittyvät vahingot matkaoikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle.
  Tämän muutostiedotteen alkuun

  Tapaturmavakuutus

  Kappale Vanha sisältö
  (voimassa 1.3.2015 alkaen)
  Uusi sisältö
  (voimassa 1.9.2016 alkaen)
  Muutoksen sisältö
  1.1 Voimassaolo

  Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkittyjen, valittujen turvien mukaisesti. Korvaus maksetaan vakuutustapahtuman sattumishetkellä voimassaolevien vakuutusehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Korvaaminen edellyttää, että vakuutustapahtuma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana.

  Vakuutusturva muodostuu vakuutuskirjaan merkityn sopimuksen sisällöstä, tapaturmavakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista.
  Voimassaolo

  Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkittyjen, valittujen turvien mukaisesti. Korvaus maksetaan vakuutustapahtuman sattumishetkellä voimassaolevien tapaturma vakuutusehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Korvaaminen edellyttää, että vakuutustapahtuma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana.

  Vakuutusturva muodostuu vakuutuskirjaan merkityn sopimuksen sisällöstä, tapaturmavakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista.
  Täsmennetty muotoilua.
  1.2 Voimassaoloaika ja -alue

  Vakuutusturvat ovat voimassa kaikkialla maailmassa. Suomen rajojen ulkopuolella tapaturmavakuutuksen turvat ovat voimassa kuusi kuukautta matkan alkamisesta. Vakuutus on voimassa valittujen turvien mukaisesti. Tapaturmavakuutuksen vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta. Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden sekä työssä että vapaa-aikana.
  Voimassaoloaika ja -alue

  Vakuutusturvat ovat voimassa kaikkialla maailmassa ympäri vuorokauden sekä työssä että vapaa-aikana. Suomen rajojen ulkopuolella tapaturmavakuutuksen turvat ovat voimassa kuusi kuukautta matkan alkamisesta. Vakuutus on voimassa valittujen turvien mukaisesti. Tapaturmavakuutuksen vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta.
  Selkeytetty lauserakennetta.
  1.4 Voimassaolo urheilussa ja eräissä muissa toiminnoissa

  -
  Voimassaolo urheiltaessa sekä riskialttiissa lajeissa ja toiminnoissa

  Tapaturmavakuutus on voimassa urheiltaessa silloin, kun urheilua harrastetaan oman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Vakuutus ei ole voimassa kohdassa 1.4.1 mainitussa kilpaurheilussa eikä kohdassa 1.4.2 mainituissa riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa.

  Kohdassa 1.4.1 ja 1.4.2 mainitut rajoitukset eivät koske alle 17-vuotiaita. Alle 17-vuotialla vakuutus on voimassa kaikessa urheilutoiminnassa lukuun ottamatta kohdassa 1.4.3 mainittua ammattiurheilua. Rajoitukset ovat voimassa sen vakuutuskauden lopusta lukien, jonka aikana vakuutettu täyttää 17 vuotta.
  Siirretty rajoituslauseke ehtojen kohdasta 1.4.2 sekä täsmennetty tapaturmavakuutuksen voimassaoloa. Jatkossa viitatut rajoitukset eivät koske alle 17-vuotiaita vakuutettuja.
  1.4.1 Kilpaurheilurajoitus

  Vakuutus ei ole voimassa, jos vamma on aiheutunut vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti taikka lajille ominaisissa harjoituksissa.
  Voimassaolo kilpaurheilussa

  Vakuutus ei ole voimassa, jos vamma on aiheutunut vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin kilpaurheilun tasosta riippumatta. Vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti taikka lajille ominaisissa harjoituksissa.
  Täsmennetty kilpaurheilun määritelmää.
  1.4.2 Voimassaolo urheilussa ja eräissä muissa toiminnoissa

  Vakuutus ei myöskään ole voimassa seuraavissa urheilulajeissa ja toiminnoissa:
  • kiipeilylajit (kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeily)
  • jäätikkövaellus
  • taistelu-, kamppailu- ja itsepuolustuslajit
  • voimailulajit ja kehonrakennus
  • moottoriurheilu
  • urheilu-, laite- ja vapaasukellus
  • ilmailulajit (kuten laskuvarjohyppy, riippuliito, varjoliito, purjelento, kuumailmapallolento, benjihyppy, lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella koneella)
  • freestylehiihto, nopeus-, syöksy- ja kumparelasku ja laskettelu hoitamattomilla rinteillä ja merkittyjen rinteiden ulkopuolella
  • siipi- ja leijapurjehdus
  • valtameriveneily
  • ulkomailla vuoristoon, viidakkoon, aavikolle, erämaahan tai muille asumattomille seuduille tehtävät vaellukset ja retket.


  Kohdassa 1.4.1 ja 1.4.2 mainitut rajoitukset eivät koske alle 16-vuotiaita. Rajoitukset ovat voimassa sen vakuutuskauden lopusta lukien, jonka aikana vakuutettu täyttää 16 vuotta.
  Voimassaolo riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa

  Vakuutus ei ole voimassa seuraavissa riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa:
  • kiipeilylajeissa, kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeily, paitsi seinäkiipeily, jossa käytetään suoja- ja turvalaitteita
  • jäätikkövaelluksella
  • taistelu-, kamppailu-, kontakti- ja itsepuolustuslajeissa
  • voimailulajeissa, kuten painonnosto, kehonrakennus tai vastaava
  • moottoriurheilussa
  • urheilu-, laite- ja vapaasukelluksessa
  • ilmailulajeissa, kuten laskuvarjohyppy, riippu- ja varjoliito, purje- ja kuumailmapallolento, base- ja benjihyppy, tuulitunneliharjoittelu, lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella koneella tai vastaavalla
  • siipi- ja leijapurjehdus
  • nopeus-, syöksy- tai kumparelaskussa, freestylehiihdossa tai lasketeltaessa merkittyjen rinteiden ulkopuolella
  • amerikkalaisessa ja australialaisessa jalkapallossa tai rugbyssa
  • lacrossessa
  • alamäkiluistelussa tai -pyöräilyssä
  • valtameriveneilyssä
  • ulkomailla vuoristoon, viidakkoon, aavikolle, erämaahan tai muille asumattomille seuduille tehtävillä vaelluksilla ja retkillä.
  Siirretty rajoituslauseke ehtokohtaan 1.4 sekä tarkistettu voimassaolon rajoituksia riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa.
  1.4.3 Ammattiurheilijan tapaturmaturva

  Ammatikseen urheilevan vakuuttamisesta säädetään lailla urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta. POP Tapaturmavakuutus ei ole voimassa ammattiurheilussa.
  Voimassaolo ammattiurheilussa

  Ammatikseen urheilevan vakuuttamisesta säädetään lailla urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta. Tapaturmavakuutus ei ole voimassa ammattiurheilussa.
  Täsmennetty muotoilua ja muutettu otsikkoa.
  3.1 Tapaturma

  Tapaturma on ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta. Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

  Tapaturmana ei korvata
  • hyönteisen tai punkin piston tai pureman aiheuttamaa tartuntatautia tai sairautta seurauksineen
  • hampaalle tai hammasproteesille puremisesta aiheutunutta vammaa, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä
  • nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi
  • tapaturman psyykkisiä seurauksia.
  Tapaturma

  Tapaturma on ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta. Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

  Tapaturmana ei korvata
  • puremasta tai pistosta aiheutunutta tartuntatautia tai sairautta seurauksineen
  • hampaalle tai hammasproteesille puremisesta aiheutunutta vammaa, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä
  • nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen, hauiksen pitkänpään jänteen tai olkapään kiertäjäkalvosimen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi
  • tapaturman psyykkisiä seurauksia.
  Täsmennetty pureman ja piston aiheuttaman tartuntataudin tai sairauden määritelmää sekä lisätty hauiksen pitkänpään jänteen sekä olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä ei korvattavien tapaturmien listalle.
  3.3.4 Ydinvahinko

  Korvausta ei makseta, jos vamma tai kuolema on aiheutunut ydinaseesta, ydinvahingosta tai muusta siihen rinnastettavasta tapahtumasta, riippumatta asianomaisen vahinkoa aiheuttaneen tapahtuman syistä tai sen syntymiseen vaikuttaneista seikoista.
  Ydinvahinko

  Korvausta ei makseta, jos vamma, haitta tai kuolema on aiheutunut ydinaseesta, ydinvahingosta tai muusta siihen rinnastettavasta tapahtumasta, riippumatta asianomaisen vahinkoa aiheuttaneen tapahtuman syistä tai sen syntymiseen vaikuttaneista seikoista.
  Täsmennetty ydinvahingon määritelmää.
  4.1 Korvaus hoitokuluista

  Tästä vakuutusturvasta korvataan turvan voimassaoloaikana sattuneen vakuutustapahtuman aiheuttamia hoitokuluja siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen jonkin lain, kuten liikennevakuutus-, sairausvakuutus- tai tapaturmavakuutuslain, perusteella. Jos vakuutusyhtiö maksaa hoitokuluja, jotka ovat korvattavia jonkin lain mukaan, vakuutusyhtiöllä on oikeus hakea niistä takaisin lain mukainen osuus.

  Vain sellaiset hoitokulut, jotka vakuutettu itse joutuisi maksamaan, ovat korvattavia. Vakuutuskirjaan on merkitty tästä vakuutusturvasta tapaturmaa kohden maksettava enimmäiskorvausmäärä. Hoitokuluja maksetaan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkitty määrä, minkä jälkeen turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta päättyy kyseisen tapaturmavamman osalta.

  Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito ovat lääkärin määräämiä ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilön toteuttamia. Lisäksi niiden tulee olla yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja kysymyksessä olevan vamman hoidon kannalta tarpeellisia ja välttämättömiä.

  Korvattavia hoitokuluja ovat kohtuulliset
  • maksut lääkärin tai terveyden- huoltoalan ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteista
  • sairaalan hoitopäivämaksut
  • kustannukset lääkärin määräämistä apteekissa myytävistä lääkkeistä, joilla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä myyntilupa
  • kustannukset tapaturman aiheuttaman hammasvamman tutkimuksista ja hoidoista. Hampaiden hoito korvataan enintään tapaturmaa edeltäneeseen tilaan.
  • välttämättömät matkakulut paikalliseen lääkäriin, hammas- lääkäriin tai hoitolaitokseen tapaturman vuoksi. Yksityisauton käytöstä korvataan kuluja enintään 0,25 euroa/km.
  • lääkärinhoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, turvakypärän, kuulolaitteen ja hammasproteesin korjauskustannukset tai rikkoutunutta vastaavan hankintakustannukset enintään 500 euroon asti rikkoutunutta esinettä kohden, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja jälleenhankinta on tehty viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tapaturmasta
  • kulut ensimmäisistä näkökykyä heikentäneen tapaturmavamman vuoksi määrätyistä silmälaseista
  • lääkärin määräämän ensimmäisen lääkinnällisen välineen, kuten ortopedisen tuen, hankintakustannukset
  • lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset, jotka koskevat tästä vakuutusturvasta korvattua tapaturmaa tai kohdassa 3.2 mainittua voimanponnistuksen ja äkillisen liikkeen aiheuttamaa venähdysvammaa. Yhtä edellä mainittua vakuutustapahtumaa kohden korvataan yksi, enintään kymmenen hoitokertaa sisältävä hoitojakso.
  • tästä vakuutusturvasta korvatun tapaturman aiheuttaman tapaturmavamman hoidon kannalta tarpeellisen plastiikkakirurgisen hoidon tai leikkauksen kustannukset. Plastiikkakirurgisesta hoidosta tai leikkauksesta on sovittava etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.


  Korvausta ei makseta kustannuksista, jotka aiheutuvat
  • kuntoutuksesta tai fysikaalisesta hoidosta, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja fysikaalisen hoidon kustannuksia
  • tapaturman yhteydessä kadonneista henkilökohtaisista apuvälineistä, kuten silmälaseista ja kuulolaitteista
  • puhe-, psyko-, ravinto-, toiminta- tai neuropsykologisesta taikka muusta näihin verrattavasta terapiasta, tutkimuksesta, hoidosta tai kuntoutuksesta
  • hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, rohdos- tai vitamiinivalmisteen taikka antroposofisen tai homeopaattisen tuotteen hankkimisesta ja niihin liittyvistä tutkimuksista ja hoidoista
  • matkakuluista, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja kustannuksia
  • päivähoidosta, koti- tai kodinhoidosta, puhelinkuluista, saattajan kuluista, ansionmenetyksestä, tulkkauskuluista, ruokailukuluista tai muista välillisistä kustannuksista
  • kosmeettisesta tai plastiikkakirurgisesta hoidosta, toimenpiteestä tai leikkauksesta tai niiden aiheuttamista komplikaatioista tai myöhemmistä korjaustoimenpiteistä, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja plastiikkakirurgisen hoidon kustannuksia.

  Jos korvattavaksi haettu kustannus ylittää huomattavasti normaalin, yleisesti hyväksytyn ja noudatetun paikallisen kohtuullisen tason, korvaus maksetaan tämän kohtuullisen tason mukaan.
  Korvaus hoitokuluista

  Tästä vakuutusturvasta korvataan turvan voimassaoloaikana sattuneen vakuutustapahtuman aiheuttamia hoitokuluja siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen jonkin lain, kuten liikennevakuutus-, sairausvakuutus- tai tapaturmavakuutuslain, perusteella. Jos vakuutusyhtiö maksaa hoitokuluja, jotka ovat korvattavia jonkin lain mukaan, vakuutusyhtiöllä on oikeus hakea niistä takaisin lainmukainen osuus.

  Vain sellaiset hoitokulut, jotka vakuutettu itse joutuisi maksamaan, ovat korvattavia. Vakuutuskirjaan on merkitty tästä vakuutusturvasta tapaturmaa kohden maksettava enimmäiskorvausmäärä. Hoitokuluja maksetaan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkitty määrä, minkä jälkeen turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta päättyy kyseisen tapaturmavamman osalta.

  Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito ovat lääkärin määräämiä ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilön toteuttamia. Lisäksi hoitokulujen tulee olla kohtuullisia ja yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia sekä kyseessä olevan vamman hoidon kannalta tarpeellisia ja välttämättömiä. Jos korvattavaksi haettu kustannus ylittää huomattavasti maan normaalin yleisesti hyväksytyn ja noudatetun paikallisen kohtuullisen tason, maksetaan korvaus tämän kohtuullisen tason mukaan.

  Ulkomailla annettu hoito korvataan ainoastaan silloin, kun se on lääketieteellisesti arvioituna välttämätöntä.

  Hoitokulujen korvattavuus edellyttää lisäksi, että vakuutettu kuuluu hoitokulujen syntyessä Suomen sosiaaliturvan piiriin ja että hänellä on siitä osoituksena voimassaoleva Kela-kortti.

  Korvattavia hoitokuluja ovat kohtuulliset
 • maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • kustannukset lääkärin määräämistä apteekissa myytävistä lääkkeistä, joilla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä myyntilupa
 • kustannukset tapaturman aiheuttaman hammasvamman tutkimuksista ja hoidoista. Hampaiden hoito korvataan enintään tapaturmaa edeltäneeseen tilaan.
 • välttämättömät matkakulut paikalliseen lääkäriin, hammaslääkäriin tai hoitolaitokseen tapaturman vuoksi. Yksityisauton käytöstä korvataan kuluja enintään 0,25 euroa/km.
 • lääkärinhoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, turvakypärän, kuulolaitteen ja hammasproteesin korjauskustannukset tai rikkoutunutta vastaavan hankintakustannukset enintään 500 euroon asti rikkoutunutta esinettä kohden, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja jälleenhankinta on tehty viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tapaturmasta
 • kulut ensimmäisistä näkökykyä heikentäneen tapaturmavamman vuoksi määrätyistä silmälaseista
 • lääkärin määräämän ensimmäisen lääkinnällisen välineen, kuten ortopedisen tuen, hankintakustannukset
 • sidetarpeet
 • tapaturman aiheuttaman vamman leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeisen välttämättömän lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset, kuitenkin enintään 15 hoitokertaa sisältävä hoitojakso tapaturmaa kohden
 • tästä vakuutusturvasta korvatun tapaturman aiheuttaman tapaturmavamman hoidon kannalta tarpeellisen plastiikkakirurgisen hoidon tai leikkauksen kustannukset. Plastiikkakirurgisesta hoidosta tai leikkauksesta on sovittava etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.
  Korvausta ei makseta kustannuksista, jotka aiheutuvat
  • kuntoutuksesta tai fysikaalisesta hoidosta, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja fysikaalisen hoidon kustannuksia
  • puhe-, psyko-, ravinto-, toiminta- tai neuropsykologisesta taikka muusta näihin verrattavasta terapiasta, tutkimuksesta, hoidosta tai kuntoutuksesta
  • tapaturman yhteydessä kadonneista henkilökohtaisista apuvälineistä, kuten silmälaseista, hammasproteeseista ja kuulolaitteista
  • hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, rohdos- tai vitamiinivalmisteen taikka antroposofisen tai homeopaattisen tuotteen hankkimisesta ja niihin liittyvistä tutkimuksista ja hoidoista
  • matkakuluista, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja kustannuksia
  • kodinhoidosta, puhelinkuluista, saattajan kuluista, ansionmenetyksestä, tulkkauskuluista, vaatteista, ruokailukuluista tai muista välillisistä kustannuksista
  • lääkinnällisen välineen, tekojäsenen tai muun apuvälineen hankinnasta, lukuun ottamatta korvattavissa hoitokuluissa mainittua tapaturmavamman vuoksi määrättyä ensimmäistä lääkinnällistä välinettä kuten ortopedistä tukea tai sidosta
  • kosmeettisesta tai plastiikkakirurgisesta hoidosta, toimenpiteestä tai leikkauksesta tai niiden aiheuttamista komplikaatioista tai myöhemmistä korjaustoimenpiteistä, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja plastiikkakirurgisen hoidon kustannuksia
  • muista kuluista, joita ei ole mainittu korvattaviksi hoitokuluiksi kohdassa 4.1.

  Jos korvattavaksi haettu kustannus ylittää huomattavasti normaalin, yleisesti hyväksytyn ja noudatetun paikallisen kohtuullisen tason, korvaus maksetaan tämän kohtuullisen tason mukaan.
 • Täsmennetty korvattavuuden määritelmää kulujen kohtuullisuuden ja ulkomailla annetun hoidon osalta.

  Lisätty sidetarpeet korvattaviin hoitokuluihin ja täsmennetty lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon korvattavuutta.

  Lisätty seuraavat rajoitukset, joiden nojalla korvausta ei makseta, jos kustannus aiheutuu
  • hammasproteeseista
  • vaatteista,
  • lääkinnällisen välineen, tekojäsenen tai muun apuvälineen hankinnasta, lukuun ottamatta korvattavissa hoitokuluissa mainittua tapaturmavamman vuoksi määrättyä ensimmäistä lääkinnällistä välinettä kuten ortopedistä tukea tai sidosta
  • muista kuluista, joita ei ole mainittu korvattaviksi hoitokuluiksi kohdassa 4.1.
  Tämän muutostiedotteen alkuun

  Venevakuutus

  Kappale Vanha sisältö
  (voimassa 1.3.2015 alkaen)
  Uusi sisältö
  (voimassa 1.9.2016 alkaen)
  Muutoksen sisältö
  - Vakuutuksessa käytettyjä käsitteitä

  Käypä hinta

  Käypä hinta on käteishinta, joka omaisuudesta olisi välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut saatavissa, kun se olisi myyty tarkoituksenmukaisella tavalla.
  Vakuutuksessa käytettyjä käsitteitä

  Käypä arvo

  Käypä arvo on käteishinta, joka omaisuudesta olisi välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut saatavissa, kun se olisi myyty tarkoituksenmukaisella tavalla.
  Käyvästä hinnasta käytetään jatkossa nimitystä käypä arvo.
  1 Vakuutuksen voimassaolo

  Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa, Itämerellä ja sen lahdissa sekä Saimaan kanavalla. Jos muusta voimassaoloalueesta sovitaan, se merkitään vakuutuskirjaan.

  Vakuutuksessa sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä vakuutetusta, ellei toisin ole sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan.
  Vakuutuksen voimassaolo

  Vakuutus on voimassa:

  • Suomen ja Ruotsin vesistöissä ja aluevesillä sekä säilytettäessä ja kuljetettaessa venettä näissä kahdessa maassa
  • Itämerellä ja sen lahdissa
  • Saimaan kanavalla

  Vakuutuksessa sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä vakuutetusta, ellei toisin ole sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan.
  Täsmennetty vesistöjä ja aluevesiä, joilla vakuutus on voimassa.
  2 Vakuutuksen kohde

  Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty vene, moottorit ja veneen käyttöön olennaisesti liittyvät varusteet. Veneellä tarkoitetaan kokonaisuutta, johon voi kuulua rungon ja moottorin lisäksi takila ja purjeet.

  Venevakuutukseen sisältyvät myös
  • telakointialusta, talvisäilytyspeite sekä vastaavat telakointi- ja säilytysvarusteet
  • kiinteästi asennetut vapatelineet
  • veneessä säilytettävät työkalut enintään 500 euroon asti
  • enintään 4 metrin pituinen apujolla ja apujollaan tarkoitettu, enintään 10 hevosvoiman moottori.

  Vakuutuksen kohteena eivät ole
  • vuokratut ja vuokrauskäytössä olevat veneet (charter, vuokraus)
  • ansio- ja ammattikäytössä olevat veneet
  • veneen käyttötarkoitukseen liittymättömät erikoismaalaukset, teippaukset ja koristelut
  • turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai niiden vastaisesti asennetut laitteet
  • kodin irtaimistoon kuuluvat esineet
  • veneet, joiden valmistajan moottorisuosituksen maksimiteho on ylitetty.
  Vakuutuksen kohde

  Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty vene, moottorit ja veneen käyttöön olennaisesti liittyvät varusteet. Veneellä tarkoitetaan kokonaisuutta, johon voi kuulua rungon ja moottorin lisäksi takila ja purjeet.

  Venevakuutukseen sisältyvät myös
  • telakointialusta, talvisäilytyspeite sekä vastaavat telakointi- ja säilytysvarusteet
  • kiinteästi asennetut vapatelineet
  • veneessä säilytettävät varaosat ja työkalut enintään 500 euroon asti
  • vesillä liikkumiseen käytettävät kiinteästi asennetut elektroniset ja optiset laitteet yhteensä enintään 1.000 euron määrään saakka niiden ollessa kiinteästi asennettuna tai kytkettynä veneen niille tarkoitettuihin asennustelineisiin
  • enintään 4 metrin pituinen apujolla ja apujollaan tai veneeseen tarkoitettu, enintään 10 hevosvoiman apumoottori, josta on tehty erillinen merkintä vakuutuskirjaan.

  Perämoottori on vakuutuksen kohteena vain silloin, kun siitä on tehty merkintä vakuutuskirjaan.

  Vakuutuksen kohteena eivät ole
  • vuokratut ja vuokrauskäytössä olevat veneet (charter, vuokraus)
  • ansio- ja ammattikäytössä olevat veneet
  • erikoismaalaukset, teippaukset ja koristelut
  • turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai niiden vastaisesti asennetut laitteet
  • kodin irtaimistoon kuuluvat esineet
  • veneet, joiden valmistajan moottorisuosituksen maksimiteho on ylitetty
  • yksinomaan kilpailukäyttöön tarkoitetut moottoriveneet ja varusteet
  • poltto- ja voiteluaineet
  • kalastus- ja sukellusvarusteet
  • vuokratut ja lainatut esineet ja tarvikkeet.
  Veneessä säilytettävät työkalut korvataan jatkossa enintään 500 euroon asti. Vesillä liikkumiseen käytettävä elektroniset ja optiset laitteet korvataan jatkossa 1.000 euroon asti. Lisäksi täsmennetty apumoottoreiden ja perämoottoreiden sisältymistä vakuutukseen.

  Yksinomaan kilpailukäyttöön tarkoitetut moottoriveneet ja varusteet, poltto- ja voiteluaineet, kalastus- ja sukellusvarusteet sekä vuokratut ja lainatut esineet ja tarvikkeet eivät jatkossa ole venevakuutuksen piirissä.
  3.1 Törmäysturva

  Vakuutuksesta korvataan veneen vesillä kulkiessa sattunut äkillinen ja ennalta arvaamaton, ulkoisesta tapahtumasta syntynyt välitön esinevahinko, jonka syynä on
  • karilleajo tai pohjakosketus
  • törmäys kiinteään tai liikkuvaan esineeseen
  • muu äkillinen ja ennalta arvaamaton, edellä mainittujen kaltainen ulkoinen tapahtuma.

  Jos vakuutuksessa on bonusoikeus, törmäysturvan perusteella maksettava korvaus laskee bonusta 20 prosenttiyksikköä.
  Törmäysturva

  Vakuutuksesta korvataan veneen vesillä kulkiessa sattunut äkillinen ja ennalta arvaamaton, ulkoisesta tapahtumasta syntynyt välitön esinevahinko, jonka syynä on
  • karilleajo tai pohjakosketus veneen ollessa kulussa
  • törmäys kiinteään tai liikkuvaan esineeseen

  Jos vakuutuksessa on bonusoikeus, törmäysturvan perusteella maksettava korvaus laskee bonusta 20 prosenttiyksikköä.
  Täsmennetty törmäysturvan kattavuutta karilleajon ja pohjakosketuksen osalta.
  3.2 Myrskyturva

  Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutetulle veneelle sattunut esinevahinko, jonka syynä on myrsky tai poikkeuksellinen sääilmiö, kuten rajuilma tai trombi. Myrskynä pidetään tuulta, jonka nopeus on yli 15 metriä sekunnissa (10 minuutin keskituuli).
  Myrskyturva

  Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutetulle veneelle sattunut esinevahinko, jonka syynä on myrsky tai poikkeuksellinen sääilmiö, kuten rajuilma tai trombi. Myrskynä pidetään tuulta, jonka nopeus on yli 15 metriä sekunnissa (10 minuutin keskituuli) vahinkotapahtumapaikkaa lähinnä olevan säähavaintoaseman mittauksen perusteella, ja jossa tapahtuma-ajankohta voidaan tarkoin määritellä.
  Täsmennetty myrskytuulen määritelmää.
  3.4 Paloturva

  Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on
  • irtipäässyt tuli
  • räjähdys
  • suora salamanisku.
  Paloturva

  Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on
  • irtipäässyt tuli
  • suora salamanisku, joka pirstoaa mekaanisesti omaisuutta.
  Täsmennetty salamaniskun määritelmää ja poistettu räjähdys paloturvasta korvattavana vahinkotapahtumana.
  4.3 Vastuuvakuutus

  Rajoitukset

  Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa
  • joka on aiheutunut vakuutuskirjassa mainitulle veneelle
  • joka on aiheutunut vakuutetulle tai hänen taloudessaan vakinaisesti asuvalle henkilölle. Henkilön asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.
  • josta vakuutettu on yksinomaan sopimuksen, sitoumuksen tai lupauksen perusteella vastuussa eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia
  • joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu tämän lukuun on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen, kuljettaakseen, säilyttääkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen
  • joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu tämän lukuun on vuokrannut tai lainannut
  • joka aiheutuu vakuutuksen kohteena olevan veneen vetämälle vesihiihtäjälle ja tämän varusteille
  • joka aiheutuu osallistuttaessa moottoriveneellä kilpailuun tai sen harjoituksiin
  • joka aiheutuu sodasta, lakosta, työnseisauksesta tai muusta force majeure -luonteisesta syystä.

  Varkaudesta ja ilkivallasta tai niiden yrityksestä on tehtävä rikosilmoitus poliisille.
  Vastuuvakuutus

  Rajoitukset

  Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa
  • joka on aiheutunut vakuutuskirjassa mainitulle veneelle
  • joka on aiheutunut vakuutetulle tai hänen taloudessaan vakinaisesti asuvalle henkilölle. Henkilön asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.
  • josta vakuutettu on yksinomaan sopimuksen, sitoumuksen tai lupauksen perusteella vastuussa eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia
  • joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu tämän lukuun on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen, kuljettaakseen, säilyttääkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen
  • joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu tämän lukuun on vuokrannut tai lainannut
  • joka aiheutuu vakuutuksen kohteena olevan veneen vetämälle vesihiihtäjälle ja tämän varusteille
  • joka aiheutuu osallistuttaessa purje- tai moottoriveneellä kilpailuun tai sen harjoituksiin
  • joka aiheutuu sodasta, lakosta, työnseisauksesta tai muusta force majeure -luonteisesta syystä.

  Varkaudesta ja ilkivallasta tai niiden yrityksestä on tehtävä rikosilmoitus poliisille.
  Kilpailua ja sen harjoituksia koskeva rajoitusehto kattaa jatkossa myös purjeveneet.
  5 Vakuutusturvien yleiset rajoitukset

  Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
  1. omaisuudelle tai esineelle itselleen sen
   • suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheesta
   • rakenne-, valmistus- tai aineviasta
   • korjaamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista
   • sisäisestä rikkoutumisesta, ellei syynä ole kohdassa 3 mainittu korvattava vahinko
  2. hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten
   • kulumisesta, syöpymisestä, hapettumisesta, ruostumisesta tai osmoosista
   • sienettymisestä, homehtumisesta tai lahoamisesta
   • aineen väsymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen syntyvästä tapahtumasta
  3. sateesta, kuivuudesta, kuumuudesta, pakkasesta, lumesta, jäästä tai jäätymisesta
  4. vedenpinnan tason vaihtelusta, jäiden liikkumisesta tai aallokosta, joka ei ole myrskytuulen aiheuttama
  5. hyönteisistä tai tuhoeläimista
  6. lemmikkieläimen käyttäytymisesta
  7. katoamisesta, unohtamisesta tai veteen putoamisesta
  8. petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta
  9. tavanomaisesta naarmuuntumisesta ja kolhiintumisesta
  10. sähkölaitteille ja elektronisille ohjausyksiköille oikosulusta tai muusta sisäisestä rikkoutumisesta
  11. öljystä, saastuneesta vedestä tai virheellisestä polttoaineseoksesta
  12. teknisestä viasta
  13. jäähdytysjärjestelmän toiminnan estymisen aiheuttamasta vauriosta
  14. osallistuttaessa moottoriveneiden nopeuskilpailuun tai sen harjoituksiin
  15. sellaisesta syystä, että vahinko voidaan korvata jonkin erityislain, takuun tai muun sitoumuksen tai vakuutuksen perusteella taikka julkisista varoista
  16. tuulesta, ellei kyseessä ole myrsky (10 minuutin keskituulen nopeus vähintään 15 metriä sekunnissa).

  Vakuutuksesta ei korvata myöskään
  • varallisuusvahinkoja
  • vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ja -aikaa ei voida tarkoin määritellä
  • käyttöhyödyn menetystä.
  Vakuutusturvien yleiset rajoitukset

  Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
  1. omaisuudelle tai esineelle itselleen sen
   • suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä
   • rakenne-, valmistus- tai aineviasta
   • korjaamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista
   • sisäisestä rikkoutumisesta, ellei syynä ole kohdassa 3 mainittu korvattava vahinko
  2. hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten
   • kulumisesta, syöpymisestä, hapettumisesta, ruostumisesta tai osmoosista
   • sienettymisestä, homehtumisesta tai lahoamisesta
   • aineen väsymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen syntyvästä tapahtumasta
  3. sateesta, kuivuudesta, kuumuudesta, pakkasesta, lumesta, jäästä tai jäätymisestä
  4. vedenpinnan tason vaihtelusta, jäiden liikkumisesta tai aallokosta, joka ei ole myrskytuulen aiheuttama
  5. hyönteisistä, tuhoeläimistä tai linnuista
  6. lemmikkieläimistä
  7. katoamisesta, unohtamisesta tai veteen putoamisesta
  8. petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta
  9. tavanomaisesta naarmuuntumisesta ja kolhiintumisesta
  10. sähkölaitteille ja elektronisille ohjausyksiköille ylijännitteestä, oikosulusta tai muusta sisäisestä rikkoutumisesta
  11. öljystä, saastuneesta vedestä tai virheellisestä polttoaineseoksesta
  12. teknisestä viasta
  13. jäähdytysjärjestelmän tai voitelujärjestelmän toiminnan estymisen aiheuttamasta vauriosta
  14. osallistuttaessa moottoriveneiden nopeuskilpailuun tai sen harjoituksiin
  15. sellaisesta syystä, että vahinko voidaan korvata jonkin erityislain, takuun tai muun sitoumuksen tai vakuutuksen perusteella taikka julkisista varoista
  16. tuulesta, ellei kyseessä ole myrsky (10 minuutin keskituulen nopeus vähintään 15 metriä sekunnissa)
  17. vesisuihkuvetolaitteeseen imeytyneistä vieraista esineistä, kuten hiekasta, kivistä, irtonaisista roskista tai muusta maa-aineksesta
  18. itsetyhjentyvän veneen tyhjennysaukon tukkeutumisesta.

  Vakuutuksesta ei korvata myöskään
  • varallisuusvahinkoja
  • vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ja -aikaa ei voida tarkoin määritellä
  • käyttöhyödyn menetystä.
  Jatkossa venevakuutus ei korvaa voimassaolevien rajoitusten lisäksi hyönteisten, tuhoeläinten tai lintujen, lemmikkieläinten, ylijännitteen, voitelujärjestelmän toiminnan estymisen, vesisuihkuvetolaitteeseen imeytyneiden vieraiden esineiden tai itsetyhjentyvän veneen tyhjennysaukon tukkeutumisen johdosta aiheutuneita vahinkoja.
  6.1 Omaisuuden turvallinen käyttö ja säilytys
  1. Veneen kuljettajan on noudatettava vesiliikennelain 5 pykälässä edellytettyä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä toimittava niin, ettei hän vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä.
  2. Venettä ei saa kuljettaa sairaana tai väsyneenä eikä lääkeaineiden, alkoholin, huumeiden tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.
  3. Vesiliikennelain 6 pykälän määräyksiä veneen kuljettajan kelpoisuudesta on noudatettava.
  4. Valmistajan ohjeita veneen käytöstä ja varustelusta on noudatettava.
  5. Vakuutuksen kohdetta koneineen ja laitteineen on hoidettava ja huollettava niin, että ne ovat teknisesti kunnossa.
  6. Veneen on oltava merikelpoinen, riittävästi varusteltu ja riittävästi miehitetty ottaen huomioon veneen tyyppi, koko ja kulkualue sekä lait ja asetukset.
  7. Veneen on oltava tarpeellisen valvonnan ja huolenpidon alaisena ja turvallisesti kiinnitettynä, kun sitä ei käytetä. Veneen kiinnitysvarusteiden vetolujuuden on vastattava veneen kokoa säilytysalue huomioiden.
  8. Käyttämättömänä olevaan veneeseen kertynyt sadevesi on poistettava ja automaattisen vedenpoistojärjestelmän toimintaa on valvottava riittävän usein.
  9. Vene on maissa säilytettäessä telakoitava niin, etteivät routa, jään liikkeet tai veden pinnan yhden metrin nousu voi sitä vaurioittaa.
  10. Veneen telakointialustan on kestettävä talven ja sään aiheuttamat rasitukset ja oltava oikein mitoitettu veneen kokoon ja painoon nähden.
  11. Veneen telakointialustan on oltava telakoidulle veneelle suunniteltu ja tarkoitettu.
  12. Kuljetettaessa venettä toisella kuljetusvälineellä on noudatettava voimassa olevia säännöksiä ja viranomaisten määräyksiä.
  13. Venettä ei saa jättää sellaiseen paikkaan tai pitää sellaisessa kunnossa, että se on ajan oloon omiaan kiinnittämään rikoksentekijöiden huomiota.
  14. Varkausvahingon estämiseksi lukittuunkaan veneeseen ei saa jättää näkyville arvokasta ja varkausaltista omaisuutta, kuten optisia ja elektronisia laitteita ja arvoesineitä.
  Omaisuuden turvallinen käyttö ja säilytys
  1. Veneen kuljettajan on noudatettava vesiliikennelain 5 pykälässä edellytettyä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä toimittava niin, ettei hän vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä.
  2. Venettä ei saa kuljettaa sairaana tai väsyneenä eikä lääkeaineiden, alkoholin, huumeiden tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.
  3. Vesiliikennelain 6 pykälän määräyksiä veneen kuljettajan kelpoisuudesta on noudatettava.
  4. Valmistajan ohjeita veneen käytöstä ja varustelusta on noudatettava.
  5. Vakuutuksen kohdetta koneineen ja laitteineen on hoidettava ja huollettava niin, että ne ovat teknisesti kunnossa.
  6. Veneen on oltava merikelpoinen, riittävästi varusteltu ja riittävästi miehitetty ottaen huomioon veneen tyyppi, koko ja kulkualue sekä lait ja asetukset.
  7. Veneen on oltava tarpeellisen valvonnan ja huolenpidon alaisena ja turvallisesti kiinnitettynä, kun sitä ei käytetä. Veneen kiinnitysvarusteiden vetolujuuden on vastattava veneen kokoa säilytysalue huomioiden.
  8. Käyttämättömänä olevaan veneeseen kertynyt sadevesi on poistettava ja automaattisen vedenpoistojärjestelmän toimintaa on valvottava riittävän usein.
  9. Vene on maissa säilytettäessä telakoitava niin, etteivät routa, jään liikkeet tai veden pinnan yhden metrin nousu voi sitä vaurioittaa.
  10. Veneen telakointialustan on kestettävä talven ja sään aiheuttamat rasitukset ja oltava oikein mitoitettu veneen kokoon ja painoon nähden.
  11. Veneen telakointialustan on oltava telakoidulle veneelle suunniteltu ja tarkoitettu.
  12. Kuljetettaessa venettä toisella kuljetusvälineellä on noudatettava voimassa olevia säännöksiä ja viranomaisten määräyksiä.
  13. Venettä ei saa jättää sellaiseen paikkaan tai pitää sellaisessa kunnossa, että se on ajan oloon omiaan kiinnittämään rikoksentekijöiden huomiota.
  14. Varkausvahingon estämiseksi lukittuunkaan veneeseen ei saa jättää näkyville arvokasta ja varkausaltista omaisuutta, kuten optisia ja elektronisia laitteita ja arvoesineitä.
  15. Veneen trailerin ja telakointialustan kölirullien ja rullastojen asianmukaisuudesta ja kunnosta on huolehdittava.
  16. Venettä nostettaessa ja laskettaessa on veneen tuennan ja kiinnityksen oltava asianmukainen.
  Lisätty suojeluohjeisiin täsmennys veneen trailerin ja telakointialustan kölirullien sekä rullastojen asianmukaisuudesta. Myös venettä nostettaessa ja laskettaessa on veneen tuennan ja kiinnityksen oltava asianmukainen.
  6.2 Lukitus
  1. Veneessä on oltava käytön estävä lukitus.
  2. Kun venettä säilytetään kuljetukseen tarkoitetulla trailerilla, trailerin on oltava lukittu.
  3. Veneen tilat on pidettävä lukittuina, ja veneeseen kuuluvia varusteita on säilytettävä lukitussa tilassa tai niiden on oltava kiinnitettyjä siten, että niiden irrottaminen vaatii työkalujen käyttöä.
  4. Veneen ja sen säilytyssuojan avaimia ei saa jättää veneeseen tai sen säilytyspaikan läheisyyteen.
  5. Veneestä irrotettuja varusteita ja perämoottoreita on säilytettävä lukitussa tilassa.
  6. Perämoottorin on oltava läpipultattuna tai lukittuna veneen peräpeiliin. Kun moottoria säilytetään telineessä, moottori on lukittava. Suositeltavin lukko on vakuutusyhtiöiden hyväksymä perämoottorilukko.
  Lukitus
  1. Veneessä on oltava käytön estävä lukitus.
  2. Kun venettä säilytetään kuljetukseen tarkoitetulla trailerilla, trailerin on oltava lukittu.
  3. Veneen tilat on pidettävä lukittuina, ja veneeseen kuuluvia varusteita on säilytettävä lukitussa tilassa tai niiden on oltava kiinnitettyjä siten, että niiden irrottaminen vaatii työkalujen käyttöä.
  4. Veneen ja sen säilytyssuojan avaimia ei saa jättää veneeseen tai sen säilytyspaikan läheisyyteen.
  5. Veneestä irrotettuja varusteita ja perämoottoreita on säilytettävä lukitussa tilassa.
  6. Perämoottorin on oltava läpipultattuna (yli 20 hv/15 kW) tai sitä pienemmät lukolla lukittuna veneen peräpeiliin. Kun moottoria säilytetään telineessä, moottori on lukittava. Suositeltavin lukko on vakuutusyhtiöiden hyväksymä perämoottorilukko.
  Lisätty vaatimus perämoottorin lukituksesta tai läpipulttauksesta.
  6.3 Paloturvallisuus
  1. Viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita ja -määräyksiä on noudatettava.
  2. Palavien nesteiden ja nestekaasun käytössä ja säilytyksessä ei saa ylittää palavista nesteistä annetun asetuksen säännöksiin tai lupiin perustuvia määriä.
  3. Asuttavassa veneessä on oltava toimintakuntoinen palovaroitin.
  4. Polttoainetta saa säilyttää veneessä ainoastaan viranomaisten hyväksymissä polttoaineen säilytykseen tarkoitetuissa astioissa. Irrallisia polttoaineen säilyttämiseen käytettäviä astioita ei saa täyttää veneessä.
  5. Vialliset sähkölaitteet on korjattava viipymättä. Niitä ei saa käyttää ennen korjaamista.
  6. Sähköasennuksia ja sähkölaitteiden korjauksia saavat suorittaa vain hyväksytyt asennus- ja huoltoliikkeet.
  7. Veneessä käytettävien irrallisten lämmityslaitteiden on oltava vähintään autokäyttöön tarkoitettuja laitteita, ja niitä on käytettävä valvonnan alaisena.
  8. Tupakanpoltto ja avotulen teko on kielletty veneen säilytyssuojassa tai veneen tiloissa, joissa on herkästi syttyviä aineita tai materiaaleja.
  Paloturvallisuus
  1. Viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita ja -määräyksiä on noudatettava. Moottori-, polttoaine-, sähkö- ja nestekäyttöiset sekä muut laitteet on asennettava ja niitä on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Rekisteröitävissä veneissä on oltava vähintään yksi sammutin.
  2. Palavien nesteiden ja nestekaasun käytössä ja säilytyksessä ei saa ylittää palavista nesteistä annetun asetuksen säännöksiin tai lupiin perustuvia määriä.
  3. Asuttavassa veneessä on oltava toimintakuntoinen palovaroitin.
  4. Polttoainetta saa säilyttää veneessä ainoastaan viranomaisten hyväksymissä polttoaineen säilytykseen tarkoitetuissa astioissa. Irrallisia polttoaineen säilyttämiseen käytettäviä astioita ei saa täyttää veneessä.
  5. Vialliset sähkölaitteet on korjattava viipymättä. Niitä ei saa käyttää ennen korjaamista.
  6. Sähköasennuksia ja sähkölaitteiden korjauksia saavat suorittaa vain hyväksytyt asennus- ja huoltoliikkeet.
  7. Veneessä käytettävien irrallisten lämmityslaitteiden on oltava vähintään autokäyttöön tarkoitettuja laitteita, ja niitä on käytettävä valvonnan alaisena.
  8. Tupakanpoltto ja avotulen teko on kielletty veneen säilytyssuojassa tai veneen tiloissa, joissa on herkästi syttyviä aineita tai materiaaleja.
  Täsmennetty paloturvallisuusohjeiden sisältöä.
  7.1 Korvaamisen perusteet

  Vakuutuksen kohteet ja niille valittu turva on merkitty vakuutuskirjaan.
  Korvaamisen perusteet

  Vakuutuksen kohteet ja niille valittu turva on merkitty vakuutuskirjaan.

  Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajana on veneen tai sen osan käypä arvo tai ikävähennystaulukon perusteella määritelty arvo, kuitenkin enintään omaisuudelle vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusehdoissa mainittu enimmäiskorvausmäärä.
  Lisätty tähän ehtoon tarkennus vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajasta.
  7.1.1 Välitön esinevahinko

  Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko sovitun turvan mukaisesti, ellei vakuutuskirjassa ole muuta mainittu.

  Vakuutuksesta korvattavan välittömän esinevahingon yhteydessä korvataan lisäksi kohtuulliset
  • vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset
  • veneessä mukana olleiden henkilöiden matkan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset, välttämättömät kotiinpaluukustannukset, jos etäisyys veneen kotisatamasta on vähintään 25 merimailia. Korvaus on yhteensä enintään 1 000 euroa.
  • hylyn poistamisesta aiheutuneet kustannukset, jos se on merenkulun tai ympäristön turvallisuuden kannalta välttämätöntä ja kustannuksista on sovittu etukäteen vakuutusyhtiön kanssa
  • kustannukset veneen välttämättömästä ja tarpeellisesta kuljetuksesta korjaamoon sekä veneen nostosta ja laskusta, kun niistä on sovittu etukäteen vakuutusyhtiön kanssa
  • varkaudesta aiheutuneet veneen palauttamiskustannukset.

  Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on aina korvauksen enimmäismäärä.
  Välitön esinevahinko

  Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko sovitun turvan mukaisesti, ellei vakuutuskirjassa ole muuta mainittu.

  Vakuutuksesta korvattavan välittömän esinevahingon yhteydessä korvataan lisäksi kohtuulliset
  • vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset
  • veneessä mukana olleiden henkilöiden matkan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset ja välttämättömät kotiinpaluukustannukset, jos etäisyys veneen kotisatamasta on vähintään 25 merimailia. Korvaus on yhteensä enintään 1 000 euroa.
  • hylyn poistamisesta aiheutuneet kustannukset, kun vakuutuksenottajalla on lakiin perustuva velvollisuus poistaa hylky, tai jos tämä on merenkulun tai ympäristön turvallisuuden kannalta välttämätöntä ja kustannuksista on sovittu etukäteen vakuutusyhtiön kanssa
  • kustannukset veneen välttämättömästä ja tarpeellisesta kuljetuksesta korjaamoon sekä veneen nostosta ja laskusta, kun niistä on sovittu etukäteen vakuutusyhtiön kanssa
  • varkaudesta aiheutuneet veneen palauttamiskustannukset.

  Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on aina korvauksen enimmäismäärä.
  Hylyn poistamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan jatkossa myös silloin, kun vakuutuksenottajalla on lakiin perustuva velvollisuus poistaa hylky.
  7.2.1 Käypä hinta

  Veneen, sen osan ja varusteiden hinta ja vahingon määrä määritellään niiden käyvän hinnan mukaan (ks. myös kohta 7.2.2). Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusmaksun perusteeksi ilmoitettu hinta ei ole todisteena käyvästä hinnasta. Vakuutusmäärä on kuitenkin aina käyvän hinnan perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä. Jos vakuutusmaksun perusteeksi ilmoitettu hinta on käypää hintaa alhaisempi, korvausta voidaan alentaa samassa suhteessa.
  Käypä arvo

  Veneen, sen osan ja varusteiden hinta ja vahingon määrä määritellään niiden käyvän arvon mukaan (ks. myös kohta 7.2.2). Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusmaksun perusteeksi ilmoitettu hinta ei ole todisteena käyvästä arvosta. Vakuutusmäärä on kuitenkin aina käyvän arvon perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä. Jos vakuutusmaksun perusteeksi ilmoitettu hinta on käypää arvoa alhaisempi, korvausta voidaan alentaa samassa suhteessa.
  Muutettu käypä hinta vastaamaan käypää arvoa.
  7.3.1 Korjaaminen

  Esinevahinko korvataan ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus valita korjaamo tai hankintapaikka. Korjauskustannuksina maksetaan enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut käypä hinta, josta on vähennetty omavastuu. Vakuutusyhtiö ei vastaa korjaustyön laadusta.
  Korjaaminen

  Esinevahinko korvataan ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus valita korjaamo tai hankintapaikka. Korjauskustannuksina maksetaan enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut käypä arvo, josta on vähennetty omavastuu. Vakuutusyhtiö ei vastaa korjaustyön laadusta.
  Muutettu käypä hinta vastaamaan käypää arvoa.
  7.3.2 Kertakorvaus

  Jos omaisuutta ei korjata, vaikka se olisikin mahdollista, korvauksena maksetaan arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä, josta on vähennetty omavastuu. Kertakorvauksena maksetaan enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä hinta, josta on vähennetty vahingoittuneen omaisuuden jäännöshinta ja vakuutuksen omavastuu.
  Kertakorvaus

  Jos omaisuutta ei korjata, vaikka se olisikin mahdollista, korvauksena maksetaan arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä, josta on vähennetty omavastuu. Kertakorvauksena maksetaan enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä arvo, josta on vähennetty vahingoittuneen omaisuuden jäännöshinta ja vakuutuksen omavastuu.
  Muutettu käypä hinta vastaamaan käypää arvoa.
  Tämän muutostiedotteen alkuun

  Yleiset ehdot

  Kappale Vanha sisältö
  (voimassa 1.3.2015 alkaen)
  Uusi sisältö
  (voimassa 1.9.2016 alkaen)
  Muutoksen sisältö
  4.5 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

  Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.2. tarkoitetuissa tilanteissa.

  Vakuutusmaksua ei palauteta erikseen, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa.
  Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

  Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.2. tarkoitetuissa tilanteissa.

  Vakuutusmaksua ei palauteta erikseen, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa.

  Vakuutusyhtiöllä on oikeus periä kesken vakuutuskauden päätetystä vakuutuksesta kohtuullinen hoitokulu. Hoitokuluna peritään koko vakuutuskauden maksusta 10 %, kuitenkin vähintään 8 euroa.
  Veloitamme jatkossa kohtuullisen hoitokulun niissä tilanteissa, kun jatkuva vahinkovakuutus päätetään kesken vakuutuskauden.
  Tämän muutostiedotteen alkuun