Siirry sisältöön

Takaisin

Suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

 • Rekisterinpitäjänä toimii Suomen Vahinkovakuutus Oy (Y-tunnus 2432824-6)
 • Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii Suomen Vahinkovakuutuksen tietosuojavastaava
 • Osoite: Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo
 • Puhelinnumero: 010 3910 391
 • Sähköpostiosoite: tietosuoja@suomenvahinkovakuutus.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Rekisteröidyt

 • henkilöt, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • suoramarkkinointi, mielipidekyselyt, markkinatutkimukset, etämyynti, markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen

 • rekisterinpitäjän kanssa samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään ja saman taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen tuotteiden myynti ja markkinointi (mukaan lukien suoramarkkinointi)

 • palvelujen käytön seuranta ja analysointi sekä potentiaalisten asiakkaiden segmentointi

 • henkilöstön koulutus ja laadunvarmistus asiakaspalvelun parantamiseksi.

Rekisterinpitäjä voi profiloida rekisteröityjä. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa näitä tietoja käyttämällä arvioidaan henkilön ominaisuuksia.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu sekä suostumus silloin, kun kyseessä on sähköinen suoramarkkinointi.

Käsiteltävät tietoryhmät

Rekisteri sisältää erityisesti seuraavia tietoryhmiä:

 • potentiaalisen asiakkaan yksilöintitiedot (kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

 • tieto asiointikielestä

 • muut suoramarkkinoinnin kannalta tarpeelliset tiedot

 • rekisterinpitäjän verkkosivujen käyttöä koskevat tiedot asiakaskokemuksen parantamiseksi

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Mikäli rekisteröity on antanut suostumuksensa, rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja valitsemilleen palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille.

Henkilötietojen siirtäminen

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää rajatusti EU:n / ETA:n ulkopuolelle. EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muita lainmukaisia siirtoperusteita.

Mallisopimuslausekkeiden kopio on saatavissa täältä.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja rekisterinpitäjällä voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja.

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä rekisterinpitäjän verkkopalveluiden käytön perusteella.

Henkilötietoja kerätään myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta rekisteröidyn antaman suostumuksen tai lain perusteella.

Henkilötietoja voidaan lain sallimissa puitteissa kerätä ja päivittää kolmansien osapuolten rekistereistä, joita ovat mm.:

 • Väestörekisterikeskus
 • Postin muuttoilmoituspalvelu

Rekisterinpitäjä voi lainsäädännön mukaisesti siirtää suoramarkkinoinnin toteuttamista varten tarvittavat rekisteröidyn tiedot asiakas- ja vakuutusrekisteristään suoramarkkinointirekisteriinsä asiakassuhteen päättymisen jälkeen ja jatkaa siirretyn tietosisällön osalta henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista.

Rekisteröidyllä on oikeus häntä koskevien henkilötietojen oikaisemiseen. Rekisterinpitäjä oikaisee virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Tällöin rekisterinpitäjän on poistettava rekisteröidyn tiedot suoramarkkinointirekisteristään niiltä osin kuin rekisteröity on vastustanut tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä ja sen kulloisetkin yhteistyökumppanit voivat osoittaa rekisteröidylle sähköistä suoramarkkinointia, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on pyydettäessä tietyin edellytyksin oikeus saada rekisterinpitäjältä rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot konekielisessä muodossa.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

 • Käyntiosoite: Ratapihantie 9. 6 krs. 00520 Helsinki
 • Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
 • Vaihde: 029 56 66700, Fax: 029 56 66735
 • Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen suojaamiseen käytetään teknisiä ja organisatorisia suojauskeinoja, joita ovat mm. seuraavat:

 • Tietojenkäsittelyoikeuksien hallinnan avulla valvotaan, että rekisterin tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt.
 • Rekisterin tietoja käsittelevillä henkilöillä on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.
 • Rekisteriä ylläpidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen avulla.
 • Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin.
 • Fyysinen asiakirja-aineisto säilytetään kulunvalvonnan avulla suojatuissa tiloissa.
 • Rekisterin käyttöä valvotaan käyttöoikeuksien hallinnan avulla.
 • Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Finanssiala ry:n vahvistamia henkilötietojen käsittelyä finanssialalla koskevia käytännesääntöjä.